miércoles, 11 de enero de 2012

EN DEFENSA DE LA LLENGUA VALENCIANA (Y XXIV)Per Miquel Adlert Noguerol
He aludit abans a la denominació País Valencià durant el règim republicà, i explicaré l´orige de dita denominació. Perqué els polítics valencians l´ignoren, o en atre cas és pijor perqué enganyen al poble conscientment. Ho expliquí en "Jornada" del 15 de març de 1975 pero veig que, o no ho llegí ningú o si algú ho va llegir és que no li interessa dir la veritat. La cita que alega Fuster d´un text del segle XVIII on apareix "país valencià", en minúscules és una expressió literària, com "terra valenciana", i en rigor diuen igual puix que ben clar ha deixat Fabra que "païs" és un terme geogràfic.
Al proclamar-se la república, es despertà en alguns un jacobinisme contra tot lo que es denominà monarquisant, que féu desaparéixer la paraula rei i tots els derivats. La gent temia que se li diguera monarquisant i inclús la veterana "Caja de Previsión Social del Reino de Valencia" (hui absorvida per "Instituto Nacional de Previsión") hagué de canviar Reino de Valencia per País Valenciano, que es proposà de bona fe per la resistència en algun sector a la paraula región. Inclús, a pesar de ser en llengua estrangera, hagué de desaparéixer la paraula royal d´alguns establiments.
Per a qué els que ignoren la història dels anys anteriors a la guerra no em cregueren exagerat al parlar del jacobinisme d´alguns, diré, -i açò entra també en lo còmic- que la incultura d´alguns jacobinistes els dugué a plantejar a nivell oficial el canvi del nom de l´impost sobre drets reals. I hi hagué d´aclarir-se als jacobinistes incults -i atrevits per no informar-se- que eixa paraula real venia del llatí res, que vol dir cosa i no de rex, que es lo que vol dir rei.
I, en canvi, només se salvà d´eixe jacobinisme la paraula real referida a la moneda. ¡Oh, poder del sentit reverencial dels diners!
Valéncia i no València
En tot el Regne de Valéncia es diu Valéncia. Els noms de les coses valencianes són cosa dels valencians, i no dels catalans ni dels filòlecs que entre uns i atres pretenen variar els topònims valencians. ¡És cosa del poble valencià!
Sanchis Guarner (Gramàtica, p. 73, nota) diu: "Encara que la paraula València es pronuncia amb e tancada, convé escriure-la amb è i pot rimar amb les paraules cultes terminades en -ència". "Convé", sense explicació, perqué convé a la catalanisació de la llengua valenciana. Lo de rimar no és una raó per a una grafia sinó una llicencia poètica. No hi ha ninguna raó per a escriure è, contra la fonètica de tot el Regne de Valéncia que pronuncia Valéncia. I que pronuncien Valencia. Cal escriure i pronunciar Valéncia i, com digué el fauliste castellà: "¡Oh fuerza del consonante, a lo que obligas! A decir que son blancas las hormigas", com a llicència poètica, els valencians podem rimar Valéncia en -ència.
El servilisme castellaniste no arribà mai a tant com el pancatalaniste, que ataca els punts neuràlgics més sensibles de l´espirit valencià. Començà per la fonètica de la paraula Valéncia, substituint-la per la catalana, naturalment. Seguí contra el nom territorial valencià substituint-lo per u que indica ser part de Catalunya, i per això també substituïx el topònim Valéncia pel gentilici Valencià, reduint el topònim a la ciutat. Després l´atac és contra l´essència de la llengua negant que siga privativa valenciana per a dir que, clar, és la catalana. I ara, én un criteri bicoloriste de la bandera, que és la catalana, naturalment. Contra el concepte -¡i sentiment !!- tricoloriste que hem tingut sempre els valencianistes, que abans de la guerra, en els balcons de les nostres entitats, en els actes nostres, en nostres manifestacions, ostentàvem, com a bandera de tot el territori valencià, la tricolor de roig, groc i blau. I tot serà com el poble valencià vullga.
Estos atacs contra els punts vitals de l´ànima valenciana, deuen demostrar als ingenus de l´error d´acceptar, per raons científiques, u dels atacs només i rebujar els atres: uns admitixen el nom de País, atres la unitat de la llengua, atres el nom de catalana... ¡Cóm poder aclarir als innocents que diuen que el pancatalanisme es un fantasma! de qué és una realitat. Perqué atres que diuen lo mateix són hipòcrites que no volen definir-se en esta autèntica guerra de conquista de Valéncia per Catalunya -¡ara sí que la conquista es catalana!- de la qual cada dia estan més clares l´estratègia i la tàctica.
Abans de la guerra, dos valencians separadíssims en ideologia política: Teodor Llorente Falcó i Miquel Duran i Tortajada publicaren, en defensa de la personalitat valenciana, una obra cadascú, les quals, no sols no motivaren protesta, oposició ni atac ningú sinó, al contrari, tingueren la més favorable acollida, no solament per nosatres els valencianistes, sinó per tots els valencians. Esta modesta obreta meua que tens entre les mans, lector, no podrà tindre la mateixa sort que les d´abans de la guerra perqué des de Catalunya s´ha sembrat en terres valencianes una llavor ideològica contra tot lo valencià integralment.
I, arribat el final d´este treball, lector que has llegit fins aci, només he de dir-te que desige que estigues convençut de qué la llengua pròpia no és una científica, sinó la que és parla; com tampoc el patriotisme no és una qüestió científica, sinó sentiment: amor. I, usurpant paraules a Nelson, et (sic) diré per últim que el Regne de Valéncia espera que cada valencià complixca son deure.
Estiu de 1976
Nota: S´ha intentat mantindre l´ortografia original del present treball, ademes s´han depurat tots els erros de transcripcio, març 2010. 

No hay comentarios: