miércoles, 10 de marzo de 2010

MES CITES DOCUMENTALS (IV)

JOAN ROIÇ DE CORELLA, Escritor valencià.
Cita 0031
“El señor Miret i Sans (membre del Institut d’Estudis Catalans i del Institut de les Lletres Catalanes), parlant d’un document, firmat en Alacant, l’any 1270, confessa que ya en este temps hi havia diferència entre’l valenciá i’l catalá. Diu este escritor catalá: - <> - .”


Cita 0032
Esta major proximitat del valencià a la seua llengua mare le dugue a manifestar a Dámaso Alonso que, "la llengua valenciana i la catalana estan en paritat i al mateix nivell". i reconeixia "una major antiguetat de la llengua valenciana, ya que les seues arraïls s'hagen mes proximes al llati”. (Dámaso Alonso)


Cita 0033
Francesc Eiximenis (1325-1409), catala de Girona, diu de la llengua valenciana en el llibre Regiment de la Cosa Publica de 1327 "aquesta terra ha llenguatge compost de diverses llengues que li son entorn, e de cascuna ha retingut ço que millor li es, e ha lleixat los pus durs e lo pus mal sonants vocables dels atres e ha presos los millors".


Cita 0034
L´acta del Compromis de Casp, 6 de juny de 1412 està escrita en "in ydiomate valentino"

Cita 0035
Antoni Canals (1352-1414), al traduir el Valeri Maximo diu "tret del lati en nostra vulgada lengua materna valenciana, aixi breu com he pogut, jatsesia que altres l´hagen tret en lengua catalana"


Cita 0036
Ausias March: en el segle XVI se feren tres edicions (1543, 1545, 1560) de les seues obres en Barcelona, les tres duen un gros llistat de "mots obscurs", ademes en 1555 se va imprentar una edicio en castella per Joan de Resa en la que inclou un "Diccionario Valenciano-Castellano".


Cita 0037
Jaume Roig, autor de L´Espill, obra de 16.359 versos. En els versos 686-690 diu"... sera en romanç, noves rimades, comediades (...) al pla teixides de l´algemia e parleria de Paterna, Torrent, Soterna...". Si aço pareix poc, afegir que esta obra fon denunciada a l´Inquisicio en 1792, el llibre passà de ma a ma dels religiosos del Tribunal apareix lo següent " adjunto libro impreso en IDIOMA VALENCIANO, intitulado Libre..." fins a once voltes en quinze folis.


Cita 0038
Joanot Martorell, en "Tirant lo Blanch" a l´oferir-li l´obra al Princep Fernando de Portugal diu "... me atrevire expondre: no solament de lengua anglesa en portuguesa. Mas encara de portuguesa en VULGAR VALENCIANA: perço que la nacio don yo soc natural sen puxa alegrar"


Cita 0039
1481.- Colofo de la HYSTORIA DE ALEXANDRE de Lluïs de Fenollet (Xativa, ¿ -1505), humaniste i escritor. En el colofo d’esta obra, edicio de Barcelona de l’any 1481, es pot llegir: “... en la present lengua valenciana transferida...”.


Cita 0040
Miquel Perez realisa la traduccio de "Imitacio de Iesuchrist", Barcelona 1482, 'esplanat de lati en valenciana lengua'. Tambe tradui "La vida de Sancta Catherina de Sena", Valencia 1488, 'de lati en valenciana prosa'.

No hay comentarios: