lunes, 20 de julio de 2015

LA ACADEMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA VOL CAMBIARLI EL NOM A LA LLENGUA VALENCIANAAutor: Jaume el de la Serra

Com diuen alguns per ahi: "Fa temps que venim sentint a la AVL (Academia Valenciana de la Llengua) dir que vol canviarli el nom a la llengua centenaria dels valencians, "valencià" o "idioma valencià", per el de "idioma catalanovalencià". I es que, acomplexats o simpatisants en les ambicions pancatalanistas, sempre han considerat que valencià i català son lo mateix.

Per tant, en una "Academia "Valenciana" de la Llengua" en uns conviccions tan poc valencianes, no resulta estrany que la seua labor normativisadora haja donat com a resultat un "refrito" de català "aobat" en valencià, que no hi ha "cristianovalencià" que se ho trague o li aprofite pera una atra cosa que no siga omplir "a trancas i barrancas" una instancia".

La AVL (Academia Valenciana de la Llengua) no te cap competencia, autoritat o potestat pera canviarli el nom a la Llengua Valenciana, "valencià", tal i com se despren de les atribucions i competencies que té, segons els seus estatuts o reglament, el decret de creacio de la entitat o el dictamen que va fer el "Consell Valencià de Cultura" pera la creacio de la AVL. (DECRET 158/2002, de 17 de setembre, del Govern Valencià, LLEI 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana i Dictamen de 13 de juliol de 1998 del "Consell Valencià de Cultura").

Com a funcions de la AVL estan les de determinar i elaborar la normativa llingüistica de l'idioma valencià, aixina com velar pel valencià partint de la tradicio lexicografica, lliteraria, i la realitat lingüistica genuina valenciana. O siga, que la AVL va ser creada pera normativisar i protegir exclusivament al "idioma valencià" i no a ningun atre idioma.

Quasevol canvi que faça la AVL al nom de la Llengua Valenciana (que figura en els seus estatus o reglament com a "idioma valencià" o "valencià"), no seria llegal, ni tendria cap validea oficial, per no tindre la AVL cap competencia en eixe aspecte (per molt que se amparen en arguments manipulats (i per tant falços) com el dir que "tota la romanistica internacional lis dona la raó" (quan aixo no es cert), en que "existix la (inexistent) unitat de les llengües" o per considerar (artificiosament) que els nous noms a introduir son filologicament equivalents al original (mentres que, per eixemple, amaguen ben amagat, que tota la sociollingüistica internacional declara que "valencià" i "català" son dos llengües diferents)).

Es mes el punt (e) del Articul 2 dels estatuts de la AVL diu taxativament:

"Velar per el us normal del VALENCIÀ i defendre la seua DENOMINACIO i entitat"

Si arribara el cas de que la AVL adoptara un atre nom diferent al de "idioma valencià" pera nominar la llengua que normativisa, aixo significaria que, a partir de eixe moment, estaria normativisant un atre idioma diferent al "idioma valencià", i que per tant, no se estaria ajustant ni a la llei, ni als fins pera els que se va constituir dita entitat, tornantse llavors la AVL en una entitat illegal en activitats illegals (a la que, entre atres coses, se la podria demandar per malversacio de fondos publics (tenint coma responsables als seus membres) i exigir la seua disolucio; ademes de la derogacio de totes les normatives i dictamens realisats per la AVL hasda el moment per haverne segut fetes pera el "idioma valencià" i no pera un atre idioma, ademes de per manifest defecte i vici funcional de la entitat i possible prevaricacio dels seus membres). Per supost, tots els dictamens i normatives que poguera ferne a partir de eixe moment tambe serien illegals i sense cap validea oficial.

Com se pot vore, la AVL, encara que vullguera, no podria canviarli (llegal i oficialment), el nom a la llengua dels valencians, "valencià". Pero eixe no es el problema mes greu, lo pijor es que tenim un ent normatiu del idioma valencià que en conte de velar en honestitat per la nostra llengua Valenciana, lo que tracta de fer es desnaturalisarla i afonarla encara mes al voler substituir la identitat propia valenciana per la forastera catalana. Per tant, ya es hora de que tots els valencians alcem la veu i demanem la disolució de la AVL, la derogació de tots els seus dictamens i la creacio de un nou ent normatiu oficial pera el "valencià" que defenga en orgull, claritat i honestitat la nostra "Llengua Valenciana" i la faça mes proxima i real al Valencià parlat per la societat valenciana.

No hay comentarios: