lunes, 20 de julio de 2015

LA ACTUALITAT DEL CATALANISME


 Manuel Zarzo

Alla per l'any 1930 el nostre ilustre paisá JOSEP MARIA BAYARRI publicà un llibre baix el titul de "El perill catalá"edició que feu EL CONSELL VALENCIA DE PUBLICACIONS, que estava en el carrer Leña num. 6.
En ell mos deya Bayarri, entre atres moltes coses:
"Pero el perill per a la nostra nacionalitat valenciana es cert; sa extensio creixent: la captacio de intelectual ab argumentacio arrenglerada i sofistica.. " Plana 23
El perill, que diem catalá, per a nostra Valencia consistix, ya ho havem insinuat, en creure i propalar que Valencia, l'antic regne, la nostra Patria es catalana, que Valencia, per si, no te personalitat nacional; que la patria dels valencians es diu Catalunya; que els valencianas som catalans de Valencia: que la nostra personalitat, per tant, nacional, que la nacionalitat dels valencias es catalana; que la nostra historia valenciana i la nostra cultura i el nostre territori i la nostra tradicio, formen part i estan implicitats en una entitat nacional superior que es diu la Gran Catalunya. Que els nostres homens, sants, artistes, poetes, guerrers, ciutadans son catalans... que els catalanas en el sigle XIII, al temps de la reconquista de Valencia per Jaume I, nos dugueren la civilisacio, el geni artistic, tot el geni; la paraula en la que s`enentenem els valencians, la cultura, el ser propi i la constitucio estatal.... " Pags. 23 i 24.
¿Ho veuen vostes clar? La rabiosa actualitat de hui ya era la rabiosa actualitat dels anys trenta. I tambe havia segut la rabiosa actualidad dels principis de segle. O siga que la cosa be de llarch i va per a llarch. I si no, escolten estes atres paraules del mateix Bayarri en el mateix llibre:
"Com a escrit tipic del pan-catalanisme, publicat en catalunya i per un valenciá, Miquel Duran Tortajada, exposem el següent, aparegut en la revista "Patria Jove" de Barcelona. ;Maig de 1916, any I, Num. 2:
Valencia: notes curioses que afirmen sa catalanitat. No son solament la historia i la llengua viva les caracteristiques que ens afirmen la catalanitat de Valencia, son tambe els llibres, son molts testimonis existents en els oblidats racons d'arxius i biblioteques que ens demostren com Valencia forma part de la nació catalana.


No hay comentarios: