miércoles, 6 de marzo de 2013

MES ALLA DE LES NORMES D'EL PUIG
Autor: Joan Benet
www.llenguavalencianasi.com

Volguts amics, he rebut ultimament varies correus dient-me o reprochant-me que hi ha qui no escriu com yo ho faç, pero que ells no son catalanistes, com a eixemple per a ilustrar este text vullc ficar esta direccio Web, del forum de la R.A.C.V. i es una resposta a un mensage meu.
Hem de tindre present, i molt clar, que una cosa son les Normes d'El Puig, que son les normes mediant les quals es regula el valencià, la forma de puntuacio, l'ordenacio correcta de les paraules per a construir frases, la forma d'accentuacio, la forma correcta d'escriure en valencià, o siga, l'Ortografia valenciana, pero una atra cosa molt diferent son les paraules que s'usen per a desenrollar eixa ortografia.
Per ad unes mateixes normes d'escritura es poden usar distintes paraules, es el cas dels sinonims, que encara que siguen paraules que s'escriuen i pronuncien de forma diferent, signifiquen lo mateix i es poden usar indistintament en la frase sense que aço canvie les normes de puntuacio o l'ortografia usada.
Una atra cosa son els estrangerismes, que son paraules que provenen d'unes atres idiomes i que per moda, o qualsevol atre motiu substituixen de forma tacita i consentida a les autoctones de l'idioma, sense que estes facen variar les normes d'ortografia usades.
En aço tenim clar que es pot usar Les Normes d'El Puig, pero estar usant paraules catalanes per a desenrollar les mateixes, (Un eixemple clar de lo que estic dient es l'unica resposta obtesa del registre d'entrada de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, la qual en dos linies, usa cinc mil paraules autentiques catalanes. Una vergonya que el govern valencià vullga fomentar el catala des del mateix cor de les seues institucions)
Aço vol dir amics meus que no tot consistix en usar les Normes d'El Puig, sino en saber triar be les paraules a usar, per eixemple.:
 
 Paraules Valencianes
 Paraules Catalanes
 Paraules Castellanes
 Servici
 Servei
 Servicio
 Este
 Aquest
 Este
 Chic
 Noi
 Chico
 Ret
 Xarxa
 Red
 Granera
 Escombrera
 Escoba
 Pardal
 Ocell
 Pájaro
 Vesprada
 Tarda
 Tarde
 Colege
 Col.legi
 Colegio
 Pronte
 Aviat
 Pronto
 En
 Amb
 Con / En
 Yo
 Jo
 Yo
 Vos
 Us
 Os
 Aci
 Aquí
 Aquí
 ...
 ...
 ...
-  I en el tema dels accents, no vullc entrar ara, puix accentuar graficament les normes d'El Puig tras vint anys de no accentuacio, no es nacosa que siga purament llingüistic, sino a soles es una maniobra politica per a acostar mes el valencià al catala, i de pas dividir als valencians entre els que volen els accents i els que no els volem.
A soles dir que segons cóm i a on s'accentuen tambe poden considerar-se paraules valencianes o catalanes, pero com a ya he dit abans, ara no es el moment de parlar d'accents, primer hem de tirar al intrusos, i despres entre mosatros, entre els valencians, decidir que fem en el nostre idioma.

No hay comentarios: