lunes, 29 de septiembre de 2014

EL PP, ELS ACCENTS, I EL VALENCIANISME

Colectiu Basset

Molt -i en diferents ambits culturals valencians- s´està parlant de la polemica oberta al voltant d´un posible canvi d´accentuacio entre el sector defensor de l´autoctonisme de la llengua valenciana.

I es que un de les novetats mes rellevants introduides en el seu moment pels filolecs coautors de la Normativa d´El Puig (tambe nomenades Normes de la Real Academia de Cultura Valenciana) era l´introduccio d´un criteri modern i practic d´accentuacio a on a soles reben accent grafic les paraules homografes. No es que no s´accentuara cap com en el cas de l´angles (la llengua mes important del mon) o com en el cas de l´italia (una de les llengues romaniques mes importants del moment) que fins i tot es carregà les "h" mudes. Simplement es tracta d´accentuar lo estrictament necessari sense afegitons arcaics.

A hores d´ara, tota la moderna sociollingüistica internacional està d´acort en que una llengua que es minoritaria i que damunt es troba amenaçada, necessita dotar-se d´una gramatica lo mes senzilla posible, per a que els seus potencials usuaris puguen acostar-se ad ella d´una manera facil i sense complicacions innecesaries. Evidentment, quant mes compliquem l´escritura (que no oblidem que es la representacio del llenguage parlat que sempre la precedix) mes complicarém l´acces a la mateixa per part del poble.

Tambe coincidix la sociollingüistica (Chomsky, Pride, Fishman, etc) en afirmar que quan una llengua es troba en perill de substitucio per una atra (cas del valencià respecte del castella i del catala) mes te que defendre´s i mes te que fer una codificacio lo mes lluntana possible de la llengua que preten fagocitar-la, puix quant mes s´acoste a l´atra (normativament) mes estara facilitant la seua absorcio. No estic dient res nou.

No obstant, si alguns atres pensen que per accentuar mes, alhora tambe seran mes cults i mes moderns, puix alla ells ¡Que "guays" que som que ho accentuem tot! Llavors, ¿per qué no intruduim tambe uns quan accents circumflexs o accentuem les consonants com fan uns atres sistemes llingüistics? Tambe Fornes te tot el seu dret a demanar que accentuem "a l´occitana".

Qui mantinga -com s´ha dit- que accentuar podria supondre guanyar adeptes per a l´idioma valencià, es un ingenu absolut que parla a la babala ¿Qui canviarà de normativa per una grapadet mes o manco d´accents? Potenciar la llengua valenciana es fa publicant i difonent mes i millor, demanant un ISBN en valencià, vertebrant el mercant editorial, participant en congresos internacionals, etc. En definitiva: actuant en coherencia.

Pero ya posats a dir destrellats, alguns han aplegat a dir que els que tenen que parlar son els escritors ¡Com si els escritors foren algo sense els llectors!. Clar, aixo ho ha dit l´Associacio d´Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA) sense consultar ni als seus propis membres, i com si publicaren unicament ells i ningu mes. Perque de l´atra entitat favorable al canvi d´accentuacio (Lo Rat Penat) no cal ni parlar: la governa un membre del PP (el partit botifler per excelencia) i no es mes que "la veu del seu amo".


Tambe es pot afegir que politicament es tracta d´una inoportunitat, que vullc pensar no ha segut calculada, puix ¿quina necessitat tenim ara, a 4 messos d´eleccions, de canviar la normativa? ¿No sería molt mes prudent esperar-nos a que passaren les votades de maig a les Corts Valencianes i llavors começar a estudiar el tema sense presses ni corregudes? ¿Per qué precisament ara? ¿Acas se volen vendre els accents com un atre exit de l´AVLl i de la gestio en materia llingüistica del Partit Popular?

Mes encara quan la vacant de X.Casp en l´AVLl està encara pendent de cobrir-se, i aixo alimenta les males interpretacions (i vosatres ya sabeu massa be de que estic parlant ¿veritat?). ¿O es que algu vol fer merits per a entrar en una AVLl en mayoria abrumadora de catalanistes?

Una atra cosa es que a partir d´ara la proposta de l´AVLl consistixca anar canviant un grapadet de paraules genuïnes pels accents; els incoatius valencians pels no-se-que catalans (o per una seu nova) i que alguns membres de l´AVLl s´hagen compromes a tirar avant reformes que no depenen d´ells (recordem que els membres valencianistes que s´enchufaren en l´AVLl ho feren pel seu conte, entre aldarulls i sense consultar ni a la RACV ni a la Plataforma Normes d´El Puig, lo que provocà la dimisions com de Casp de Deca de la RACV o la d´Arnau d´academic ¿Quina llegitimitat tenen eixos senyors? I lo que es mes greu: ¿a qui representen si no a ells mateixos?).

Obviament, esta vegada queda ben a les clares qui ha provocat la divisio del valencianisme obrint "la caixa de Pandora" ¿O es que qui volia tirar avant el proyecte d´accentuacio no sabia lo que anava a passar i quina sería la reaccio del valencianisme? ¿O acas se sabia massa be i per aixo ho han intentat? ¿Una atra vegada una nova jugada de marquetin per a quedar-se uns com a moderats i que els atres donen l´image de radicals? ¿Qui son els moderats? ¿El sector proPP? ¿I qui queda com a radical? ¿Tot el moviment valencianiste? ¡Puix aixina no jugue i damunt me'n porte el monopoli!

El valencianisme ya ha vist ploure prou i ya estem tots aveats a este joc enverinat a on sempre guanyen els mateixos, els que viuen del PP (mireu a Esteve en Patrimoni, Casp estrenant operes en diners gestionats pel PP, uns atres cobrant sous millonaris en la AVLl, etc). ¿Que ara ells volen acentuar? Puix que acentuen ells a soles, a vore quin soport social tenen. Clar que a lo millor, mes que el recolzament social lo que es busca es la subvencio en forma d´almoina.

I aço en el cas que un canvi d´accentuacio no suponguera deixar una porta oberta a uns atres futurs canvis ¿La "l" geminada? ¿Introduir mes difgrafs del tipo "tg", "tj" o "tz"? ¿Està ya tot el peix venut i encara no nos hem enterat? ¿Que entren a formar part de la RACV -com està passant- una nova colla de zaplanistes mentres el sector mes nacionaliste i progressiste espera i espera pels segles dels segles? ¿Qué sap de filologia un mege aficionat a la lliteratura? ¿Com li pot discutir Angel Calpe en este mateix diari a filolecs en el curriculum d´un M.Gimeno, A.Fontelles, Ch.Lanuza o Lleopolt Peñarrocha?

Tot aço sense coneixer encara quin es el nou criteri d´accentuacio propost per Lo Rat Penat, AELLVA i uns pocs membres de la Seccio de Llengua i Lliteratura de la RACV que tambe estan en el consell de redaccio de l´editorial L´Oronella. ¿Volem accentuar com la RAE i aixina castellanisar mes encara la llengua valenciana? ¿Volem accentuar com el IEC i aixina catalanisar encara mes la llengua? Puix malament si l´idioma valencià es troba en mans de castellanistes o de catalanistes, que tan roïns son els uns com els atres per a la llengua valenciana.

No està el valencianisme com per a anar jugant mes. ¿Qui ha calculat el cost de la renovacio de tot el material docent en Normes d´El Puig? (Diccionari, Gramatica, Flexio Verbal, etc). ¿Qui ha calculat el cost de reciclar a tots els professors de llengua valenciana titulats en els ultims 20 anys? ¿I als alumnes? ¿Qui pagarà els placs trencats? ¿Tal vegada el senyor Angel Calpe de la seua bolchaca?

Canviar l´accentuacio d´una codificacio llingüistica no resulta gens senzill i aixo ho sabem prou be els que estem titulats en unes atres llengues. Manco encara explicar-ho als usuaris d´eixa llengua. En el cas del catala -per ficar un eixemple- cal coneixer les vocals obertes i tancades, toniques i semitoniques, els diftoncs i els triftoncs, les regles, les excepcions i les excepcions de les excepcions, etc. No es, per tant, una broma. Ells sabran lo que fan puix no es tracta de babaus.

L´assunt es greu, i mes encara si tenim en conte que entitats com Unio Valenciana, Jovens Nacionalistes, el GAV, Valencia Universitaria, Estudiants Valencianistes de la Politecnica, L´Esguerda de Gandia, la Cardona de Castello, El Rogle Fullana d´Alacant i el Grup Ilicità d´Elig o el mateix Colectiu Nacionaliste, ya han enviat cartes a la RACV pregant-li trellat i prudencia, mentres es manifestaven en contra d´un inoportu canvi en l´actual sistema d´accentuacio. Com tambe ho han fet editorials com Accio Bibliografica Valenciana o el bolleti El Palleter. Potser, el valencianisme estiga a punt de dividir-se en dos gracies a una nova "jugada mestra" del Partit Popular. I per la seua majoria absoluta i absolutista.

Que ningu desprecie als castellaparlants de Cartagena o de Motilla del Palancar. Ni als del Real Madrit. Que ells manen molt en la nostra Nacio Valenciana. Mes que nosatres.

I els valencianistes que han decidit -unilateralment- trencar en el consens normatiu al voltant de la RACV, i aixina dividir al valencianisme, tenen la responsabilitat de ficar-li trellat a l´assunt ¡I el valencianisme te que quedar per damunt de tots nosatres!

COLECTIU BASSET


27 de giner del 2.003

No hay comentarios: