martes, 27 de mayo de 2014

ELIG EL NOM VALENCIÀ MES CORRECTE PERA LA CIUTAT ILICITANA.
- 1ª Part. "ELIG", el nom correcte ortograficament.
- 2ª Part. "ELIG", el nom correcte historica y documentalment.


- 1ª Part. "ELIG", el nom correcte ortograficament.


En relació al nom (valencià) de "Elig", fa temps que venim escoltant dir a alguns (pancatalanistes) que es una forma ortografica incorrecta que no se adecua a la fonetica real del nom tal y com se pronuncia en idioma valencià (acabat en so de "ch castellana").
Diuen que "-ig" ha de anar precedit de vocal y no de consonant pera que sone com a "ch castellana"; puix sino, en conte de pronunciar "Elch" se estaria pronunciant (segons ells) "Elich".

Resulta que totes estes veus "coixegen del mateix peu". Aço es, fan servir (o aixo creuen) les "Normes de Castelló de 1932", o dientlo de una atra manera, una normativa ortografica que ampara la A.V.L. (Academia Valenciana de la Llengua), ent normatiu catalanisador que cada dia deixa mes patent la seua ineptitud pera defendre la identitat propia y independent de la Llengua Valenciana y que aspira a que el idioma Valencià siga absorvit y desnaturalisat per la llengua catalana (fentli el lloc a les ambicions del imperialisme pancatalanista que ya no te vergonya en proclamar obertament que les terres valencianes son part de la "gran catalunya", "paisos catalans", "arc mediterrani", "eurorregió" o com, dimonis, vullguen anomenar eixa mentira).

Lo que a continuació transcric s'ha copiat lliteralment de les ORIGINALS "Normes de Castelló de 1932". Eixes normes catalanisadores que de manera provisional van firmar (tal y com en el original se comproba), "Lo Rat Penat" (que no va participar en el seu dessarroll) y el pare Fullana (unic filolec de tota la colla de panques que les van dessarrollar y que tampoc va participar en el dessarroll y mai va fer us de elles).

Punt (13) de les "Normes de Castelló":
"...
13.- El só de palatal africada sorda ("ch" castellana) s'escriu "x" en PRINCIPI de paraula (xic); "tx" NO PRINCIPIANT NI ACABANT paraula (empatxar); ACABANT PARAULA "g" darrere "i"; "ig" en QUASEVOL ATRA POSICIÓ (safareig)."
(final del punt (13))

En cap lloc del punt (13) (ni tampoc en la resta de les normes) apareix res que diga que pera que "-ig" sone com a "ch castellana" ha de anar precedit de vocal.
Lo que les "normes de castelló" diuen es que a final de paraula pera representar el so de "ch castellana" se fara servir "-g" o "-ig" segons convinga. Y en cap cas diuen (ni en este punt, ni en quasevol atre) que a final de paraula se ha de utilisar "-x", "-tx" o quasevol atre sufix.

Aço y no cap atra cosa es lo que diuen les "Normes de Castelló" y aço es lo que la AVL hauria de oficialisar y reconeixer com a correcte.

(Pera saber quina es la (ilicita) normativa que oficialisa la A.V.L. llegir "La A.V.L. oficializa ilícitamente una normativa ortográfica catalanizadora" http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=370297&temaid=2270710 ).

Arribats a este punt aclarire que en cap moment la A.V.L. ha fet cap reforma de este punt (13) de les "normes de castelló" y per tant continúa vigent com el primer dia. (En cap dels dos acords normatius pera el Valencià que ha fet hasda el moment la A.V.L. (25-3-2002 y 20-5-2002) se arreplega res que modifique ni una coma el contengut del punt (13) de les "Normes de Castello").

Per tant, la forma "Elig" es la correcta segons les "Normes de Castello".
Y en canvi, les formes "Elx", "Eltx", "Eltg", etc, son incorrectes, perque segons les "Normes de Castelló" ni "-x", ni "-tx", ni "-tg" se poden utilisar pera representar el so de "ch castellana" a final de paraula.

Es mes, "Elig" (y no "Elx"), apart de ser la forma correcta segons les catalanistes "Normes de Castelló", tambe ho es segons les valencianistes "Normes d'El Puig" (reconegudes per la Real Academia de Cultura Valenciana R.A.C.V.). Les "Normes d'El Puig" diuen:

>>>>>
"...
Se escriu G
...
3. En so de [ch] (roig)

3.1. En final de paraula en el grup IG darrere de A, E, O, U o de consonant, sempre que la I siga atona i muda: vaig, veig, goig, fuig, Elig, Barig. (Excepte Calig i Tirig en les que la I del grup se pronuncía.)
3.2. En posicio final de paraula, darrere de I tonica: desig, frig.
3.3. En posicio final de paraula apareix sempre [ch], representat per IG, G, encara que en derivar se transforme en la sonora correspondent (G davant E, I i J davant A, O, U), o se mantinga (CH en tots els casos):
- trepig, trepigen.
- mig, mija.
- despaig, despachar."
>>>>>

Per tot lo exposat queda patent que per manifesta incorreccio ortografica, el nom de "Elx" (en "valencià"), que actualment ostenta la ciutat ilicitana, no es el correcte y hauria de ser restituit per el de "Elig", ortograficament correcte y en una vigencia historica y documental molt mes llarga que la forma "Elx" (tal y com a continuacio se aclara).


- 2ª Part. "ELIG", el nom correcte historica y documentalment.

Encara que el nom de "ELIG" pera la ciutat ilicitana es innegable historica y documentalment, en hi ha veus que volen desacreditarlo dient que en el temps en que se va utilisar el nom de "ELIG" éste se pronunciava "ELICH" (en una "I" sonora") en conte de "ELCH" tal y com ho pronunciem hui en dia.
El escrit que se presenta a continuacio demostra que lo que diuen eixes veus es falç, y que el nom "ELIG" sempre se ha pronunciat "ELCH" (sense ninguna "I" sonora") y mai "ELICH".


Abans de que Elig fora part de la Corona d'Arago ho va ser de la Corona de Castella per una garbera de anys (Elig no se incorporà al Regne de Valencia fins l'any 1308, 70 anys despres de 1238 y en tots els documents en castellà antic de la epoca apareix el nom "ELCHE".

Els castellans, que van ser els primers en reconquistar y instalarse en la vila musulmana d'Elig (ans que els aragonesos de Jaume I "el Conquistador") nomes feen que repetir el nom que els moros d'Elig li donaven a la seua vila: "ELCHE" (escrit en atre alfabet (arab), pero pronunciat aixina).
Esta clar que si els moros hagueren pronunciat "ELICH" els castellans hagueren escrit "ELICH" (o com a molt "ELICHE") pera denominar a la vila .

Mes tart, en 1296 Jaume II "el Just", net de Jaume I, sitià la vila y la conquistà pera la Corona d'Arago (per qüestions de desavenencies politiques en Castella). En eixos primers moments d'ocupacio aragonesa en els documents escrits en Llengua Valenciana burocratica nomes apareixen els noms "ELCHE" y "ELCH".
Hauran de passar uns poquets anys pera que en els documents escrits en la llengua Valenciana burocratica comencen a utilisarse de forma generalisada els noms "ELTX" o "ELX" (faltant encara mes de un sigle y mig pera que apareguera la forma "ELIG").

¿ A on està eixa "I" sonora que alguns diuen hauria de tindre el nom de la vila d'Elig ?

En cap puesto, perque la "I" sonora ya fea molt de temps arrere que havia caigut. Eixa "I" sonora pronunciada per hispanorromans y hispanogodes de abans de la conquista musulmana no la van sentir/escoltar mai ni els cristians castellans que primerament vingueren a Elig, ni els aragonesos que vingueren mes tart. Tots ells nomes van sentir dir "ELCHE" als pobladors de la vila.

El cas es que el nom de la vila, a partir de la arribada dels cristians y durant un sigle y mig, anà transformantse tenint la següent evolucio: ELCHE-ELCH > ELTX-ELX > ELTG-ELG.
O siga, que continuen apareixent una garbera de noms a on la "I" sonora mai apareix.

Pero de sopte, a mijans del sigle XV, substituint a les formes "ELTG"-"ELG" aparegué "ELIG", nom que se mantindrà fins 1707 quan el primer rei borbó Felipe V en el seu "Decreto de Nueva Planta" ordenà que la documentacio oficial se havia d'escriure nomes en castellà. A partir de ahí se tornarà a utilisar el nom castellà "ELCHE".

¿ Es acas logic pensar que la "I" d'eixe "ELIG" era sonora quan tots els seus noms antecessors (a partir del sigle XIII) no la presentaven en cap lloc ?
¿ Per quina extranya evolucio llingüistica hauria de començar a pronunciarse una "I" que, per lo manco, desde el sigle XIII YA NO SE ESCRIVIA (y per tant ya no se pronunciava) ?

Es mes, la forma "ELIG" quan va apareixer (a mijans del sigle XV), va conviure durant un temps en la forma "ELG" mes antiga. Lo que demostra que "-IG" era equivalent a "-G" y que en abdos casos no se pronunciava cap "I" sino tan sols una "CH castellana/valenciana".

O siga que, documentalment se demostra que la evolucio del nom de la vila d'Elig se va produir AL CONTRARI de lo que alguns mos volen fer creure ara.
La evolucio real va ser: ELCHE-ELCH > ELTX-ELX > ELTG-ELG > ELIG (éste ultim desde mijans del sigle XV fins 1707, sense variacio y sense compartir protagonisme en atre nom).

En hi ha que tindre conte que si "ELIG" haguera perdut la "I", este nom haguera donat pas a "ELG" y ara mateix tendriem documents en els que trobariem la forma "ELG" y que serien posteriors als que porten la forma "ELIG". Pero com aixo no passa y "ELIG" es el ULTIM nom en Valencià que historicament tingué la vila d'Elig (en exclusiva durant dos sigles y mig), es evident, per tot lo comentat anteriorment, que en el nom "ELIG" la "I" no se pronunciava, que este nom sonava com "ELCH" y que el diagraf "-IG" era equivalent a la "CH castellana/valenciana".

Aixo tambe se demostra de manera paralela, perque n'hi ha documentacio castellana que replega el nom de la vila d'Elig en castellà en la mateixa epoca en que estava vigent el nom valencià "ELIG" (del sigle XV al XVIII), y nomes fa servir el nom "ELCHE" y en ningun cas "ELICHE" o "ELICH".

Per tant, queda demostrat que la "I" del historic nom valencià "ELIG" mai s'ha pronunciat y que la pronunciacio correcta del nom, tant historica com ortograficament es "ELCH" y NO "ELICH".


Per tot lo exposat queda patent que per manifesta incorreccio ortografica, el nom de "Elx" (en "valencià"), que actualment ostenta la ciutat ilicitana, no es el mes correcte y hauria de ser restituit per el de "Elig", ortograficament correcte y en una vigencia historica y documental molt mes llarga que la forma "Elx".

Com a colofo, dir que, la restitucio del nom "ELIG" pera la ciutat ilicitana repararia una de les injusticies historiques que el any de 1707 mos va dur a tots els valencians.


(Pera saber mes respecte als noms historics de la vila d'Elig visitar http://perso.wanadoo.es/valenciadelig/v_illici_a.htm y
http://perso.wanadoo.es/valenciadelig/v_illici_b.htm )


© J. S. G.
Valencià d'Elig
www.valenciadelig.cjb.net
 


Valencià de Elig
http://www.valenciadelig.cjb.net

Editado por valenciadelig, Miércoles, 13 de Octubre de 2004, 17:38

No hay comentarios: