miércoles, 22 de febrero de 2017

¿QUÉ ES UN MERIT?


-Accio digna de premit o de castic.

-Resultat de les bones accions que donen valor a les persones.

-Lo que dona valor a les coses

-Conjunt de probes y raons que resulten del proces y que orienten al tribunal per a fallar.

He llegit les vostres opinions sobre el tema y si ben cert he passat en principi de moltes d'elles, finalment he vollgut involucrarme quan he vist opinions, que no compartixc, que deduixc que son de gent prou jove y nacionalistes. No penseu que estic en contra dels jovens o dels nacionalistes,ni d'una cosa ni de l'atra. Simplement discrepe d'alguns plantejaments dels jovens perque com a jovens que son , son mol tendres y els falta la consistencia que dona el pas del temps.

No es poden confondre unes coses en atres. Algunes de vostres interpretacions se'n ixen de context.
Per a tots els que defenen mes l'importancia de la llengua del lloc que el coneiximent de la ciencia u ofici a desempenyar, vos dire que ixe plantejament no te consistencia. ¿No haveu sentit mai lo de la captacio dels grans cervells, com a practica generalisà de lo que se fa en qualsevol empresa?.

Respecte a lo de valencià-catala, funcionaris, exclusions, domini de les llengues oficials..., mes que opinar, vos vaig a contar lo que yo he fet y endespues traguau conclusions.

Soc funcionari de carrera des de l'any 69 , quan no s'entraba per perteneixer a un o atre partit, perque no n'hi havien y lo unic que primava eren els coneiximents tecnics.

Vingue l'Estat de les Autonomies, y si algu pensava que als de casa, o siga als valencians, els anaven a tindre mes en conter esteu equivocats. Els "democrates progres catalanistes", se feren en lo poder y no contents en clavar en l'administracio, en el llocs de responsabilitat, als del partit y amiguets,crearen uns baremos a la mida dels interessos dels seus adoctrinats, tant es aixina, que als que havien fet els cursets de "valencià-no", o siga el "cagala" se'ls donava una montonà de punts y als que duyen tota la vida treballant per a l'administracio, aixo no puntejava casi.

Ixe fon el criteri d'aquells "democrates, progres y catalanistes" del PSOE, y lo pijor es que continua siguent el mateix citeri dels "democrates,lliberals conservaors y tambe catalanistes del PP y dels venuts valencianets d'UV quan compartiren govern en el PP.

Per dignitat y per coherencia en els meus principis valencianistes no he fet els cursos de catala, a pesar de que ixa postura anava en contra dels meus interessos profesionals y com a consequencia economics.
¿Qué he conseguit?

.Estar en el mateix puesto sempre; sense haver progressat en la carrera administrativa, inclus quan manaven els del meu partit, que en aquell entonces era UV.

Pasmeuvos jovens de lo que vos vaig a contar; mol al fil del tema dels merits

Vaig denunciar en el si del partit, ixa postura injusta y per a mes inri catalanista, que havia utilisat una persona que en la epoca dels socialistes havia vingut de Catalunya a Valencia . Ya podeu imaginarvos per qué.

Este Sr. li havia fotut la plaça a un atre tecnic que li la disputava, argumentant que tenia els cursets de catala. El tecnic perjudicat, heu tira a juit y va guanyar la plaça que li corresponia ,perque el juge, a Deu gracies, reconegue que el catala no constava com a llengua oficial en nostra Comunitat.

El tecnic catalaniste continuà siguent director general de la Conselleria d'Agricultura quan esta estava en mans de UV. Ni Mari Angels se'l va carregar, sino que'l mantingue en el carrec, ni els membres del Consell de Llengua y Cultura del partit varen fer res en defensa de la meua denuncia, a pesar d'haver aportat proves documentals.

Alguns dels membres d'esta llista, que en aquell entonces formaven part del Consell de llengua y cultura, foren testics de lo que dic; encara conserve les probes.
Vida crec que no mes ne tenim que una, y cada u es lliure de viurela com crega, en arreglo a les idees recibides y conformaes per ell mateixa.

Qui preferixca vendres a les idees dels demes, ya m'enteneu, qui preferixa ser atre, qui preferixca prostituirse, es mol lliure de ferho, escalarà llocs en la vida social, sera considerat, alabat y felicitat pels demes, pero no sera ell, sera atre, un atra cosa.

Per als merits professionals duen primar els de la professio, per als merits politics, deuen primar les persones, l'integritat, llealtat a les idees y principits del partit, que no vol dir a les persones que manen, perque alguns sabem com s'han conseguit ixos puestos.

Ara que ya sabeu algo de lo que he fet y de lo que ha fet U V respecte als merits llingüistics de determinaes persones que han ocupat carrecs de lliure designacio podre opinar en major coneiximents de causa, y vos faig la siguient pregunta:

Si realment, lo que s'ha donat oficialment des de l'instauracio democratica son cursos de catala baix lo nom de valencià, cregeu:
-que val la pena aurir un debat sobre una cosa inexistent com son els cursos de valencià.
-¿continueu siguent partidarits de puntejar ixos cursos, ya no per damunt dels coneiximents profesionals, sino puntejarlos sense mes ?
-¿Cregueu que als que han fet els cursets oficials de "valencia-no", o siga de catala, se'ls deu premiar?, y a mi, per haverme negat a ferlos per integritat valencianista y perque no se m'ha donat la possibilitat de fer cursets d'autentic valencià en l'administracio, se me tinga que castigar, com varen fer inclus els del entonces meu partit?

Els jovens de hui haveu tingut l'oportunitat de recebir unes ensenyances que la majoria dels de la meua epoca no tinguerem. !Penseu!.!Penseu!.No vos dixeu dur per les tendencies y corents subliminals catalaneres que mos invadixen. !No caigau en la trampa del catalanisme!. Molts dels jovens que hui estan en el catalanisme, es perque no han tingut la preocupacio e interes en pensar y analisar el per qué de les tendencies catalaneres.

Quelo Bonica

15.04.03


No hay comentarios: