domingo, 29 de julio de 2012

SENSATEA.SOMAutor: Chimo Lanuza
SOM Giner 2003


Com a despedida d’any, els valencianas –millor dit, els valencianistes- acabem de passar un episodi mes dels tants i quants que nos toca patir des de fa temps.

Em  referisc, clar, a l’intent de reintroduccio de l’accent grafic en el sistema llingüistic valencià. No ha segut gratament per la majoria dels valencianistes que ya consideraven l’absencia –o la minima presencia- d’accents graficx com  una  de les formes emblematiques i distintives de l’ortografia valenciana. Tant con la CH, la Y, les terminacions en EA o les eliminacions de les T en diagrafs i grups consonantics. Tot, en conjunt, formava un sistema molt  peculiar que encara era  - es- susceptible de millora en el seu caracter ¡idiosincratic!. Certament,  encara falten aspectes que algun dia, tart o pronte –esperem que mes be pronte que tart- la Seccio de llengua i lliteratura de la Real Academia de Cultura Valenciana haura d’afrontar. Em referisc a l’eliminacio de les H quan no representen cap forma de fonema, l’eliminacio de les terminacions ADA,  la revisio dels guionets i apostrofs o l’incorporacio del cabal lexic “acceptat” de formes tan peculiars com “mosatros”...

Qualsevol proposta que afectara a una major adequacio de la norma escrita a la norma parlada sempre sera vista en bons ulls pels usuaris, per les entitats i per les associacions. Curiosamente sempre hem acusat al catalanisme de ser inadequadament “selectius” o “classistes”; per tant, discriminadors. Actualment un grup d’entre nosatres està pecant de lo mateix. ¡Que curta es la memoria d’alguns! Es confon “cultisme” en “conservadurisme”, “inmobilisme”, “elitisme”...

El rebuig que hem vixcut cap a la reintroduccio de l’accent grafic ha segut totalment natuiral:

  1. Es pretenia mampendre un canvi de tal importancia sense constatr previament el sentir general de tots els que participen en l’us, defensa i promocio de la normativa ortográfica valenciana.  Es pretenia fer les coses al reves: “consultar” a les associacions despres d’elaborada, redactada i aprobada  la nova accentuacio en el si de la Seccio; es dir,  despres de consumats els fets. Perque d’esta forma, clar, la reaccio de les associacions hauria segut diferent.

  1. Es minimisava el fet de que l’accentuacio proposta nos aproximava a les formules castellana i catalana.

  1. La proposta venia precisament d’un sector que no veu en mals ulls l’existencia i la llavor de l’AVLl (instrument de catalanisacio oficialisat pels partits mijoritaris i,  com ya sabeu, llegitimat per la presencia d’uns quants membres de la nostra R.A.C.V. en l’excusa de “valencianisar”. ¿Qué es lo que han  “valencianisat “ fins ara?). Evidentment, el sector valencianiste ha desconfiat.

  1. Davant la necessitat d’acostar mes el sistema escrit a la llengua parlada, precisament es proponia una regla que, com a conseqüencia, acostava el nostre codic ortografic als codics ortografics catala i castellà. I aixo sempre resulta sospitos.

La qüestio es que, al final, s’ha impost la sensatea: ¿valia la pena mampendre un canvi que tornava a enfrontar als valencianistes?, ¿valia la pena mampendre un canvi que no tenia acceptacio entre la major part dels usuaris de les Normes d’El Puig?, ¿valia la pena mampendre un canvi que  podria conduir al desgast innecessari de les forces valencianistes?... ¿valia la pena fer una actuacio de propotencia per a comprobar el nivell de “ascendencia” sobre el sector valencianiste?... ¿es tractava de lo que es denomina un “globo sonda”?...

Ha guanyat la sensatea i a guanyat el valencianisme. Perque les associacions i les persones que manifestaren el seu desacort en este canvi no son betzos: saben lo que fan, saben lo que volen, saben lo que diuen (no necesiten que ningu els ho dicte a cau d’orella)... i, despres, son els que han de tancar files per a defendre a les nostres institucions i, en este cas,  a l’ortografia i a l’unica institucio que reconeixen llegitimada  per a codificar la llengua valenciana: la Real Academia de Cultura Valencian a traves de la seua Seccio de llengua i lliteratura. Per este motiu, s’han de sentir “identificats”, en “complicitat” o “anuencia”en allo que els implica, els afecta i els correspon: en allo que afecta a la normativa valenciana (que, com tot, ha de ser valenciana, valencianista i valencianisadora).  La nostra situacio es ben diferent a la del castellà, la del catala, la del gallec...

Obviament, la nostra manera d’actuar ha de ser tambe diferent. I, molt orgullosament, direm despres que la codificacio valenciana es producte de la voluntat de tots els valencians... o, per lo mano, dels valencianistes.

No em queda atra que desijar-vos a tots un bon any, un 2003 millor que el passat (per a ser millor, no ho tindra molt dificil, pero els formulismes son els formulismes) i un desig d’enteniment entre tots aquells  que participem del mateix patiment: el de la patria endenyada. Pero aixo si, tingam-ho molt clar: quan lo que nos espenta a determinades actuiacions es la bona voluntat, de segur que no trovare e conflictes ni impediments per a dur avant qualsevol accio.

Un abraç a tots. 

No hay comentarios: