jueves, 5 de julio de 2012

EL MOTIU POLITIC DEL PANCATALANISME (III)Colectiu Valldaura.

La Real Academia Espanyola front a la Llengua Valenciana.

Llengües d'orige compartit poden oferir el fenomen del parentesc o contigüitat llingüistica podem observar entre la llengua valenciana i el catala. Pero en el "dogma" catalaniste del valenciá s'establix la confusio entre "contigüitat" i "identitat" llingüistica. donant-li ademes el de "dependencia dialectal". A pesar de que ninguna llei llingüistica avala estes idees. En tots els casos de contigüitat no discutix ningu que les dos Ilengües contigües son llengües. Tan sols el cas valenciá es diferent:
El valencid es !'unica llengua que está somesa a un proces d'absorcio, despres de l'etapa hitleriana en Yugoeslavia, absorbint els de Serbia la llengua croata.

La delimitacio idiomatica s’establix per lo que en llüigüistica es diu "traços pertinents de diferenciacio", es dir que s'establix per lo que tenen de "distint", no per lo que tinguen de "comu"; afegint-se la cohesio i la lliteratura com a "traços definídors" d'una llengua. La diferenciacio o delimitacio dels sistemes llingüistics valenciá i catala, afectats per la contigüitat, es clara i fonda; afecta a tots els seus subsistemes:
A.- Subsistema lexic.
No es precis que siguen moltes les diferencies lexiques. No es la cantitat. sino la calitat de significacio que tenen en el proces de formacio de la llengua i en la freqüencia d'us. Tenen gran valor com a tracos pertinents de diferenciacio les paraules que no tenen significat propi, com les preposicions, conjuncions, adverbis, determinatius, possesius. personals. numerals, etc. Els noms, calificatius i verps no son tan valorables perque es presten a abundar en sinonins. Ademes s'ha de tindre ben present que els arcaismes no son paraules valencianes: ho foren en son temps, pero ara son fosils valencians, notem que no ho fan perque estiguen en els classics valencians, sino perque son catala vulgar actual. No servixen per a diferenciar o no els sistemes llingüistics.

Com a eixemples indicatius podem citar l'articul masculi i neutre lo (cat. el), determinatiu este (c. aquest), possesiu seua (c. seva), personal vosatres-vosatros (c. nosaltres), numeral deneu (c. dinou). preposicio en (c. a), conjuncio puix (c. doncs), adverbi aci (c. aquí), casi o quasi (c. gairebé)... Les diferencies lexiques que es troben entre el castellá i qualsevol dels seus dialectes, o d'atra llengua, son menors sense dubte que les que hi ha entre la Ilengua valenciana i el catala.

B.- Subsistema_ fonologic.

El fonema es I'unitat minima deterninant de significacions diversificades, l’unitat distintiva mínima que nos pernet diferenciar dos significats. Quant substituim en una paraula un fonema per un atre obtindrem un significat diferent: Canviant el fonema  /n/ de la paraula "nas" pel fonema /p/ convertin-se en "pas", ha variat la significacio.

El sistema fonologic es caracteristic d'una llengua, i en ell son importantissimes les "oposicions fonologiques" perque definixen la seua individualitat en major pes que les lexiques o morfosintactiques. El sistema fonologic valenciá es diferent del catala. El mateix Badia Margarit no vol definir be el catala per les raons que despres eixiran i afirma, tractant dels canvis de significacio. que: "Néamoins, les choses en sont pas toujours aussi claires qu'on pourrait le croire". ("Sons i fonemes de la llengua catalana". Barcelona. 1988. p.19)

Es evidentissim per a tots, encara que no siguen versats en la materia, que el sistema vocalic valenciá, de 7 vocals perfectament definides, totes elles en valor de fonema, es contraponen al caotic sistema vocalic catala, de set vocals toniques i tres atones. En catala. segons M. Palau Martí, les tres atones (la i, la u, i la vocal neutra que no existit en valenciá) son els tres fonemes vocalics del catala.

Badia Margarit no accepta 1'afirmacio cientifica de Palau Martí perque acceptar-ho deixaria fora del "domaine linguistique catalan... grandes regions de la langue" (pensem en Valencia) i estaría en contra de "l’unité de la langue catalane" (p. 4 3 ). O siga que el dogma de l’unitat de la llengua catalana, en la que inclouen el valenciá, es primordial sobre el criteri cientific de distincio de fonemes entre el catala i el valenciá.

En el sistema vocalic, pero sobre tot en el sistema consonantic, hem de tindre present que les diferencies poden desdibuixar-se si l’estudi comparatiu es fa sobre el paper escrit. perque les diferencies reals no apareixen moltes voltes quan s'usen ortografies etimologistes o arcaiques, com les dels catalans i els catalanisadors valencians, pero que son evidents per a qui estudia el parlar viu del poble.

Dites diferencies afecten al modo d’articulacio, a l’introduccio de nous sons en paraules de la mateixa etimologia, a la germinacio, a grups consonantics arcaics, a la perdua o conservacio de diferents sons. Vore "Fonetica de la Llengua Valenciana" de Guinot i  Galan. p. 293-303.

No hay comentarios: