lunes, 9 de julio de 2012

EL PSOE VOL LLEVAR EL TERMEVia Valencià d´Elig

Si lleven el calificatiu "idioma" de l´Estatut mos deixarien completament en mans de l´imperialisme catalaniste. Precisament este calificatiu de "idioma" refrendat per l´Estatut Valencià es l´unic puesto a on llegalment podem agarrarmos pera que no mos catalanisen completa i "llegalment" (gracies a la AVL) de d´alt a baix, dins i fora del Reine de Valencia (Espanya, Europa, etc). Es l´unic mur de contencio de l´imperialisme catalaniste que ara mateix tenim, i aixo hu saben molt be els pan/catalanistes per lo que faran tot lo possible pera llevar el terme "idioma" de l´Estatut (inclus Enric Morera (Bloc) ha demanat una reunio en Rubalcaba (PSOE) pera ferli chantage llevantli l´apoyo del Bloc al PSOE en les corporacions municipals).
Per atra part es mentira lo que diu el PSOE de que en l´actual Estatut d´Autonomia Valencià no apareix el terme "idioma":

"Artículo 7Uno. Los dos IDIOMAS [en plural] oficiales de la Comunidad Autónoma son el
valenciano y el castellano..."

Per tant, tenim tot el dret del mon a mantindre la denominacio de "idioma" per a l´idioma Valencià, gastarla totes les voltes que vullgam i no recular un pam de terra d´avant del catalanisme imperialiste.

No hay comentarios: