jueves, 5 de julio de 2012

AUSIAS MARCH, CAVALLER I POETA VALENCIÀ (III)3. Apunts biografics d´Ausias March

3.1 Naiximent

F. Lliso, comenta que a l´inici d´una copia de les obres d´Ausias que escrigué G. Figueres en Valencia (1546), D. Luis Carroz de Vilaragut, escriu lo següent: “… en honor y memoria de Mossen Ausias March, ab tota veritat he attes, y sabut, que fonch Cavaller Valencià, nat y creat en la ciutat de Valencia…”.
Aixina puix, el nostre Ausias, fill de Pere March, descendent dels March que apareixen documentats en terres valencianes despres de la conquista del Regne de Valencia per Jaume I i de la valenciana Leonor Ripoll (matrimoni que tingué lloc en la ciutat de Valencia, 2.9.1379) naixia en la ciutat de Valencia o la vila de Gandia, comarca de La Safor, de gran importancia historica i lliteraria.
Ausias March i Ripoll, naix en el si d´una familia de la mijana noblea, sa vida se desenrolla a lo llarc del sigle XV, centuria fonamental d´esplendor cultural i lliterari valencià. Els estudiosos d´Ausias March, com Amèdèe Pagès, dataven el seu naiximent cap a 1397 (cap document dona la data exacta), pero recents estudis apunten cap a 1400. De ser certa eixa data, vingué al mon als quinze anys d´haver-se casat els seus pares, sent son pare d´edat molt alvançada. Es creu que en Gandia, a on residien sos pares “en lo carrer major”, pero tambe es baralla la possibilitat d´haver naixcut en la ciutat de Valencia. En alguna ocasio s´ha vollgut dir que era catala, cosa que hui en dia, ningu manté. En els seus versos diu: “La velletat en valencians mal prova e no sé com yo faça obra nova” (CXII: vs. 9-10).
3.2 Infancia i joventut
De la seua infancia i adolescencia ben poc sabem encara que podem pensar que destinat a ser l´hereu d´un cavaller tindria com a page i despres com a donzell l´educacio propia de tot un futur cavaller adoctrinat per algun atre cavaller de llinage. Al ser sa germana, Peirona, sordamuda, la casa tingué poca felicitat, i tambe per l´edat madura de sos pares. F. Lliso, diu que el nom de Peirona procedix de l´aragones “Peiró” (fabla aragonesa), que es denomina aixina a les creus de terme en pedra colocades en alguns creuaments de camins i que despres de la conquista aragonesa es manté la denominacio en alguns pobles de Castello. Peyrona equivaldria a Creu (Mª de la Creu), per lo que es llogic que sa familia siga aragonesa al batejar-la ab el nom aragones de Peirona.
Angels Redón, comenta que no disponem de proves objectives de com foren els seus estudis, quins els seus preceptors o les seues llectures predilectes, pero pel costum de l´epoca en persones del seu nivel podem fer-nos una idea aproximada. Ausias frui d´una esmerada educacio, conforme corresponia al seu ranc social, estudià la gramatica llatina, la dialectica, la retorica, la llogica, la musica, alguna cosa d´aritmetica i geometria, quasi segur tambe d´astronomia, els coneguts llibres de l´orde de cavalleria, deprenent el significat de les armes i la relacio en el mon cristia.
En les Corts, convocades per Ferrando I d´Arago, celebrades en la ciutat de Valencia (1415) figura com a Donzell (fill de cavaller), dins del braç militar, el jove Ausias (als quinze o dihuit anys, segons la data de naiximent). Voro López, comenta que en eixes Corts Valencianes celebrades en 1415 tenien lloc, com era costum, en la nau central de la catedral valenciana, a on en eixos dies coincidia que predicava Sant Vicent Ferrer i a on el poeta tingué l´ocasio de coneixer-lo i escoltar-lo. Els processos d´aquelles Corts, conservats en l´Archiu de la Corona d´Arago aixina ho constaten. Diu aixina el document: “Al qual acort hoydor assigna al dit sindich la jornada de dema per lo mati en la seu de la ciutat apres del sermo del reverent Vicent Ferrer” (Processos de Corts, Vol. XXVII. Fol. 20. ACA).
En 1419 obte el tractament de Mossen (Mossen Ausias March), titul conferit als cavallers per haver ingresat en l´Orde de Cavalleria. Son pare li feu hereu universal, convertint-se en senyor de Beniarjo i de les alqueries de Pardines i Vernissa (1422). Ser cavaller significava ser armat, tindre armes i cavall, no dedicar-se a oficis, obtindre privilegis i representar al braç militar del Regne de Valencia en les Corts de la Corona d´Arago. Assisti tambe com a cavaller, a les Corts de Montso (1435) i de Morella (1437) dins de l´estament militar.
Acompanyà a Alfons el Magnanim en varies expedicios: a l´illa de Sardenya (1420) per l´insurreccio provocada pel vescomte de Narbona, i finançada per la ciutat i el Regne de Valencia, havent-se negat els catalans a cobrir els dispendis de la campanya militar, embarcà des del port d´Alfaques, fent escala en Mallorca i vencent en Sardenya. En esta primera expedicio ha lluitat colze en colze junt ad uns atres poetes com Andreu Febrer, el marqués de Santillana, Santa Fe, Lluïs de Vilarrasa o el music i poeta valencià Jordi de Sant Jordi. Despres de sitiar Calvi i Bonifaci, torna a Gandia (1422), dos anys despres tambe acompanyà a Alfons V contra l´illa de Corsega, mostrant el rei el destacat comportament del cavaller valencià. En agost de 1424, tornà a acompayar-lo a Italia (Napols) per a combatre la sedicio, guayant-la. Ausias capitanejava una galera valenciana (els gandians Ausias i Lluïs Aragó junt al tambe poeta valencià Jordi de Sant Jordi s´enrolaren en l´expedicio), combatent tambe contra els pirates, en una empresa naval que manava el comte Federic de Luna, en aigües de Sicilia i del nort d´Africa (1425). Tots estos fets fan que el seu nom vaja acompanyat de “valeros i estrenu cavaller” per sa valentia: “No oblidant els notables i valents servicis que vós, molt amat nostre a Asias March, cavaller, nos havem fet, principalment en la recuperacio de l´illa de Sardenya, aixina com en els seges de Calvi i Bonifaci, als que assistiren personalment, lluitant valentment contra els rebels” (Alfons V el Magnanim).
El rei li reconeix els seus servicis i li concedix privilegis (1425), sobre els llocs heretats de son pare (Senyoriu de Beniarjo i les alqueries de Vernissa i Pardines): plena jurisdiccio civil i criminal, facultant-lo a alçar forques i castells “furcas et costellum”, de penjar, assotar, sometre a tortura i flagelar sense apelacio. Es el dret de soberania del cavaller March sobre les terres que posseix. Ademes, el nomenà falconer major de la casa real, el treball com a falconer major l´havia d´eixercir en l´horta de Valencia, prop de l´Albufera, a on la caça era molt abundant; el rei Alfons establi les instalacions per a criar falcons, pardals i gossos de cacera que moltes vegades eren regalats a princips i reis, organisant-se caceres reals i tenint al seu carrer a falconers i pages de gossos. El nostre poeta demostrarà a lo llarc de sa vida un gran amor per la caça: “tot mon delit resta sols en caçar”.
Deixa la vida militar, als vintiset anys (1425), i es torna a Gandia per a administrar els seus bens. Sa mare Leonor, segons Ferreres, administrava els seus bens ab molta sabiduria, morint l´any 1429, sent soterrada en el cementeri de l´iglesia parroquial de Gandia, cuidant Ausias de sa germana, Peirona. Residint definitivament en Gandia des de 1428, fon aumentant el seu patrimoni i tambe fent negocis com l´establiment d´un trapig (moli per a l´extraccio de sucre, en Beniarjo, de la collita del canyamel o canya de sucre), aixina com la pertinent canalisacio de l´aigua per al funcionament del moli (duent l´administracio del rec de les aigües del riu Serpis), construint un assut, encara hui es conegut l´assut d´En March en la comarca, i obtenint tambe prou beneficis.
En Gandia es quan comença sa obra lliteraria (1425), son pare havia reunit una considerable biblioteca ab llibres religiosos heretats de son tio (el canonge Berenguer March), de Ramon Llull, de medicina, de cavalleria, cançoners, alguna cosa d´Aristotil i Seneca, repertoris del saber migeval, etc… llibres escrits en llati, provençal, frances,…

No hay comentarios: