lunes, 23 de abril de 2012

LA GRAMATICA DE LA AVLL. UNA COPIA, PROU CARA, DE LA CATALANAIDIOMA VALENCIÀ
http://www.idiomavalencia.com
http://www.idiomavalencia.cjb.net

Autor: Jaume de la Serra

El radical i ultra-catalaniste Gabriel Bibiloni (un mallorquí que nega
l'independencia de la llengua Balear respecte al Català i que tracta
d'impondre la forastera llengua Catalana en l'historic Reine de Mallorca,
sense importali lo mes minim que aixo suponga l'extermini de l'idioma Balear
autocton), ha publicat en el seu blog personal un articul en el que analisa
la recent "Gramatica Normativa Valenciana" elaborà per l'Academia Valenciana
de la Llengua (AVL) arribant a la conclusio de que, en poquetes diferencies
"cosmetiques", la gramatica de l'AVL es una copia de la gramatica de la
llengua catalana feta per l'Intitut d'estudis catalans (IEC).
 L'ultra-catalaniste diu [transcrit]:
 "...la gramatica [de l'AVL] NO ES especialment localista ni regionalista ni,
per descontat, secessionista. En algunes matisacions que podriem fer, ES LA
GRAMATICA CATALANA en l'incorporació de formes valencianes admeses [...] pel
mateix Institut [d'estudis catalans - IEC]. En alguns moments de la llectura
pots arribar a vore una cosa feta en copy-paste [directament de la gramatica
catalana de l'IEC]..."
 En realitat este radical ultra-catalaniste mos esta dient que la gramatica
de l'AVL no ha segut feta en base a la genuina realitat llingüistica
valenciana (prou diferent de la catalana), sino prenent com a base la
realitat llingüistica catalana, o lo que es lo mateix, copiant integrament
la gramatica catalana de l'IEC en chicotets retocs superficials, com son
afegir aquelles poquetes parauletes valencianes que el propi IEC reconeix i
"dona permis" a l'AVL p'a que les gaste.
 Si la gramatica de l'AVL, gens representativa de la realitat llingüistica
valenciana, es una copia de la gramatica catalana de l'IEC i ademes el
grapat de parauletes que marquen l'inexistent diferencia entre les dos
gramatiques, son paraules que l'IEC ya reconeix en la seua gramatica
catalana ¿ quina necessitat tenim els valencians de pagar jornals de casi un
millo de pessetes mensuals (6.000 euros/mes) a cadascu dels 21 academics
catalanistes de la vergonyosa academia de la llengua-sense-nom ?
Mes de 250 millons de pessetes a l'any, que es diu pronte (sense contar les
pagues extraordinaries i els gastos de manteniment de l'academia que no son
pocs), nomes en els jornals d'uns academics que es dediquen a copiar la
gramatica catalana que han fet atres i a dictaminar, per mig de la
manipulacio, que el Valencià es la mateixa llengua que el Català (actuant de
quintacolumnistes del nacionalisme neo-colonialiste català i els seus
(ficticis) "països catalans").
 La gramatica de l'IEC diu lo mateix que la copia de l'AVL i mos ix debaes. ¿
Tota eixa patracolà de dines llançats a pedre en l'AVL no seria millor
aprofitarlos p'a construir coleges, hospitals, residencies de gent major,
pisos subvencionats o atres coses mes necessaries ?
 Per favor, ya esta be de que mos prenguen el pel esta colla d'espabilats
("dame pan i dime tonto"), que se'n vagen tots eixos academics catalanistes
i copions al carrer i que tornen tots els dines que li han furtat als
valencians, ans de que acaben d'afonar per sempre nostra autoctona llengua
Valenciana.

No hay comentarios: