jueves, 10 de noviembre de 2011

LA GUERRA VDE LAS GERMANIAS (XXIV)


Document num. 23

Font:Archiu del Regne de Valencia. Real 168 f. 73 y 73 v., 74-74 vto).

Valladolit, 17 de decembre de 1.522 – Delegacio del rei en el governaor davant els problemes suscitats per les queixes dels arrendaors de les sises d’Oriola que alegaven haver  perdut per sulpa dels agermanats la quantitat de 21.000 sous.

“Don Carlos. Al noble magnifico, amat conseller nostre portantveus del nostre general governasor en lo dit regne de Valencia della suxona don Pero Maça de Carroç o a son loctinent e sorrogat en lo dit offici: salut y dileccio. Por los amats e feels nostres micer Ferrando Bazes, doctor en cascum dret y Lope Ferrandiz Domesa donzell de la nostra ciutat d’Oriola misargers e embaxadors de la dita ciutat a nostra Magestat embiat no es feta  relaciodient que los emoluments de la sisa de la dita ciutat durant lo temps de la germania han rebut gran dany e detriment tocant axi a la dita ciutat com als arrendaors y collectors de la dita sisa, los quals danya haventse causat per causa dels dits agermanats pretenen se deven pagar per aquells o de sos bens lo qual per part de la dita ciutat per indemnitat de aquell y dels dita arrendaors y collectors y reintegracio dels dits anys fon en los dias passats hagut recors al nostre loctinent general del dit Regne don Diego Hurtado de Mendoça, lo qual de nostra part vos comete y mana que hoydes les dites parts rebessem informacio dels dits danys y que rebuda aquella deguesen declarar la quantitat y summa del que poden muntar los dits danys perque vista aquella lo dit nostre loctinent general pogues proheir a qui tocase la  paga y esmena y reintegracio dels dita danys la qual informacio per vos rebuda en virtut de la dita comissio no es estada presentada en autentica forma per la qual apar con non dien de saber arrendados de la dita sisa qui per gosar habitar en la dita ciutat per causa dels dit agermanats quils bandejaren de la dita ciutat posa per collectors de la dita sisa Joan Laminyana notari y Joan Destrada als quals per la gent que vingue a lo marques de los Velez que saquejaren la dita ciutat foren levats formalment en moeda contada fins en suma de trescents ducats collegits de la dita sisa e doscents de pells de moltons y cabrits y mabament lo dit arrendaor segons preten de gran part de la absencia dels comallets y homens de honor que han estat ferogitats per los dits agermanats desgue comença la dita germania fins que aquells son estats romputs y gastigats de modo que preten lo dit arrendaor haver perdut en lo dit arrendament fins en suma de vint y hun mil sols los quals preten y demana  li deben ser desalcats del preu del dit arrendament e lo nostre procurador fiscal es pretes que no li ha de ser feta desolvacio alguna fins que lo dit arrendaor deu de pagar tot lo integre preu be que si per les dits agermanats li es estat fet o causar dan algu que dels bens de aquells li deu esser degudament satisfet toto lo dan que ha rebut en lo dit arrendament segons que les dites coses son largament narrades en la dita informacio a la qual nos referim e per quant per vos no es stat declarar como vos era comes la quantitat e summa del que poden muntar los dits danys ne sobre aço tenin avis algu vostre e vullan que per vos sia declarat en la dita causa portant a humil suplicacio dels dits mensagers en nom y per part de la dita ciutat a nostra Magestat feta ab tenor de les presents de nostra certa sciencia y expresament per la real auctoritat nostra per primera y segona iussions vos diem, cometem y manam vostre affici en quant mester sia excentats que apellat y hoyt lo nostre procurador fiscal contador e hoydes apte davant vos les dites parts en totes y sus rahons y drets que volien dir y allegar resunta la dita informacio y reconeguts les patrons y libres de la dita collecta per bo se pot vore clarament lo dan que han pogut rebre y tots atres processos y actes que vbegan  per la dita informacio e atres nos contara los dits arrendadors y collectora haver rebut dan segons pretenen, declaren fins en quina quantitat e summa deu esser feta a aqeulles vera y deguda refectio y reintegracio y aqeulla que  verament constar farebn satisffer y pagaar a aquells realment ab toto effecte de qualsevol bens dels dits agermanats e condennats per deguts termen de iusticia provehint y manant que a la dita ciutat sia satisffet y pagt per lo dit arrendador lo integre preu del dit arrendament assi e segons es obligat per lo contracte del dit arrendament et de iusticia procehit en la dita causa y ments de aquella ab consells del viceordinari assesor breument simplement sumaria y de pla sens strepit forma y figura de juy la sola veritat del fet y qualitat del negoci acteses solo negoci reques y de nos be confiam molines diffugis cavilacions e atres  fimoles excepcions cesants repellides y no admeses los fins y privilegis de aqueix regne e atres coses que se hagen de servar e guardar sempre servants. Car nos a vos en  ceirca les dites coses ab los incidents dependents y emergents de aquelles y a elles anexes y conexes  en quant mester sia donam y conferim mes veus, lochs, forces, play bastant poder ab les presents y per quant pretenent los dits sindichs que per sus privilegis et atres no poden per nos ni provien fer comissions  en cas de regalia y cas de lesa Magestat y nos volem hi madurament provehir havent com es lo examen de dita pretensio al nostre governador general en aqueix regne per ço volem que dins de esta comissio trosant que per dit governaor nostre comisari en dit articul hi sia declarat y atrament per nos o nostre loctinent general sera destinan comissari o comissaris enditas causas perque en tal cas volem no usen de la present comissio per no dividir la continencia de les dites causes. Data en Valladolid a XVII del mes de desembre any de la nativitat de Nostre Senyor MDXXII.

No hay comentarios: