domingo, 15 de noviembre de 2009

VALENCIANISME SOCIO-CULTURAL Y POLITIC (II)

Pep Guillen y Milla
Juny del 2003

Com a introduccio crec que no dec extendre’m mes i val lo referit i, per tant, dec de centrar-me en els següents punts en els que he classificat les meues reflexions:

1. Idiosincrasia de la poblacio valenciana
2. Els valencians i ses senyes d’identitat
3. Els valencians i la politica
4. Els Partits Politics
5. Les Associacions Culturals
6. El mon de les Falles
7. Necessaria conscienciacio dels Valencians
8. Cridamente a la societat valenciana

1. Idiosincrasia de la poblacio valenciana:

Baix el meu punt de vista, crec que la poblacio actual de la terra valenciana està dividida en diferents grups. Encara que considerem que hi hasquen mes, podrien resumir-los en els següents.

Els habitants auctoctons valencians: Els que els seus arraïls venen des de temps inmemorials, naixcuts valenciaparlants: son els naturals de les nostres terres valencianes quins arraïls es confundixen en l’orige dels temps. La seua personalitat està formà per la solapacio de diferents cultures procedents de gents invasores: ibers, fenicis, grecs, romans, visigots, musulmans, jueus, cristians, estos ultims subdividits en cristians vells i nous com a consequencia de la –obligà o no- cristianisacio dels musulmans i jueus poblaors de les nostres terres.

Com poguem facilment deduir, el poble valencià es un poble obert a un sinfi de etnies foranees i allo, potser, haja segut l’orige de la transformacio de la seua personalitat que es caracterisa com molt oberta al mon, acollidora i assimilaora de tot allo que de bo per a la seua supervivencia portaven els estrangers. No obstant, la base de la personalitat valenciana, es caracterisa per una gran capacitat de treball, un gran amor per la seua terra, que es la que li dona de menjar, i una gran dedicacio al cultiu de l’art representat per totes les branques de la cultura.

Els naixcuts en les terres valencianes de pares inmigrants: Es molt comprensible que gents d’atres terres, tant espanyoles com estrangeres, acudixquen a les terres valencianes moguts per la sana intencio de trobar una millor calitat de vida que en els seus punts d’orige. Especialment han inmigrat en temps que podem dir recents -cents anys aproximadament- gents d’Arago, Castella, Andalucia i atres punts de la peninsula que crec son de menor consideracio en quant al numero d’inmigrants.

Valencia sempre s’ha distinguit per l’acolliment dels inmigrants sense cap de recel. Mes encara, obrint les portes de les seues cases i tractant de fer que aquells que opten per una vida millor en la nostra companyia es trobem com en la seua propia casa. Estos inmigrants ya ne tenen, a hores d’ara, descendencia en una o dos generacions. Gents que per lo seu natalici en les nostres terres son valencians de fet i de dret, encara que llogicament, estiguem molt influenciats pels origens dels seus pares. D’entre ells existixen grans valencians i valencianistes i, per contra, atres que no han aplegat a obtindre una conviccio, o no han volgut o reconeixer la cultura valenciana perque la llavor de l’amor per la seua patria no ha segut degudament regà.

Els naixcuts en les terres valencianes castellaparlants: Valencians de ple dret, com els ades nomenats, pero en una concepcio del valencianisme llingüistic diferent dels naixcuts en les zones valenciaparlants. No per allo menys amaors de les seues terres i tradicions culturals, encara que en gran part prou diferenciaes especialment per la naturalea de la llengua en la que s’expressen.

La diferenciacio d’abdos zones geografiques -la valenciaparlant i la castellaparlant- de les nostres terres no es ni mes ni manco que com a consequencia de la distribucio provincial politicament promoguda, anexionant terres castellanes al Regne de Valencia. No obstant aço els habitants d’estes zones, encara que castellaparlants, es considerem en sa major part com a valencians de fet i de dret.

Hui, com a conseqüencia de la instauracio de la democracia en l’Estat Espanyol, la Constitucio Espanyola i l’Estatut d’Autonomia amparen a tots els habitants de Valencia, Castello i Alacant dins del marc territorial de lo que politicament se denomina com a Comunitat Valenciana.

Els que procedents d’atres terres de fora de les espanyoles han triat la nostra terra per diferents motius: Hui en dia, des de fa molt poquets anys, cinc o sis, deu a lo sum, estem assistint a l’aplegà a les nostres terres valencianes d’un sinfi d’inmigrants procedents practicament de tots els continents del mon: araps, subsaharians, orientals, llatinoamericans, rusos, rumans, etc., que fugint de la pobrea i manca de treball existent en els seus països, recalen en la nostra terra en busca de majors nivells de vida i inclus d’una dignitat que en molts casos no se li reconeix en ses terres d’orige.

Este segment inmigrant recala en les nostres terres valencianes portant un bagage cultural d’orige i, segons els casos, estan mes o manco decidits a assimilar la cultura autotocna valenciana. L’escolarisacio obligatoria dels chiquets els subsumis en una cultura que desconeixen totalment i, per tant, aliena als seus arraïls, produint-se dos situacions: l’assuncio de la nostra cultura o el rebuj de la mateixa. En el primer cas possiblement assistiriem a una acceptacio lliure i voluntaria, resultant -en el mateix cas que els originaris d’atres terres espanyoles-, molt favorable la seua integracio per al reforçament del seu benestar social i, en el segon cas, a que la nostra cultura no recale en la seua forma de pensar i, al desapareixer l’obligacio de l’estudi, els esvare tot lo nostre, recluint-se i tancant-se a tota cultura valenciana i, especialment, a la llengua valenciana propia dels valencians, encara que la meua opinio al respecte es prou clara: preferixc que no asumixquen la cultura i llengua oficial que se’ls dona perque no es la propia dels valencians, al menys mentres persistixquen les actuals tendencies catalanistes en l’administracio valenciana.

No obstant esta subdivisio o grups que he considerat oportu reflexar en estes reflexions, tinc que dir que molt possiblement, n’hi hauran atres sensibilitats o grups dins de la nostra terra valenciana, pero crec que els que comente son lo suficientment representatius de l’actual situacio sociocultural de la Comunitat Valenciana.

No hay comentarios: