miércoles, 8 de enero de 2014

CONCIENCIA NACIONAL VALENCIANA

CONCIENCIA NACIONAL VALENCIANABlai Vazquez i Garcia

Octubre del 2004

La nacio valenciana es frut de temps heroics i primitius, configurada com a Regne abans i despres de 1238, quan ni Espanya ni Catalunya existien, en la Real Senyera Coronada com a bandera la primera bandera nacional d'Europa-, en Furs, monedes i eixercit propis, quan atres eren marca hispanica del reis francs, primer, i condats, despres, dependents d‚un comte que resultava ser el Rei de Valencia i Arago, allà per l'edat mija.Temps de gloria cultural i economica, quan nostre poeta i cavaller Joanot Martorell va escriure en el colofo de Tirant Lo Blanch una dedicatoria en llengua valenciana per a que la Nacio d‚on ell era natural se‚n pugera alegrar, en el s. XV, quan el Regne de Valencia era un poble cult i exitos, quan l‚idioma valencià tingue el primer segle d'or de les llengues romaniques.Cinccents anys mes tart i des de l'instauracio de l‚estat de les autonomies en l‚actual democracia postfranquista, el panorama politic de l'estat espanyol es caracterisa per l‚existencia de dos jerarquies de territoris que el conformen: aquells qui han creat el seu nacionalisme i tenen representacio propia en el parlament espanyol i, per lo tant, intervenen en la governabilitat d'Espanya, com Catalunya, i els qui, al no despertar de nou el seu sentiment nacional, no tenen veu propia en el parlament espanyol i servixen poc mes que com a caixer automatic d'atres: bons per a donar, roïns per a rebre.Esta divisio que s‚establix en el mig politic fomenta els abusos culturals i les diferencies socials, economiques, i juridiques de cada territori, es dir, en autoritat, predomini, imposicio, lucre i desenroll, per a Catalunya, en subordinacio, penuria, endeutament autonomic o miseria per a Valencia.La situacio de privilegi politic, de dominacio i de direccio en que es troba Catalunya dins d'Espanya es aprofitada per l'afany expansioniste del nacionalisme burgues català, influint en un sentit antagonic i de máxima arbitrarietat en l'estat espanyol i Europa. El nacionalisme català es un negoci capitaliste que tracta d'opondrels a la satisfaccio de les necessitats i aspiracions de benestar social i economic dels valencians i nega i s'aprofita de la singularitat i riquea cultural valenciana i del seu idioma valencià.Per atra banda, per obra i gracia de la tradicio politica espanyola i del desenroll i solidaritat de les institucions castellanes i catalanes d'orige burgues, l'Estat espanyol, expressio coercitiva de la dominacio espanyola sobre Valencia, actua sempre en forma unilateral, afavorint les aspiracions egoistes castellanistes i pancatalanistes sobre Valencia, i defenent sempre la situacio de privilegi adquirit per aquells en nostra Nacio.El context en el qual nos troben hui en dia els valencians es desfavorable en virtut a la falta de representacio nacional valenciana en la politica espanyola i europea. La cada dia mes poderosa solidaritat entre catalans, vascos i gallecs, en complicitat en l'Estat espanyol i la seua major força, lastren el potencial del poble valencià, fomenten una classe politica valenciana servilista i corrupta i despersonalisen l'identitat valenciana per mig de l'intervencionisme cultural del capitalisme burgues pancatalaniste i castellaniste, generant enfrontaments, complexos i confusio entre valencians.La conciencia nacional valenciana es la que ha de contribuir a fer mes eficaç i potent l‚accio colectiva i reivindicativa valenciana en pro del progrés, dignificacio i ulterior lliberacio del poble valencià.La conciencia nacional valenciana ha de posar fi als complexos d'inferioritat i al desconeiximent de la nostra historia i la nostra cultura genuïna. L'actual falta d‚esta mentalitat nacionalista valenciana es el producte primordial del dependentisme, de l'inferioritat politica arrosegada des de segles i de l'educacio manipulada pel fascisme cultural franquiste i posfranquiste. El nacionalisme valencià ha de ser l‚antidot contra prejuins i erros que inculquen al poble valencià a fi d‚impedir o sofocar el resorgiment instintiu de una realitat i mentalitat critica que tendixca a formarse en el valencianisme en presencia dels fets i contradiccions del nacionalisme espanyol i català, que podrien possar en perill mediata o inmediatament l'actual paraeta politica que tenen montada els beneficiaris de les usurpacions al poble valencià.Qui estiga interesat en estos cursos pot dirigirse a Lo Rat Penat (desde enllaços) com també es pot informar dels cursos que fan atres entitats com el GAV o dels existents en internet. Tots ells recomanables al cent per cent per a tindre uns coneiximents amples sobre el nostre idioma, la nostra historia i molts atres aspectes culturals, socials, economics e historics del poble valencià.No hay comentarios: