miércoles, 14 de septiembre de 2011

CODIC ISO, SENSE ELL EL VALENCIÀ NO EXISTIX


Autor: Joan Benet Rodriguez-Manzanares


El titul del present articul pareix un tant escandalos, pero hi ha moltes ocasions en que aixina es. Anem a vore.
Totes les llengües que volen ser reconegudes a nivell mundial, demanen a ISO, sigles de, International Standards Organization, en valencià, Organisacio Internacional per a l'Estandarisacio, que li donen un codic, de dos o tres lletres, puix en estos moments estan en vies de canviar la normativa per a impondre la normativa ISO639-3, per a que aixina se li puga reconeixer en qualsevol puesto, pel seu codic.
¿I aço es important?
Aço es molt important, puix planes Uep consolidades com per eixemple, Google, si el teu idioma, el valencià en el nostre cas, no te codic ISO, no vol saber res del valencià i educadament et diu, que fins ara no disponen de cap servici en valencià. Pero aixo passa en casi totes les planes que detecte l'idioma en el que escrius.
Pero encara hi ha mes, puix si et dediques a programar o vols fer qualsevol cosa en informatica a on s'ha de detectar l'idioma en el que escrius, no pots ficar per a res l'idioma valencià, puix no està reconegut en ISO.
Pero hi ha mes, puix fins ara, abans de la normativa ISO639-3, el terme, 'valencian' (valencià), està unit al terme catala, i abdos baix el codic, 'ca', o 'cat'. ¿Qué vol dir aixo? Puix molt senzill, que sempre que intentes fer qualsevol cosa en valencià, si el terme es reconegut com a tal, et redirigixen cap als servicis en catala, com ocorrix en el sistema de publicitat de Google, Adsense.
Perxo i per moltes coses mes que no vaig a expondre, puix sería molt llarc, es NECESSARI, que tingam un codic propi per a la nostra llengua valenciana, dins del sistema de codics ISO, i ara que estan canviat el sistema sería el moment perfecte per a demanar-ho.
Pero... ¿Qui ho ha de demanar? Fins a que arribà la segona normativa, qualsevol persona, quan arribà la segona normativa, canvià un poquet i l'ha de demanar una entitat publica o privada, pero en potestat per a poder fer-ho, i poder oferir a ISO tota la documentacio que soliciten, i entre estes entitats que podrien demanar el codic per al nostre idioma, es troben sense cap dubte, el Govern Valencià, pero tambe es troben la Real Academia de Cultura Valenciana, (R.A.C.V.) o Lo Rat Penat... (Be tambe ho podria fer la Academia Valenciana de la Llengua (A.V.LL.), pero una entitat de tall catalaniste, mai ho va a solicitar), pero a qué estan esperant les entitats eminentment valencianistes com la R.A.C.V. o L.R.P. ¡Ya fa decades que ho deurien d'haver fet!
Hi ha codics ISO per a llengües que a soles es parlen per quatre indigenes de Nova Zelanda, i per a l'idioma valencià, que en el sigle XV, tingue el primer sigle d'Or de totes les llengües romances, no hi ha codic ISO... ¡Aço es de rialla!
¿Per que estes entitats valencianiste no han solicitat el codic ISO per a l'idioma valencià?
Crec que aixo de moment a soles ho saben elles i no vaig a clavar-me en politica, ¡SI!, politica, pero em consta de que fa un grapat d'anys, un gran valencianot de soca i arrel, li entregà a la R.A.C.V. tota l'informacio que feya falta per a demanar-ho... ¡En canvi està entitat mai ho ha solicitat! Pero ni esta ni cap entitat.
No vaig a expondre les meues conclusions, puix crec que estan molt clares... ¡Cadascu que trague les seues conclusions! Pero que servixca el present articul per a totes estes persones en mes o manco roïna intencio, no paren de dir que, "Si el Google no està traduït al valencià, serà per que este idioma no existix...". ¡No! Si Google no està traduït a l'idioma valencià es perque els nostres politics i tambe els nostres intelectuals no han demant el codic ISO, sino... ya feya temps que el valencià onejaria per tot arreu dins de la Xarcia, puix el meu equip i yo mateix hem solicitat traduir debades un bon grapat de planes a l'idioma valencià, i sempre mos han dit lo mateix... ¡Si no te la llengua valenciana un codic ISO, no hi ha res que fer!
¡A vore si la nostra gent valencianista es posa les piles i comencém a fer les coses be i deixem el tan arraïlat meninfotisme de costat!

1 comentario:

Vicente Rubio dijo...

Amigo, mio si que creo que deberíamos los valencianos hacer algo, por eso propongo que deberíamos hacer una gran reunión, en algún lugar en el que quepamos todos y que alguna de nuestras grandes instituciones valencianas y valencianistas lo organizara, yo estoy dispuesto a ayudar en todo lo que pueda.
Sobre todo antes de los elecciones generales del 20 de Nov. y poner al PP en conocimiento de que no se le ocurra volver a traicionar a los Valencianos, como lo hizo en la primera legislatura de Aznar.
Un abrazo muy cordial