lunes, 24 de agosto de 2009

SITUACION PERNICIOSA (II)

....
7) Que no s’exigixca que aci tinguerem que tindre normes d’escritura aliena a la valenciana i, per supost, res d’intromissions de l’Institut d’Estudis Catalans ni en la llengua, ni en la lliteratura, ni en la vida de les gents que hem naixcut en el Regne de Valencia. Vicent Giner Boira – Any 1.997.

8) El poble que no es capaç de conservar i defendre sa cultura no te dignitat i te que resignar-se a l’humillacio de s’indiferencia. Emili Conca Aznar – Any 1.997.

9) Si no foreu ingrats a la llet que haveu mamat i a la Patria on sou naixcuts, no deixarieu que als vostres classics valencians els catalans se’ls vullgueren aplicar.... Onofre Almudever, 1.561, en lo seu prolec de “Lo proces de les olives” de Bernat Fenollar.

10) La lengua es como una patria, es la patria de nuestro espíritu, es la patria de la comunicación. Calvo Sotelo.

11) No estem juant a parlar millor o pijor, sino el ser o no se poble. Miquel Carbonell.

12) ¿Es pot demanar que el valencianisme servixca a un poder que li nega inclus el dret natural de l’us de la llengua propia? Miquel Adlert Noguerol.

Continuaré...

No hay comentarios: