jueves, 20 de agosto de 2009

LA BATALLA DE VALENCIA (III)

I aci estic de nou continuant en la meua batalla . No tenim mes cordons que proseguir en la brega per a que la majoria del poble valenciá s’adone o vulga adonar-se de la greu situacio en que es trobem, ara mes que mai, quant els “magnifics” i novellets academics de la AVLl estan escomençant la seua tasca de defenestracio politica de la LLENGUA VALENCIANA. Dic politica perque la llengua que sempre hem parlat i escrit els que se sentim plenament valencians i valencianistes, eixa no s’agenollará mai a les exigencies d’una cuadrilla de amaestrats (lligga’s comprats per les judaiques trenta -mes de nou millons de pesetas a l’any- monedes famoses) per les conveniencies politiques d’eixe foraneo al que ya se coneix com a Zaplanator l’Enchisaor.

Hui tenim que comentar una manifestacio mes de les maniobres del murciá en contra de la llibertat del nostre poble, dins del proyecte d’anulacio de nostres senyes d’identitat.

Em referixc a la seua politica de minins per al present curs escolar, en el que, a piuleta i tronaor, anuncia que en els llibres d’ensenyança del valenciá solamente s’incluiran autors valencians. ¿I aixo no te mes poca vergonya per a dir-ho com si fora un triumf que ha obtingut damunt dels que volem catalanisar la llengua valenciana?. Ma que te cordons la cosa..... Una vegá mes l’Enchisaor enchisa als valencians tibios, als valencians que s’omplin la boca diguent -com a excusa per a amagar el seu agenollament- que Zaplanator está canviant, que está, poc a poc, tornant a la LLENGUA VALENCIANA sa dignitat i independencia de qualsevol atra. Els tibios admitisen per comoditat la situacio dels seus fills en les escoles. Tots sabem lo que en les escoles estan imbuint als chiquets. En eixa classe se dona lo que se dona: llengua i historia catalana, tot menys llengua i historia valenciana....... Manipulacio, manipulacio, manipulacio....... El coleges publics, perque ne son publics, i els privats, perque les subvencions son diners i ya sabem que els diners fan “maravelles. Al remat, despersonalisacio de la nostra identitat com a poble.

Des d’aci torne a repetir una vegá mes: N’hi ha que ficar en el cap dels pares que s’han agenollat davant la politica llingüistica de Zaplanator, que tenen l’obligacio com a valencians de no permetre que els seus fills assistixquen a la classe del mal cridat “valenciá”; deuen assumir que es un orgull per als chiquets i per als pares que s’obtinga un suspens en eixa materia.” .

L’Enchisaor mos pot contar tota classe de “milongues pamperes”, tota classe de conquistes davant la pressio catalaniste. Mentira, tot mentira. L’unica solucio que te per a demostrar que en sa politica pepera no vol traicionar al poble valenciá, es llevant d’una vegá per totes, el catalá de les escoles, de l’administracio, de la televisio “valenciana”. En fi reconduir la situacio cap a la realitat de lo que sempre ha segut la personalitat valenciana en totes ses bondats i miseries. En tot lo que hem segut i som. En tot lo que com a poble mai es deu profanar. Lo demes son enchisos per al poble adormilat.

Els valencianistes seguirem en la nostra brega. Tenim que ser, com hasda ara, el cigro en la sabata de l’Enchisaor. Tenim que despertar la consciencia dels enchisats. Brega dificil pero crec que no impossible.

Continuarem......

Cap i Casal del Regne, setembre del 2001

No hay comentarios: