miércoles, 6 de septiembre de 2017

SENYA D’IDENTITAT DEL POBLE ES SA ENTRANYABLE LLENGUA PRIMITIVA, ORIGINAL Y AUTÓCTONA


Baltasar Bueno Tárrega (Breu Historia de la Llengua Valenciana – Las Provincias – Giner de 1.999)

(traduccio per Josep Guillén y Milla)


La Llengua Valenciana es una de les mes importants senyes d’identitat del poble valencià, junt en sa cultura a la que està intrinseca y entranyablement unida.

Subsumirla dins d’atra llengua, es desvalOrisar al poble valencià, fer q               ue pega una de ses pecualiaritats mes singulars.

¿A canvi de que?  ¿Qué guanya el poble valencià perguent la caracteristica que el distinguix y diferencia respecte en atres pobles?.

Arrasant en ella, en ses pecualiaritats, en sa fonetica, en son lexic, arrasen en elements essencials de la personalitat y constitucio del poble valencià.

Es tracta de “normalitzar”, unificar, esporgar, sustituir, implantar una nova forma de parlar y escriure, que no hi hagen distingos, que tots usem la mateixa llengua “standard”, fonetica y ortograficament.

Es preten que desapareixquen les fermoses y dolças, diverses, fonetiques de les distintes parts del territori valencià, pera impondre l’afracesà y dura pronunciacio del dialecte barceloni, engolat, prepotent, greu, manco de musicalitat y suavitat, distant de la pluralitat y heterogeneitat de la cultura mediterranea, per lo que llengua valenciana s’ha distinguit sempre.

Destrossà la llengua i implantà atra, en la excusa de que es similar o en  l’afirmacio de que es la matreixa, y per les consignes d’una mateixa llengua, una mateixa cultura –les cultures valenciana, balear y catalana son be distintes, per molt que s’empenyen en predicar  una mateixa llengua-, un mateix poble, se preten el verdader objectiu del catalanisme, unificar pobles distints y diferents, pera formar una nova nacio, la catalana, en la que, per supost, el poble dominant u hegemonic serà el poble colonisaor, el catala, quedant els pobles balear y valencià, principalment, subsumits dins de la Catalunya Gran pera acrecentar s’economia y s’entitat politica.

Hitler y la llengua  “L’equiparacio de llengua y cultura es un  mit tan infundat com el racisme. Hitler utilisà eixos modos pera el mateix fi: l’absorcio dels països limitrofs. “Si parlen alema, son alemans” digue. Y procedi a invadir un pais que parlava chec”.  Josep Angeles Castelló.


No hay comentarios: