miércoles, 22 de agosto de 2012

LA GUERRA DE LAS GERMANIAS (XXI)Document num. 30

Font: Archiu Municipal de Valencia – Lletres Misives g3 – 42

Valencia, 28 de giner de 1.522 – Instruccions del Consell de Valencia als embaixaors enviats a Xativa a gestionar la pacificacio d’esta ciutat i d’Alzira, aixi con la lliberacio del Marques de Zenete.

“Instrucción fetes per lo magnifich Consell de la insigne Ciutat de Valencia per als magnifichs embaxadors per lo dit magnifich Consell per a anar a la ciutat de Xativa per a que ab suma diligencia entengan en lo que cumple al servici de la Cesarea e Catolica Magestat a la pacificacio e tranquilitat axi de la dita ciutat de Xativa com de la vila de Alzira e tot lo Regne.

“E primerament diran que loiluestre marques de Zanete continuament ha pensat ab grandisim studi e diligencia despenent de sa roba en la conservacio, repos e tranquil stat de tot lo rgne per servici de la Real Magestat no dubtant de posar sa persona, per moltes voltes, en perill de la vida e que continuament en esta bona e sancta via desijos del servici del Rey nostre senyor e de la pacificacio, repos e tranquilitat de la dita ciutat de Xativa e de la vila de Alzira, es vengut a la ciutat de Xativa per a entendre en lo benfisi e repos de aquelles, e en efecte ha procurat ab lo,ilustre senyor virreu quels fos otorgat lo que aninguna atra universitat tan favorablement ha otorgat com la dfita ciutat de Xativa e vila de Alzira e per ço te molta raho de la dita ciutat e Consell de aquella de estar molt sentits de la dita onobediencia feta en la persona del dit ilustre marques representant qui representa e per sa persona valor e compendre tant com  compren.

“Encara stam sentits del mal tractamentque han fet en les persones particulars que ab tant anim e voluntat son anat en compania del ilustre senor marques per procurar tot lo benfisi e repos de aquella ciutat.

“E quals prengam que la primera cosa que deguen fer es posar en libertat la persona del ilustre marques e que les particualrs persones de este poble que stan alli nafrats sien ben tractats XXVIII janer any MDXXII”   

No hay comentarios: