domingo, 20 de noviembre de 2016

MANIFEST DEL NOU VALENCIANISME

      
nouvalencianisme
fundacio nou valencianisme de la Comunitat  Valenciana
Avda. jacinto benavente 27,4º,7ª 46005 VALENCIA


Aprovat en l´Hotel Astoria el 6 de Juliol de 1.999
I signat per 300 assistents


Davant la situcio creà pels resultats de les ultimes eleccions generals a on el valencianisme politic, el que defen la singularitat de la personalitat valenciana  tenint a la llengua o idioma valencià com a element genuï i diferenciaor,  ha quedat  sense representacio parlamentaria, es fa urgent i decisiu el replantejament i reinicialisacio del  moviment valencianiste que deura de partir inexorablement dels següents parametros:

            1.- El moviment  valencianiste, organisat socialment per mig de les entitats culturals, que han vingut defenent  desde el periodo constituent de la nostra autonomia, i sense cessions, els signes diferenciaors que conformen la personalitat propia del Regne de Valencia, reclama, ara mes que mai,  la refundacio d´un valencianisme politic  que hasta hui no ha sabut donar resposta a les espectatives i demandes populars.

            2.- La revitalisacio del valencianisme politic passarà necessariament per la presencia de persones independents i sense servidumbres que puguen posar en perill la image de nou moviment valencianiste sense gravamens.

            3.-  De la mateixa manera i en paralel  es fa imprescindible  salvar la dignitat dels votants i militants valencianistes per mig d´un eixercici de responsabilitat de totes les persones que conformen els orguens representatius del valencianisme politic.

            4.- La nova etapa del nou valencianisme politic deu de passar  sense concesions  per la revitalisacio de les propostes fundacionals que allumenaren el moviment valencianiste de finals dels 70 i especialment la defensa  de l´idioma o llengua valenciana sense pactes ni componendes, fugint de mixtificacions i en les normes de El Puig codificaes per la Real Academia de Cultura Valenciana, com a llengua genuïna del Regne de Valencia.
           
            5.- La nova opcio deu de  fer aplegar a la societat valenciana un mensage valencianiste integraor que, des de’l total respecte a la constitucio i estat de dret, planteje propostes nacionalistes, regionalistes o foralistes plenament arraïlaes en l´historia del nostre Regne i, lo que es mes important, en el sentiment popular valencià, fugint de posicions  demagogiques sense resposta social.

            6.-  El valencianisme politic ha de estar plenament  integrat per les entitats valencianistes establint un marc de treball conjunt per  tal de donar resposta a les inquietuts i iniciatives  del teixit cultural valencià.

            7.-  Proclamem la nostra voluntat ferma de no colaborar ni pactar en ningu que no assumixca els principis fonamentals del valencianisme i reclamem i exigim l´inmediata descatalanissacio dels estaments docents, administratius i de comunicacio publica. Manifestem que la llengua i cultura valenciana no es pacta, es defen, i no anem  a admetre cap academia que no siga la Real Academia de Cultura Valenciana en les normes valencianes de El Puig evolucionaes segons l´autentic parlar popular valencià.

8.-El valencianisme demana a tots els intermediaris socials un espai nou per a una nova i sincera proposta, fent-se imprescindible aplegar  per mig d´ells a la societat civil valenciana.

            9.- El nou moviment valencianiste no acceptarà pressions de ningu i treballarà i servirà a la societat des de la seua conviccio etica del be del poble valencià. Ni l´oportunitat politica ni l´interes personal s´antepondran als objectius marcats.
           

            10.- Tots els valencianistes, sense exclusions de cap tipo manco les que fixe la legalitat vigent, estan cridats a esta nova etapa ilusionant en la que l´objectiu primordial es donar al nostre poble una opcio netament popular, genuïnament valenciana,  que defenga per damunt de tot la personalitat, l´idiosincrasia i  els interessos del Regne de Valencia
COMUNICAT DE NOU VALENCIANISME FRONT A LA FORMACIO DEL NOU GOVERN CATALA I LES SEUES AGRESSIONS A LA PERSONALITAT VALENCIANA

Valencia, 10 de Decembre de 2003


La FUNDACIO NOU VALENCIANISME, front a les primeres agressions patides pel nou govern de la Generalitat de Catalunya vol fer arribar a l´opinio publica les següents consideracions:

PRIMERA.- El nou govern catala compost pel Partit Socialiste Catala, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya se presenta front a la societat valenciana en la mateixa llinia d´agressio a la nostra personalitat pero en mes evidencies i manifestacions ya que el seu nacionalisme està fonamentat en l´agressio territorial i cultural permanent fent del nostre Regne de Valencia el seu objectiu primordial per a la consecucio del somniats, per ells, Països catalans.

SEGONA.- Esta nova etapa que es besllumena funesta, virulenta i cruenta posarà a cadascu de mosatros en la tessitura de mantindre o una posicio de colaboracio i transigencia en el Partit Popular o de militancia i confiança efectiva en aquelles persones que hui per hui sons els liders morals d´un nou valencianisme que mai ha pactat, silenciat o donat un pas equivocat en la seua tarea de denuncia i atac al discurs de la mentira dominant.

TERCERA.- La societat valenciana es presenta, front ad esta gravissima situacio de perill de la seua personalitat i del seu futur, REALMENT DESMANTELLÀ I DISPERSA ya que el Partit Popular, en la seua politica de demolicio del valencianisme politic i de desintegracio del valencianisme social per mig de la compravenda dels seus representats, ha deixat ad este poble sense les forces de contestacio i resposta que tingue en la Batalla de Valencia i que en son dia impediren la perdua de la nostra personalitat.

QUARTA.- Per ad aquells que pensen que el Partit Popular es l´unic bastio que mos queda per a defendremos d´este atac deuen de fer unes reflexions necessaries:
A.- El Partit Popular ha segut l´introductor de l´oficialitat del catala en la societat valenciana per mig de l´Academia Valenciana de la Llengua que hui està envalentonà per la nova situacio catalana i vol mampendre per mig de la seua seccio de gramatica el llevar-li el nom d'Idioma valenciana i impondrè la denominacio de Llengua catalana.
B.- La majoria dels membres de la AVLL son catalanistes reconeguts i un perill constant per a la nostra personalitat, manifestada en la constat i publicitada colaboracio i submissio a l'Institut d´Estudis Catalans, per lo que NOU VALENCIANISME es l´unica força social i politica que EXIGIX LA DEUA DEROGACIO IMMEDIATA ya que els seus membres estan constantment creuant el pont de la prevaricacio.
C.- Tota la Conselleria de Cultura i l´Universitat estan al servici d´un catalanisme TOTALMENT FINANÇAT PER LO PODER VALENCIÀ. L'actual conseller Esteban Gonzalez, autor del circumloqui "territorios de la antigua Corona de Aragón" que justifica en la Llei de la AVLL l´existencia perifrastica de Valencia i els Països catalans, ha incrementat des de'l primer dia del seu nomenament la colaboracio estreta en la catalanista Universitat de Valencia a la que li demanà perdo per la beligerancia de les institucions cap ad esta, en una manifesta posicio d´agenojament i humillacio.
D.- El Partit Popular no es etern. Heu de pensar els que teniu l´esperança depositada en ell que davant la desaparicio d´Unio Valenciana (QUE HA PERDUT FINS A LA SEUA PAGINA WEB: www.uniovalenciana.org ) i el final del cicle politc del Partit Popular hem de posar la mirà en el futur d´un nou valencianisme que regule en fermea l´activitat politica dels proxims 10 anys.

QUINTA.- Es l´hora de donar una resposta contundent i valenta com mos demanava el Pare Guinot en el II Congres de la Llengua Valenciana. Hem de plantejarmos anar a Madrit i/o Barcelona a manifestarmos davant de les institucions nacionals i catalanes i que se sapia d´una manera contundent que no estem dispots a perdre una batalla que per ad alguns era un invent, un vore fantasmes i que hui se mos presenta en l´envoltori mes agressiu, mes imperialiste i mes ofensiu.

SEXTA.- Tots els que vullguen participar en les accions de resposta han d´estar alerta davant futures convocatories. No anem a permetre de cap manera que lo que tant mos costà de guanyar en el periodo constituent de la nostra autonomia es perga per la cessio d´un Partit Popular dividit pels seus liders, desorientat per les seues diferents tendencies internes (catalanistes i pseudovalencianistes) i pel llamentable espectacul d´Unio Valenciana.No hay comentarios: