lunes, 21 de diciembre de 2015

LA LLENGUA VALENCIANA YA FORMÀ


Per: Manuel Mourelle de Lema
Anals de la Real Academia de Cultura Valenciana
Segon epoca – Num. 68
Valencia 1991.


No abunden les senyes fiables en relacio a  la vida dels aborigens valencians en vespres de la conquista mora. Es creu que esta carencia de noticies durant els primers sigles de l’Islam poguera deure’s a l’aïllament i a l’independencia de que, al pareixer, gojà la zona. S’han donat casos curiosos en nostres dies, lo mateix que va ocorrer en lo sigle XVII en les apocrifes “Trobes” de Jaume Febrer, de propondre tota una serie de peces numismatiques falses per a salvar el buit historic (mos referim a Josep Girones, en lo seu llibre “Els mossaraps valencians”  Xativa Mossarap.

Propiament de la mossarabia valenciana no hi ha senyes objectives hasda la presencia del Cit a finals del XI, coetanea esta instancia en els almoravits. Inclus la vida politica de Valencia, en este periodo, apenes es coneguda res mes que per l’actuacio dels seus governaors en relacio en el poder central i les campanyes que mamprengueren contra els cristians. Pero encara d’aço no es feren eco les croniques llatines de l’apoca. Caldria pensar en un cas raro de desaparicio de tals senyes, que si degueren d’existir, puix hi hague una “Cronica Bizantino-arabiga” del 741, quin autor es creu haver segut un valencià recientment convertit a l’Islam;  està demostrat, ademes, un important cult cristia en les seus de Valencia, Xativa i Elig.

Periodo de gran interes en la vida cultural valencia lo constituix l’almoravit. Hi ha autors que sostenen que esta invasio comportà, en lo sigle XI, una repressio indiscriminà que borrà totalment la llengua romanç en Valencia i fomentà el cult de l’arap, produint-se aixi un buit en esta parla per espai de, al menys, una centuria, hasda la data en que aplegaren les hosts de Jaume I, les quals anaven a implantar, sense mes,  un nou romanç sense solucio de continuitat en l'’nterior, de quina existencia encara apleguen a dubtar. Pensa aixi Alvaro Galmés, entre atres.

Nostra opinio es que la llengua romanica de Valencia es parlava abans de l’invasio almoravit (pensem en les jarches) i continua durant ella i l’almohade, aixi com despres de la Reconquista cristiana, desembocant en la parla migeval (la dels sigles XIII i XIV). Ademes, sobre ella fon molt escasa l’incidencia de les parles dels reconquistaors, ya que l’aument de la poblacio del Regne de Valencia no aplegà a un cinc per cent en l’inmigracio foranea. Els catalans no dugueren una llengua, puix que no tenien propia; el primer autor que els catalans consideren seu es el valencià Arnau de Vilanova. Els catalans parlaven l’occita i un romanç occidental proxim a la llengua valenciana i a l’aragones.

El llati fon hasda el sigle XII quasi  l’unic instrument de la comunicacio escrita. Continuà siguent inclus hasda el XIII i durant este mateix la llengua de la cancilleria, de la lliturgia, de l’erudicio i de l’expressio lliteraria, puix a soles en ell era donat fixar per escrit les vivencies i els sentiments de cadascu. Pero es donava, al mateix temps, l’alça del romanç. Tradicionalment pensen els autors que esto es va donar primer en el domini galorromanic. En efecte, per a les llengües romaniques no hispaniques se considerava que hi havia texts procedents del sigle IX, encara que el numero de manuscrits conservats no aumente hasda el XIII.  D’epoques anteriors, sempre segons estos autors, no es posseix cap de manuscrit principalment destinat a la fixacio del romanç. Inclus els “Juraments d’Estrasburgo”, de l’any 843, apareixen en mig del text llati de Neithard. I algo paregut ocorregue en els texts conservats per al romanç galo i italià.

Entre els primers texts hispanics citen els autors el “Auto de los Reyes Magos”, registrat en l’espai lliure d’un manuscrit llati de principis del sigle XIII, que conte texts exegeetics. Mes el “Cantar del Mio Cid” està localisat en 1140. Pero ara, en el descobriment de les jarches, se sap que el romanç espanyol es anterior a les demes llengües romaniques i encara europees en general.

Si mos fixen en lo que ocorria en Catalunya, observarem que hasda Arnau de Vilanova i Raimon Lulio, que naixqueren pels mateix anys (el valencià en 1238 i el mallorqui en 1235), no hi ha a soles un autor que escriva en lo que poguera denominar-se catala, es dir, no hi ha mes que trovaors i estos empleaven una llengua d’orige galo. Pero encara hi ha algo mes significatiu. En el territori de la Corona d’Arago, abans de la reconquista valenciana, els primers texts de l’historigrafia vernacula conservà no poden datar-se en certea hasda el XIV, puix es a escomençaments d’este sigle quan es situa l’activitat del considerat primer  historiaor de la Corona, a qui es deu la versio llatina del “Libre dels Feyts” o “Chronica Latina Iacobi regis Aragorum” duta a felix terme per disposicio de Jaume II al voltant de 1313. Seria el text llati mes antic que el catala, segons Nicolau d’Olwer, per a atres, el llati procederia d’un catala molt proxim en el temps. De qualsevol modo, abdos perteneixerien al sigle XIV. Per atra banda, la “Cronica” de Bernat Desclot es contemporanea i encara posterior, puix que fon inicià en 1238, encara que algu la considere anterior al “Libre dels Feyts”; la “Cronica” de Ramon Muntaner i la de Pere el Cerimonios son posteriors ad aquelles atres.

Respecte de les primeres manifestacions lliteraries anteriors a Arnau de Vilanova i Llul, Comas fixa com a provençaliste tota la poesia, que alcançà el seu apogeig entre els sigles XI i XIII. Per lo que es referix a la prosa, el que ha segut el primer text lliterari en catala perteneix a finals del XII: les “Homilies d’Organya”. Seria ya en el sigle XIII quan es varen escriure les restants mostres de catala, tals com “Libre de la saviesa”, “Libre de paraules e dits de savis e filosofs (de Jafuda Bonsenyor) i, despres, les versions de “Usatges” del “Consulat de Mar” i alguna atra. Pero sobre esta produccio vernacula hi hague de influir la llengua valenciana a traves dels catalans aplegats ad estes terres durant la Reconquista i posteriorment.

Hi ha que subrayar que les primeres edicions d’obres antigues en prosa catalana es feren en lo sigle XIX, i inclus llavors mes per motius historics que lliteraris, i a l’espanyol o en forma bilingüe. Em referixc a les versions de les croniques de Jaume I, Pere II de Valencia, el Cerimonios i Muntaner, realisaes per Antoni de Bofarull.


LA LLENGUA VALENCIANA Y LA MONTAÑA DE GALES


Autor: Joan Ignaci Culla


La pasada semana se reabrió el viejo debate sobre la lengua valenciana. Hemos oído a numerosas personas entrar a valorar si el valenciano es una lengua o, por el contrario, es una variedad dialectal del catalán. En España todo el mundo puede hablar (y habla, claro) de tres cosas: política, fútbol y valenciano. Tertulianos, el vecino de arriba, el alcalde de turno o el portero de la discoteca de Cella comentan y discuten (opinan) sobre el tema sin sonrojarse, sin tan siquiera disponer de una referencia bibliográfica y asumiendo como dogma de fe lo que los voceros del entorno pregonan a los cuatro vientos desde diversas publicaciones (subvencionadas), claustros (dirigidos) y micrófonos (interesados).

Todo esto me recuerda la película protagonizada por Hugh Grant "El inglés que subió una colina, pero bajo una montaña", basada en la leyenda que se desarrolla en 1917 en el pueblo de Ffuynnon Garw, al sur Galés, donde se ubica "la primera montaña de Gales", emblema y orgullo de la población. Unos foráneos, en este caso ingleses, comunican a los habitantes de Ffuynnon Garw que su famosa montañana ya no lo es, pues le faltan unos metros y, por lo tanto, es una vulgar colina. Todos a una, heridos en su orgullo, acuden con piedras para aumentar su altitud y colocarla en los manuales de cartografía donde siempre había estado, en el apartado de "montañas", y no en el de "colinas".

Aquí, a diferencia de Gales, nos sobran metros de historia, pero nos falta orgullo patrio para defender lo nuestro. Y, por ello, comprobamos día a día como los tiranos de siempre, arrogados de falso progresismo, aprovechan las pequeñas tormentas para, una a una, robarnos las piedras y convertir a nuestra gran montaña en una frágil colina. Pero la verdad se pone de manifiesto desde los mismos principios que fundamentan los criterios para ser lengua: el histórico, el sociológico y el jurídico.

Existe abundante bibliografía que acredita la personalidad propia y diferenciada de los valencianos y de su lengua, que desmonta las falacias de los interesados picapiedras. Entre ellos, Antoni Canals, con su traducción de la obra de Valeri Maxin dice: "Tret del llati en nostra vulgada lengua materna, aixi breu com he pogut yastse sia que altres Lagen tret en lengua catalana", o Francesc Eiximenis, natural de Gerona, que en su traducción del latín del "Art de ben morir", en la primera edición impresa (1491?) en Valencia, dice que está traducida en lengua catalana, pero corrige el error en la segunda edición, impresa en Barcelona (1507), cuando afirma: "He deliberat retraure i segons la possibilitat del meu pobre entendre en lengua valenciana a manifest estil". Eiximenis deja la cosa clara en su traducción de la "Scala Dei", libro impreso en Barcelona (1523), donde dice que: "Está traduit del lemosi en nostra lengua vulgar valenciana". Joan Esteve, autor del "Liber Elegantiarum", primer diccionario impreso en lengua románica, Valencia (1489), señala en él: "Explicit liber elegantiarum Jahanis Stephani, viri eruditissimi civic valentiani, regie auctoritate notarij publici latina et valentina lingua exactissima diligentia emendatus". Marti de Viciana, por su parte, en 1625 publica su "Alabanza de las Lenguas", y las enumera: "Les llengues hebrea, griega, latina, castellana i valenciana". Joan Bonlabi, Jospeph Llop, Pere Antoni Beuter, Joan Llorenç palminero, Jeroni amiguet, o Pérez Báyer, quien recibe del P. Jesuita Manuel Lassala, "un romanç escrit en llati, grec, italia, frances i valencià", son algunos de los autores que a lo largo de la historia han reivindicado la existencia de la lengua valenciana. La lista es interminable y está compuesta incluso por personalidades catalanas (Joan Bonlabi, Pi i Margall, Aniceto Pages, Pompeu Fabra o Manuel de Montoliu).

Todos ellos, uno tras otro, han ido construyendo la inmensa montaña que ahora nos pertenece. Da pena comprobar como el olvido ha caído como una losa sobre ellos. Una losa de silencio que otros aprovechan para el expolio.LA LLENGUA VALENCIANA EN PERILL


per: Francisco de B. Cremades Marco
Valencia 1982


UNA CRIDÀ OPORTUNA

Es un fet facilment comprovable que en l’actualitat la llengua valenciana es troba en un moment dificil i decisiu, el de pedre pecualiaritats especifiques o que la diferencien de qualsevol atra llengua peninsular.

l’historia d’esta periclitant situacio la coneixiem ya fa temps d’alguna manera, pero com si fora des de llunt i poc profundament. Ara acaba d’acostar-mos mes a la realitat Miquel Adler Noguerol en son llibre “En defensa de la llengua  valenciana”, el subtitul del qual (que senyala les intencions de l’autor) es: “perque i copo s’ha d’escriure la parla”.

El llibre. Molt breu  pero dens en idees, es promesa  d’un atre mes extens, que intenta posar al descobert la problemática o crisis en que s’ha estat desenrollant la llengua valenciana en els ultims temps, i els atacs que ha patit,  preparant-lo el mateix autor baix el titul de: “Retorn a la llengua valenciana”.

El resum mencionat que ha publicat es una autoacusacio valenta de sa propia actitut anterior, i de la que ha tingut –millor dit- hem tingut conscient o incoscientment, o en ella hem participat atres valencians i seguixen participant molts en la destruccio, encara que parcial, de la vertadera personalitat llingüistica i cultural-lliteraria del poble valencià.

Al mateix temps considere la publicacio del citat llibre com un crit d’alarma, una solemne “cridà”, o, en vocable mes castiç encara un “cridament” dirigit a tots els valencians   interessats en conservar i defendre integre l’autentic patrimoni i legat cultural dels nostres majors, sobre tot la nostra llengua valenciana, en perill des de fa decenis. Ad eixe cridament respon el presente llibre.

PROFUNDIDAT D’EIXA CRISIS

Lo mes preocupant de tan greu situacio ho determina, al meu jui, un fenomem singularissim, unic tal volta en l’historia de les llengües, el fet de que en el mateix si de la societat valenciana, per contagi, o per generacio espontania, ha brotat, d’un temps ençà, en virulencia pertinaç, un moviment tendent ha erradicar de la nostra llengua lliteraria formes genuïnament indigenes valencianes, de gran calitat, practicaes pels nostres grans classics valencians moltes, i tambe per escritors preclassics; i les volen rebujar freqüentment mediant el reclam infundat i, en el cas, absurt, de “retrobar” valors preterits, perduts o oblidats; quan en realitat es un camuflage verbal, un embolicat, brodat de vocables altisonants i impressionants a vista i oits de gent poc aveà a la critica, com: formes cultes, de solvencia cientifica, modernes, segons exigix l’actual filologia, etc. Aixina es preten reemplaçar-les per moltes atres del tot extranyes a la llengua valenciana, o per algunes de signe arcaic, temps fa soterraes en capes profundes de l’historia. Atres vegaes es nega llegitimitat que l’amo absolut de son llenguage –el poble valencià- ha fet evolucionar conforme a la seua idiosincrasia, en el modo d’expressar les seues idees i sentiments ab signes llingüistics, en el curs de molts sigles.

Veritat es que, a pesar de tan profunda crisis, mos trobem en uns moments propicis per al retrobament llingüistic, molt aprofitables, tal volta d’ensomi, que no podien presupondre fa uns lustres. Resurgiment que l’han suscitat sense dubte, i eixercut, les circumstancies socio-politiques del present, en sistomes esperançaors de vitalitat i de fruits en perspectiva, encara que no certs, alcançables sense esforç excessiu. Pero es tambe evident que tan optimistes perspectives apareixen en mig d’una enrarida i gravissima crisis, pot ser la mes decisiva i transcedent de quantes, de la gestio, creiximent i plenitut lliteraria de la llengua valencia, s’hagen produit.

L’ATRA GRAN CRISIS 


L’historia mos conta una atra gran crisis del poble valencià, com a diferenciat, en diversos aspectes mes profunda. Mos la recorda D. Marcelino Menendez y Pelayo en estes paraules:

“Les conseqüencies de la guerra de Successio foren encara mes fondes en Valencia que en Catalunya, puix que implicaren la roïna de la llegislacio foral, encara que en sa part civil; pero eixes mateixes desgracies avivaren la flama del valencianismo en alguns espirits patriotics, que dins de la corrent critica del sigle XVIII, mes poderos en la cultissima Valencia, produiren una serie de treballs molt apreciables”, culminant, “en l’esfera mes elevà”, en les aportacions dels “dos grans erudits Mayans i Perez Bayer, suficient qualsevol dels dos, per a enaltir a una nacio i a un sigle”.

A pesar de tan selectes espirits patriotics, nostra cultura tradicional, que es va difondre en les nostres terres per mig de la llengua valenciana, recebi, en ocasions i a conseqüencia de la batalla d’Almansa, un colp tan fort, tan contundent, que ha quedat com atordida i semeinsconscient hasda els nostres dies despres del molt breu important inici del nostre Renaiximent en el sigle XVIII, i del fugaç i filologicament conflictiu periodo renaixent posterior, promocionat especialment per la tan lloable institucio valenciana Lo Rat Penat.

I parlant d’eixe notable periodo de la renaixença valenciana, observa el gran poligraf montanyes que:

“encara que precedit i alentat pel Renaiximent catala, en ses primers pasos, del qual sin embargo, es germa, mes que fill, poseeix notables rasgos que ho diferencien i donen peculiar fisonomia”.

Pero en redactar les frases transcrites, D. Marcelino no tenia en conte les dades que mos proporciona un atre erudit, este valencià, Constanti Llombart, promotor i fundaor en son temps ab Teodor Llorente, de la benemerita institucio per a la cultura valenciana, ades mencionat, Lo Rat Penat, del primer dels quals son estes manifestacions:

“Valencia te la gloria d’haver començat molt mes abans que les provincies germanes (les de parlar catala i mallorqui). Sense parlar de Ximeno, de Rodriguez y Fuster, que prestaren senyalats servicis a la lliteratura llemosina (Llombart subenten: valenciana) ab les seues biblioteques;  sense fer descripcio detallà dels escrits de Sales, ni de En Francesc Cerda y Rico, com d’atres escritors que donaren a coneixer els tresors de la nostra parla, poden contar-se com primers iniciaors en la restauracio a Joan Collado que publicà en 1755 poesies valencianes;  en 1763 Fr. Lluïs Galiana, i en lo mateix temps Carles Ros, entusiasta llemosiniste i principal promoveor del renaiximent, en aquella centuria. Els fundaors de lo “Diari de Valencia”, tambe contribuiren, publicant en 1790 les Trobes de Mosen Jaume Febrer y una coleccio d’Adagis valencians”.

Ha seguit cultivant-se l’idioma valencià sense interrupcio, pero generalment “circunscrito” –segons el sabi santanderi- “a l’esfera de la poesia comica i festiva”, a la que es tan propens, afig yo, el nostre poble.

“i fon necessari l’esforç per a restituir-li s’antiga dignitat i purea, en lo qual treballaren varis ingenis en mes o manco fortuna”.

I a pesar de les vicisituts politic-socials tan adverses, de sigles, i especialment de l’ultim, el poble valencià, seguint son tradicional i anscentral costum de parlar la seua llengua, la distinta de ses germanes peninsulars, si prescindim de les grans aglomeracions humanes d’heterogenia procedencia, i de minories influents, carregaes de prejuïns, ha sabut i ha pogut, en tenacitat admirable, salvar del possible desastros naufragi lo mes especificament caracteristic del nostre llenguage, dins de la natural i imprescindible evolucio, la que correspon a tot idioma que es precie de tal, i vullga romandre hui.

EL PERILL CASTELLANISAOR I UN ATRE  MAJOR


Un subtil i pernicios “eslogan”  ben suat i millor divulgat, ha enrarit, mes que qualsevol atre element, l’ambient llingüistic i, de bot, cultural valencià, produint danyosos fruits i equivocaes arraïlaes conviccions, particularment entre nostra joventut estudiosa universitaria dels ultims lustres; es dir, el real, pero exageradissim temor de que la llengua valenciana, tal com va practicant-se, acabe castellanisant-se del tot.

Pero la veritat es que tal temor ha segut durant decenis molt astutament presentat i explotat per aquells que conscient o incoscientment intenten, en la practica, convertir-lo en camuflage o tapaora per a amagar la desvalencianisacio de la nostra llengua en una atra direccio llingüistica molt diversa de la castellanisaora. Als postres, eixe pernicios “eslogan” està revelant-se sense ambages en tota la seua nueta malicia i realitat. ¿Com? Acudint precisa i directament a les fonts mateixes de la llengua i lliteratura valencianes, d’antany tan en auge i gloriosa. Alli, en ses cristalines, transparents, es descobrix la manipulacio i erronia interpretacio a vegaes, de texts. I bevent en eixes fonts, comprovem que el major perill que aguaita en el present a la llengua valenciana no es precisament la castellanisacio, -les grans llengües del mon estan tambe expostes a contaminar-se d’atres, en especial de les mes prevalents-, sino mes be en perill de convertir-la en llegua lliterariament “fabrista”.

Perill moltissim mes subtil que el de la seua castellanisacio, puix en construccio i grafia es pareixen molt mes entre elles la valenciana i la “fabrista” que la primera i la castellana. Tambe es degut a la campanya mentalisaora mampresa en els ultims temps, ben orquestà, no sabem a quin preu,  i tenaçment continuà, favorida per un segon “eslogan”, el que denominen els seus apostols “el retrobament”, es dir, una admissible arcaïsacio del nostre idioma. Eixos dos “eslogans” son les dos ales en les que lliurement han escampat la seua doctrina per terres valencianes el “fabrisme” llingüistic, els membres del qual son freqüentment, en l’actualitat, “mes fabristes que Fabra”.

Campanya difundida pels racons mes apartats de la parla valenciana i, lo que es molt pijor, hasda els centres docents de tots els graus i generos d’ensenyança, i aço encara sense la necessaria oposicio. Disponen son promotors de tots els mijos mes variats i moderns de difusio: prensa, opuscul, programes, i apleguen a valdre’s d’alguna emissora oficial (¡Possible! Si. Per eixemple, de la Peninsular, a lo manco hasda a poc fa).

La major desgracia seria creuar-mos de braços, deixar que els efectius d’eixa campanya adorguen l’animo dels “esperits patriotics” valencians afonant-los en l’ineficacia i desalentant-los. Devem, agarrant de nou paraules del gran escritor santanderi, desenrollar en “gran esforç” plans ben pensats per a “restituir” l’idioma valencià a la seua autentica “dignitat i purea”, rebujant les formes espuries de les que volen que es revista. Practiquem les nostres indigenes, de categoria lliteraria irrenunciable, traçant en l’empenyament dos coordenaes per a mosatros  inamovibles, la nostra lliteratura secular per una banda i per l’atra el llenguage viu popular; o be posant els ulls en dos elements llinguïstics emanats de dos fonts, una d’elles els escrits dels nostres lliterats, en especial del sigle auri, i l’atra, la llengua viva del poble valencià; aigües de les dos fonts que, quan s’ajunten en lo mateix llit o jaç, resulten, no a soles les mes pures i llegitimes, sino aquelles de les que tenim dret a que ningu ni res, les contamine, desvie, minimise o abandone.

Ajudar a que no ocorrega eixa contaminacio, desviacio o abandonament es nostre propisit. Aconseguir-ho en algun grau, encara que siga menut, seria la nostra mes gran satisfaccio.

No es pense que mos mou, en lo mes minim, animositat a cap a cap persona, per molt que tingam que mencionar-la, i en freqüencia no favorablement,  respecte de les seues idees i criteris; i molt menys no mos mou ni espenta cap aversio contra determinat poble germa, que mereix en tot cas, respecte, i en diversos aspectes, admiracio. Si, en canvi, mos mou l’ansia de descobrir als ulls de tot el poble valencià els que mos pareixen flagrants errors, confiats des de fa temps a la publicitat; perque creem que perjudiquen greument a la personalitat, singularment llingüistica i lliteraria, de la cultura valenciana. 


LA LLENGUA VALENCIANA

Per: Torcuato Luca de Tena


Advocat, periodiste, escritor, membre de la Real Academia Espanyola (RAE), fundador i director del diari ABC i Premi Nacional de Lliteratura.

¿Es el Valencià una llengua vernacula romanç que es parlava entre la poblacio comu del Regne de Valencia durant la dominacio musulmana o fon portada pels catalans que acompanyaren a Jaume I durant la gloriosa reconquista del Llevant meridional espanyol? Els mossaraps valencians (es dir els antics hispano-romanic-visigotics, espanyols sotmesos al domini del rei Zenen o del rei Llop) ¿parlaven acas l’ arap i el bereber, o s’ entenien en la llengua que parlaven els seus pares i els seus yayos durant els set segles de romanisacio i els quasi tres segles de monarquia visigotica, es dir, una llengua llatina, degenerada aixo si, que per ser filla de Roma anomenem romanç, com el gallec, el bable, el castellà o el catala? En resum, el Valencià ¿es una llengua propia, indigena i tradicional o es la derivacio d’ una llengua importada, com diu erroniament el nostre Diccionari de l’ Academia de la Llengua?

Escriu el professor San Valero: “Els filolecs deuran aplegar a la conclussio de que la llengua parlada al Regne de Valencia no es un fenomen migeval, coetaneu o posterior a la reconquista per Jaume I, sino anterior”. Paraules que estic segur que agradaran a Manuel Mourella de Lema, autor de l’ obra La identitat etnollingüistica de Valencia (1996), puix esta es precissament la seua tesis: “No es pot sostindre com fa F. de B. Moll que la conquista catalana del Regne de Valencia introduï integrament el catala quan ya no quedaven mossaraps en estos territoris”. I afig: “No fon la conquista de Valencia una ocupacio en el buit, ya que havia aci nucleus de poblacio de parla romanç. La Llengua Valenciana sorgi indubtablement en terra mediterrania, d’ igual modo que les restants llengües romaniques peninsulars: sobre el caldo de cultiu de la parla dels habitants hispanogodos, continuada (durant la sumissio als araps) en la parla d’ aquells habitants sotmesos”.

Vullc aportar dos testimonis de la meua propia collita i de molt distint valor per a apreciar la diferenciacio d’ estos dos idiomes, perque el primer es recolça exclusivament en la Tradicio, encara que no dixa de ser una tradicio respectable.

Durant un recent viage per Terra Santa, admiri en un monasteri de Carmelites franceses, gravats en bellissims taulells moderns, el Pare Nostre escrit en setanta quatre idiomes diferents. I entre estos hi ha un escrit en Llengua Valenciana, i atre distint en llengua catalana. Careixen de valor historic. Els aporte mes per a satisfer una noble curiositat que per la seua substancia demostrativa.

Pero lo que mes m’ ha impressionat i que duc aci en cert llegitim orgull per la vanagloria de ser un descobriment personal, es lo que expondré, encara que predit d’ una menuda historia que es com seguix: El canonge de la catedral de Mallorca, Gregori Genovar, es dol de que ben entrat el segle XVI, la gran novela Blanquerna, del filosof mallorqui Ramon Llull, no haja segut traduïda encara a la mes culta de les llengües romanç de l’ Espanya oriental, es a dir, al Valencià. I encarrega d’ esta missio ad un doctor en arts i teologia de nom Juan Bonbalij, mes no per ser valencià, sino per considerar que era el mes expert coneixedor de l’ obra llulliana de l’ epoca. El presbiter Juan Bonbalij era catala d’ orige i de segon llinage, natural de Queralt, hui provincia de Tarragona. Cumplix puntualment l’ encarrec que se li fa i publica la traduccio al Valencià de Blanquerna, en Valencia, en 1552. I en el seu prolec dirigit al canonge de la catedral de Mallorca que li encomendà la missio, li escriu estes esclaridores paraules: “el qual llibre ara s’ ha traduït i donat a la prensa en Llengua Valenciana, segons que, coneixent-me apassionat de la ciencia llulliana, me pregà que prenguera yo d’ aço l’ encarrec encara que no siga docte ni molt llimat en dit idioma per ser-me peregri i extranger”.

Aci veiem en enlluernant claror que un ilustre catalaparlant no nomes reconeix al Valencià la categoria de llengua independent, sino que confessa les extraordinaries diferencies existents en la seua vernacula, fins el punt de resultar-li “extrangera i peregrina” . La meua cita està presa d’ una edicio castellana impresa en Madrit en 1929, directament traduïda de la citada versio valenciana de 1552.

Pero no seria just que extraguera els meus eixemples nomes del desvan de la meua propia collita.

Aci hi ha uns atres:

Diu Salvador de Madariaga: “La Llengua Valenciana diferix prou de la catalana per a poder permetre’s gramatica i vocabulari propis”. Diu Azorin: “El Valencià te la seua mida i el seu sabor. La concissio del Valencià es veu quan es compara, text ab text, en atre idioma”. Diu el P. Fullana, en el seu discurs d’ ingres en la Real Academia Espanyola: “L’ existencia independent del Valencià com a llengua, que no es com diuen alguns una variant del catala”. Diu Pi i Margall: “Subsistix a Espanya no sols la diversitat de lleis sino tambe d’ idiomes. Es parla encara en gallec, en bable, en vasc, en catala, en mallorqui i en Valencià”. Una atra cita inestimable seria la de D. Aniceto Pagés, qui en el seu Diccionari d’ Autoritats definix la veu polemica de la que parlavem com “llengua dels valencians”.

Als nostres dies s’ ha pretes politisar en mires molt ambicioses un tema que està en risc d’ enverinar-se. A un valencià li resulta molt ardu acceptar que l’ obra d’ un Ausias March o que un Tirant lo Blanc no son glories de la cultura i la llengua de Valencia. En definitiva, s’ ha convertit un tema cientific en politic. I per a despolitisar-lo i reduïr-lo al seu estricte reducte cientific es per lo que en Leopolt Penyarroja escrigue en 1990 El mossarap de Valencia, i en Manuel Mourelle de Lerma, el llibre La identitat etnollingüistica de Valencia des de l’ antigüetat fins el segle XIV, en les que es demostren l’ originalitat, l’ independencia i l’ importancia d’ una de les llengües mes cultes del Renaiximent espanyol.


LA LLENGUA ROMANICA DE VALENCIA EN DOCUMENTS

Per: Manuel Mourelle de Lema

Anals de la Real Academia de Cultura Valenciana
Segon epoca – Num. 68
Valencia 1991.


Ben Buclárix, que escriu en 1100, quan registrava els noms romançs de les plantes, advertia freqüentment quines d’ells perteneixien a l’aljamia de Saragossa, del Al-Andalus o de Valencia.

El botanic malagueny Ben Albèitar, mort exactament deu anys despres de la rendicio de Valencia, diu expressament que en Valencia es parlava la llatinia i que ell concretava con la designacio de “aljamia de l’Orient de Al-Andalus”.

Pero existixen atres arguments historics que avalen l’existencia de la llengua valenciana en temps anteriors a l’aplegà de Jaume el Conquistaor. La “Cronica” de Jaume I parla de “Isarraý qui sabia nostre lati”, que era de Cullera. D’atre moro de Villena diu que “era latinat” i als representants de Penyiscola que pactaren  en el rei els fa exclamar: “Senyor, ¿queres lo tu aixi? E nos queremos ens fiaremos en tu, e dar temos lo castello en la teua fe”.

L’otorgament real de “Cartes de poblacio” constituix una qüestio important per a comprovacio de l’existencia de la llengua valenciana de l’epoca. En agosto de 1250 es concedix per part del rei la “Carta-pobla dels moros d’Uxo”, que done com a prova, pese a que estava escrit en arap, per quant, en 1368, Abdalla Ibenhudeyll y Caat Alcafaç (alfaqui i alcadi respectivament de la moreria de Valencia)  la traduien a la llengua del Regne. Pero, ya setanta anys abans –en 1298-, Mahomat Abenguabarrig (alcadi de la moreria de Valencia) traduia en el jueu valencià Samuel Abenvives la “Carta de la poblacio de la Vall d’Alfandec” o Valldigna. (Notes l’element componencial hispa-valencià en els noms d’estos traductors, junt a l’arapa  aben “fill”).

El cronista Beuter utilisà els servicis de l’ultim cadi de Valencia, Mahomet Alguasi, per a descifrar la firma d’un document del sayyid Abü Zayd, traduit en Valencia en 1374, el que lligge d’este modo: “aci estava la firma d’Abderramaen moro que ho va escriure en Arabic”.

Encara que tals dats fan referencia a l’elit mudeixar (alcaldies i mercaders que coneixien la llengua del Regne de Valencia), atres noticies ne fan mencio a cautius musulmans que vivien en els cristians com esclaus i sabien algo de romanç. Fon el cas, en 1414, de cert Muça de Cherchell, acusat de demanar almoyna sense llicencia, que respon en llengua valenciana a l’interrogatori: “com parlàs assatspla”” i “assats convinetment e entès a lo lenguage del dit regne”.
Son importans igualment per a sostindre l’existencia de la llengua valenciana abans de la Reconquista, com fonts escrites, el llibre “Al-Mustaìni” del jueu Ibn Biklaris i el “Vocabuliste in arabic” Respecte del primer, a banda lo seu caracter erudit, lo seu autor anotà lo nom dels medicaments principals entre les mes significatives llengües del mon cientific, entre elles el romanç valencià. Ademes, l’erudit F. Javier Simonet en slo seu “Glosari” en moltes ocasions mensciona el romanç de Valencia, en la denominacio de “romanç valencià”. Finalment, sol adjudicar-se a la zona valenciana el “Vocabuliste” de fray Pere d’Alcala, escrit en lo sigle XIII.

Com a remat d’esta enumeracio de referencies documentals, crec altament important donar a coneixer que lo rei Jaume I, en una serie de disposicions per al regim de la ciutat de Valencia i del propi Regne, dona una (donà a coneixer per Soldevila) relativa a la prohibicio de l’us del llati i del catala en els pleits, exigint l’empleo del “romanç valencia” –“in romancio”, en ses propis termens-.


LA LLENGUA PROPIA DELS VALENCIANSFecha: miércoles, 22 de diciembre de 2004 3:58

Benvolguts amics:

Començare donant la meua opinio respecte a la sentencia del Tribunal
Constitucional (TC), la qual resolvia que en aplicacio de la Ley de Reforma
Universitaria (autonomia universitaria), esta universitat no actuava
illegalment al substituir el nom de Llengua Valenciana per el de "català"
sempre que ho fera en el ambit academic ESTRICTAMENT DINS de la mateixa
universitat (mai fora d'esta o en atres ambits).
Els panques apliquen el seu "punt de vista" i se dediquen a escampar la
falacia de que el TC en la seua sentencia ha dit que el Valencià i el català
son la mateixa llengua. NO. El TC no entra en assunts filologics o
llingüistics. Tans sols diu que en hi ha una llei que diu que l'Universitat
te ampar llegal pera pendre la decisio comentada i que per tant no es
illegal tal decissio.
Convendria recordar que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana (TSJCV) i el Tribunal Supremo espanyol van resoldre en contra de
la Universitat de Valencia a diferencia del TC a on, pareix que per la
composicio de membres, resultava mes favorable pera els panques.

Es bo no deixarse llevar per els intoxicadors "punts de vista" dels panques
(encara que pareguen molt logics) perque estos sempre presentaran la
"realitat" a la seua conveniencia.


La part del dictamen del CVC que parla de la "naturalea" del idioma Valencià
es la "pedra angular" a on se fonamenta la "validea" i "llegalitat" de tota
la merda "unitarista" que els pancatalanistes valencians mos estan i mos
volen abocar damunt.

Baix el meu propi "punt de vista" la famosa frase:

"El valencià, idioma historic i propi de la Comunitat Valenciana, forma part
del sistema llingüistic que els corresponents Estatuts d'Autonomia dels
territoris hispanics de l'antiga Corona d'Arago, reconeixen com a llengua
propia."

Es una frase que no concreta res, incongruent i que pareix que diu lo que
els panques pregonen, pero que pot ser interpretada desde atres "punts de
vista".
¿ Es que tenim que ferli el joc als panques i acceptar la  "interpretacio"
que interesadament fan de esta frase ?

En el anim de la critica constructiva (pera trobar atres "punts de vista"
que puguen solucionar els nostres problemes) voldria fer uns comentaris a la
següent frase:

"Hi ha un sistema (=llengua) integrat per: catala (Catalunya), catala
(Balears) i valencià (Valencia). ¿ En un "sistema" es pot donar l'autonomia
o diferenciacio dels "elements-components"? Si... o no."

Si partim de una postura que YA RECONEIX "a priori" la existencia de un
"sistema llingüistic", de una determinada concepcio de lo qué és eixe
"sistema llingüistic" i de que el "Valencia" està integrat dins de tal
"sistema llingüistic", llavors, no havem fet atra cosa que acceptar "a
priori" tots els "punts de vista" dels panques i per tant, jugant en les
seues regles de joc "trucades", no podrem mes que acabar donantlis la rao.

Si en el cas present se admitix que "sistema llingüistic" es lo mateix que
"llengua" (quan aixo es tan sols una possibilitat) i que el Valencià esta
dins de eixa "llengua" (atra possibilitat), llavors ¿ quin sentit té
continuar pensant o defenent que el Valencià i el català son dos llengües
diferents ?
Cap sentit, perque baix eixe punt de vista lo que se esta admitint es una
"unificacio" absoluta de llengües que no dona peu a cap atra alternativa.
Per tant, iniciar un debat acceptant uns postulats falsos i identics als
dels panques esta fora de lloc i no conduix a cap conclusio positiva pera
els defensors de una llengua Valenciana independent.


Tenim que partir de la base de que la frase del dictamen del CVC NO ES UNA
VERITAT RECONEGUDA JURIDICAMENT EN ANTERIORITAT, SINO QUE ES UNA SUPOSTA
VERITAT QUE ENCARA ESTA PER DEMOSTRAR QUE HO ES, PERA QUE, LLAVORS, PUGA SER
RECONEGUDA COM A CERTA I ACCEPTABLE DINS DEL MARC JURIDIC VALENCIÀ ACTUAL (I
per supost el criteri del CVC quan va fer eixe dictamen no ha de ser
garantia suficient pera els que defenen les tesis "blaveres").
O siga, els postulats i afirmacions del dictamen del CVC no han de ser
acceptades "a priori" sino que s'ha de demostrar que lo que la frase diu es
cert i adecuat a DRET, i aixo significa que eixa frase no pot entrar ni en
contradiccions, ni en incongruencies de consevol tipo.

Pera mí eixa frase es una falacia que aboca a incongruencies que no
s'ajusten a la realitat (siga esta "realitat" de tipo llingüistic o de
consevol atre tipo), y que, incomprensiblement, s'ha deixat de costat sense
traure a la llum la seua manca de substancia (pot ser perque a ningu mai se
li havia passat pel cap que els desgraciats de l'AVL s'atreviren a canviar
hasda el NOM del idioma Valencià).
Per no fer massa llarc este escrit posare un parell de enllaços a on se
manifesta eixa manca de "realitat" del dictamen del CVC.

-"La A.V.L. no puede legalizar el nombre catalan-valenciano"
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=370297&temaid=2655646

- "El Consell Valencià de Cultura (C.V.C.) y su falso sistema lingüístico"
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=370297&temaid=2589030

Pense que el mensage mes important que s'ha de traure de tot lo que s'ha
parlat, es la necesitat de ser conscients de que se te que fer constantment
un gran esforç per trobar "punts de vista" que siguen favorables als nostres
interesos i aixina poder contrarrestar tota la propaganda pancatalanista que
mos bombardeja (I per supost eixos "punts de vista favorables" se tenen que
escampar pera que apleguen a ser coneguts per una societat valenciana molt
desinformada i per tant molt manipulable).

Be, desige que els meus comentaris servixquen pera trobar solucions a tots
els nostres problemes. Segur que entre tots anirem fent cami.


Valencià d'Elig


LA LLENGUA NO ES NEGOCIA, LA LLENGUA ES DEFEN!Autor:Ferrer.
26-10-2004.

Estic fart de trobar-me en individus que presumixen de nacionalistes valencians, de valencianistes 100% quan no ho son. Resulta molt important aci la terminologia. Atents al matis i al joc de paraules: no es lo mateix ser un nacionaliste valencià que un valencià nacionaliste... I es que en el primer cas es tractaria d’ una persona que fa nacionalisme valencià, en el segon vol dir una persona naixcuda en Valencia que fa nacionalisme (aixo sí, no especifica si el nacionalisme es valencià, catala, espanyol, saharaui o tibeta). I clar, no es igual lo un que lo atre.

Un eixemple de valencians nacionalistes (que no de nacionalistes valencians) es Esquerra Nacionalista Valenciana, que usa el catala als comunicats interns. O es el cas d’ Opcio Nacionalista Valenciana (ONV), un partit que pretenia pactar en el Bloc Nacionaliste Catala (BNC) i que actualment acata l’ Academia de Zaplana (AZ), ent que diu que els valencians parlem catala. Perdo! Catalano-valencià! O el del propi BNC. O el dels promotors de l’ accentuacio a les Normes d’ El Puig. Aço es diu tercerviisme o catalanisme de tercera via.

Molts d’ estos pseudovalencianistes unflen el pit en un discurs que coincidix punt per punt en el del BNC... Usen arguments de l’ estil de “la llengua ya no importa tant a la societat, hi ha atres coses mes importants, cal superar l’ esteril conflicte llingüistic i alvançar en l’ us de la llengua, l’ AZ ha acabat en el conflicte, cal arribar a un consens dialogat, a una normativa mixta que ens satisfaga a tots, etc”. En atres paraules cal baixar-se els pantalons i acatar que el valencià es dialecte del catala. Pero som valencianistes 100% eh?
Que consti nois!

No soc yo una persona intransigent que no crega en el dialec i el consens. Es pot negociar sobre moltes coses. Ara be, falta vore si el fi de la negociacio es honest o mes be espuri. A mi no em pareixeria mal que ONV i BNC feren una coalicio electoral... si dita unio defen la Llengua Valenciana, no la catalana. Es pot parlar sobre si calen els accents en les Normes d’ El Puig o no, pero quan veus que la finalitat es acostar postures cap a l’ anexionisme llingüistic catala, millor recordem que l’ angles –sense accents- es la primera llengua del mon.

Hi ha coses negociables. Per a mi que el Valencià funcione en accents o sense, o que use les Normes d’ El Puig o l’ alfabet cirilic es secundari. Son dos temes importantissims pero en el fondo secundaris i negociables. Lo que es innegociable es que el Valencià es una llengua independent i distinta de la catalana. Ahí no es pot cedir ni un milimetro. ¿O acas els catalans accepten que el catala es dialecte de l’ occita? Este es un mensage per a proaccentuadors, tercerviistes i pseudovalencianistes en general: la llengua no es negocia, la llengua es defen!

LA LLENGUA DE CAROD-ROVIRA ES EL VALENCIÀ

AUTOR: GUILLERMO DUPUY

 (Nomes versio en Castellà · Solo versión en Castellano)

  No contentos con que el Gobierno socialista haya respaldado su costosa e innecesaria iniciativa de reclamar en la UE la oficialidad de las lenguas de España, los socios independentistas de ZP y Maragall han emprendido una furibunda y agresiva campaña contra la inclusión del valenciano junto al catalán, el gallego y el euskera. Se reabre así un debate entre Cataluña y la Comunidad Valenciana que no ha terminado nunca de estar cerrado. No les quieren dar agua pero se quieren apropiar de su lengua.

 En el resto de España se cometería un error quitando importancia este asunto como una mera cuestión de nombres. Porque junto a este debate que pretende ser meramente filológico —y en el que, como veremos, también se trampea— van unidas las conocidas pretensiones expansionistas del nacionalismo catalán y su irrenunciable deseo de borrar la autonomía propia de la Comunidad Valenciana en beneficio de ese invento antihistórico y delirante conocido como los “Països catalans o la Catalunya Gran”. La defensa de la lengua y cultura valenciana, aunque no exenta de los rasgos colectivistas de toda reclamación identitaria, es mucho más abierta y tolerante que la catalana. Más que enfrentarse a la española, trata de no quedar supeditada y ninguneada por la catalana.

 Carod-Rovira ha asegurado que esto “sólo es una cuestión de nombres” y, displicente, ha calificado de “ridículo científico y académico” distinguir entre el valenciano y el catalán. Aunque no vamos a negar que el pancatalanismo académico —de la mano, por cierto del político— está muy infiltrado incluso en universidades valencianas, que no se arrogue tanta autoridad científica. Ahí están todas las obras medivales en donde se empieza a escribir y a traducir del latín en “llengua valenciana”. Y eso por no hablar de la autoridad científica y académica de autores como Ubieto, Fullana, Cremades, Giner i Ferrer y tantos y tantos otros.

 Conviene empezar por recordar que la denominación oficial que, junto al castellano, es oficial en la Comunidad Valenciana es el valenciano. Así lo señala expresamente el Estatuto de Autonomía y, por tanto, así lo reconoce nuestra Constitución. Tal denominación, además, lejos de ser un mero voluntarismo político para la ocasión, refleja, por el contrario, la denominación histórica que —insistimos— siempre tuvo esta lengua, que nació como autóctona, como romance valenciano proveniente del bajo latín. No fue pues, una “importación de la reconquista” sino por el contrario una persistencia idiomática mozárabe. La reconquista -fundamentalmente a cargo de aragoneses- no aportó a los territorios del antiguo Reino de Valencia una lengua desconocida hasta entonces, como pudiera ser el caso de los españoles en América.

 Tan original fue, pues, para los valencianos su lengua como pudo ser para los catalanes la suya. Con la diferencia de que el Reino de Valencia fue el primer reino de la península en desarrollar y tener (a partir del siglo XIV), un "Siglo de Oro" literario en su propio idioma Valenciano; una razón más para que los catalanistas traten de apropiarse de su solera reivindicando la unidad de la lengua bajo denominación catalana.

 Por mucho que se lo mantengan muchos pseudoespecialistas valencianos, el valenciano no es una variante local del catalán. No vamos a engordar la entidad de las variantes que separan y diferencian a ambas lenguas, ciertamente menudas. Pero si en base a esta indiscutible cercanía, lo que se pretende es uniformizar la lengua, en lugar de erradicar palabras y características propias del valenciano, que las que se supriman sean las catalanas. ¿Unitat de la llengua? Molt be. Que se suprima la solicitud de oficialidad del catalán en la UE en beneficio del valenciano...¿No decía Carod, que “era sólo una cuestión de nombres”? Pues ala. A parlar valencià y “a ofrenar noves glòries a Valencia”.


 


LA LLEI DE L'EMBUTAUTOR: DOMINGO GIMENO PEÑA

Els reisos de la Corona d`Arago ya desde Jaume II van anar creant els archius reals : Eren archius al servici particular del rei, ferramentes que els reisos tenien com arma diplomatica per a tindre constancia de les cartes, ordens i de tota la documentacio de la cancillería real . La costum de tindre constancia de tots els fets en llibres i documents va naixer en temps de Jaume I, propiciant l`us del paper. (El primer document en paper es el LLibre del Repartiment).

En el temps, la consideracio de propietat privada del rei se va anar perdent, per a ser d´us public.
En 1729 Frances Xavier Garma va ser nomenat archiver del Archiu Real de Barcelona i en una Maquiavelica operacio, li va cambiar el nom pel d`Archiu General de la Corona d`Arago, per aixina incorporar-li els fondos dels archius reals de Valencia, Zaragoza i el de la Real Audiencia de Mallorca, maniobra que no va conseguir, pero va retindre documents depositats alli en temps de guerra i que no tenen res que vore en Catalunya: el LLibre dels Privilegis de Mallorca, incautat en1244 quan la incorporacio d´este regne; el LLibre de Privilegis de Valencia, cancelat al ser derrotada La Unio en 1348; l` original de les Ordenacions de Pere el Ceremonios, aixina com la seua Cronica; el proces contra Jaume de Mallorca o el LLibre del Repartiment de Valencia, documents tots, d`una extraordinaria importancia i que devien ser custodiats pels regnes directament implicats.

En 1809 l`Archiu de Simancas va ser saquejat per les tropes de Napoleo i portades a França part dels seus fondos, entre ells els valencians perteneixents a la Secretaria del Regne de Valencia. Van permaneixer en França hasda 1852 quan els van tornar, pero sense causa justificada es van quedar en Barcelona, afegint-se als ya retinguts.

L`influent familia Bofarrull que en eixa epoca dominava l`archiu, va tornar esta volta en mès exit a l`antiga idea de Garma.

Entre els documents que ilegalment se conserven en Barcelona está l`instancia empleada en 1641 per a recollir de Madrid la documentacio : "El Archivero del Reino de Valencia, que está en la corte, pide que se de orden para recoger todos los procesos de aquel reino, conforme está mandado". (A.C.A., leg. 882). Esta instancia demostra que els documents pertanyen i deuen estar
 en Valencia, pero despres de varies ordens reals per a la seua devolucio continuen en Barcelona.

En l`inauguracio de l`ultima seu de l`archiu catala, va estar present l`entonces president valencià Joan Lerma donant-li llegitimitat, pero no va glapir, fent ell el mes gran dels ridiculs i deixant en evidencia a les nostres institucions. Els intents de fer complir l`acort pres en els anys 80 entre els quatre principals estats de la Corona, de crear un patronat per a que els regnes integrants participen en igualtat en la gestio de l`archiu, no han tingut cap resultat positiu i existixen evidencies de manipulacio documental que se podria repetir.

El govern català demana insistentment a l`Archiu General de la Guerra Civil de Salamanca els documents de la guerra civil relatius a Catalunya, i els partits valencians en llinage del "Pais Valencià" apoyen en entusiasme inclus en presencia fisica, totes les manifestacions convocades al respecte, pero no se`ls ocorríx en absolut demanar als catalans la devolucio del nostre patrimoni historic, que ells retenen de forma illegal.

Els partits politics catalans, com sempre, se regixen per la llei de l`embut, i els valencians en llinage del "Pais Valencià", deurien canviar-lo per atre que realment nos aclarixque els verdaders interessos que defenen.LA LEPRA CATALANISTA

EL PUEBLO  DIARIO REPUBLICANO DE VALENCIA


Per: Vicente Blasco Ibañez
 Jueves, 13 de junio de 1.907
  
El periódico es donde se esconden todos los cobardes irresponsables, injuriadores de la mujer y sicalípticos para el hombre, publicó ayer una defensa de los catalanistas, de los enemigos de la agricultura valenciana, de la burguesía separatista barcelonesa, frailuna, vetusta, partidaria de la independencia del famoso Principado, piojoso y sanguinario, que dejó marcadas en la historia las huellas de una ferocidad fenicia, bárbara, horripilante.

Un castrado, un jovenzuelo esteta que presume de ácrata por la longitud de los cabellos y la dislocación de sus sesos, afirma sentenciosamente, asnalmente, que los catalanistas vendrán y que los republicanos correremos ante el formidable  poder de las cuatro barras y la furia del puntapié sorianista. Y los que semejantes risibles bellaquerías escriben se llaman valencianos, defensores de los intereses de la ciudad, de su grandeza y de su porvenir.

Esos imbéciles son los que desde hace cuatro años amparan toda abyección y cometen toda infamia e intentan toda injuria y emplean toda arma, por villana y rufianesca que sea con tal de que hiera al enemigo,  sin respetar lo mas venerando y augusto del hogar. ¡Buenos defensores se ha dado en Valencia el catalanismo! ¡Increíble parece que un periódico como La Publicidad  de Barcelona, se haya cruzado de brazos en este asunto de la expedición catalanista a Valencia y no haya advertido cariñosamente lo innecesario de esa cruzada que puede proporcionar un día de luto a la ciudad! ¡Increíble parece que los ultrajados y escarnecidos de manera tan baja y miserable por un histrión imbécil,  con alma de borracho, se amparen de él servilmente deshonrando una causa con solo entregar su defensa a quien con honras de mujer hizo pingajos para su estandarte! ¡En este país hay eclipse de... pantalones!.
Valencia toda está orientada ya, conoce profundamente que clase de patriotismo es el que exhibe Soriano,  que en estos del amor a Valencia, imita sencillamente a los chulos de lupanar, que aman a la dueña por lo que les dan.

Los adoradores de Soriano, y suponemos que el mismo Soriano a la cabeza (porque si para ese día no viene será un villano cobarde) son los que nos traen a los catalanistas, a los héroes de la nueva reconquista, a los descubridores de esta umbría selva, paraje de emplumados y bronceados indios que no han sabido libertarse e impretan el favor del Principado para su manumisión.

¡Que estupendo! Valencia, que puede ser la escuela, el templo de las libertades españolas, en donde tantos años hace que el régimen, del que no abominan los catalanistas,  se ha quedado sin representación parlamentaria y casi sin representación municipal, en un Ayuntamiento compuesto por 49 concejales; Valencia que reorganizó quizás, o reanimó, cuando menos, el republicanismo de toda España, y desde hace quince años, trabaja con febril actividad por su porvenir, por su prosperidad, divorciada de las instituciones, revolucionaria, dentro y fuera de la capital, transformada con asombro de las clases conservadoras, a las que hemos suplantado por nuestras iniciativas y nuestra actividad; Valencia, que ha sido la Cenicienta del Mediterráneo, en cuyo puerto impera la mas honda miseria, por culpa de Barcelona,  que lo absorbe todo, que es el verdugo de Levante, que quiere convertir toda España en huevo para tragarse hasta la cascara, que envía a nuestra ciudad sus productos libremente, sin que sufran ningún impuesto a su entrada, y en cambio la pasa, la naranja y la legumbres valencianas pagan un enorme tributo municipal al entrar en Barcelona; Valencia, cuya agricultura muere por imposición del industrialismo catalán, porque catalanes y vizcainos han conseguido la confección de unos infames aranceles que nos tapian los mercados internacionales para la exportación de nuestra fruta, sometiéndonos a una pérdida anual de mas de cien millones de pesetas, que se traduce en hambre y congojas en el campo y languidez en la vida comercial de la ciudad; Valencia, repetimos, que ha sido siempre menospreciada y vejada por Barcelona, desde que nos conquistó un rey clerical, supersticioso y sucio, que aniquiló la civilización árabe de nuestra tierra, científica, tolerante, rica en principios de cultura, poética y soñadora, para sustituirla por una dominación sanguinaria e inquisitorial, entregándola al fanatismo de Roma y a la sopas del convento y a la suciedad y a la ignorancia de unos varones muy santos, pero muy brutos; esta Valencia, repetimos, recibirá el 29, fíjense bien los republicanos, los patriotas, los hombres libres, el 29 de junio a los catalanistas, a los que no se atrevieron a solidarizarse cuando se cometieron los crímenes de Montjuich y se unen para destrozar a los republicanos, a quienes no han necesitado su presencia para destruir el caciquismo y emancipar su alma.

¿Qué miserable farsa quiere representarse aquí? ¿Se nos ha tomado por  cobardes, por ignorantes? ¿Quieren los catalanistas jugar con el honor del partido de Unión Republicana dándose en las calles de la ciudad un publico abrazo con Soriano, el pierrot deshonrador de mujeres? ¿No comprenden esos señores que su llegada  a Valencia con Soriano es un reto, una provocación, una afrenta que ningún republicano que sepa en que lugar tienen  asiento los riñones ha de tolerar sin jugarse en la partida su vida y su libertad si es preciso? ¿Piensan los catalanistas que Valencia es tierra huérfana de voluntad y de caracteres?.

Aun simpatizando con la campaña, con la obra política, republicana, de un amigo entrañable de todos nosotros, del gran propagandista Alejandro Lerroux, cuyo nombre pasará a la historia como modelo de energía, de cultura, de abnegación, de desinterés, al hacer la crónica del actual republicanismo español; aun siguiendo sus heroicos esfuerzos con toda nuestra simpatía y lamentando dolorosamente su derrota;  aun habiendo podido tomar parte en la misma Barcelona en actos que molestasen a los catalanistas, hemos observado siempre una prudente y correcta conducta, procurando no intervenir ni mezclarnos siquiera en un problema esencialmente local con el propósito de no envenenar pasiones ni excitar odios.

¿Qué ejemplo imitan, pues, los catalanistas al intentar aquí un desembarco unidos al desvergonzado y cínico Soriano? ¿Qué se les ha perdido aquí, si nadie les llama ni los necesitamos ni son útiles a Valencia? ¿A que involucrarse en asuntos locales, de bandería, intentando con su presencia dar crédito a los mas desacreditados y conceder dignidad a quienes la han perdido en el crimen callejero y en la injuria a la mujer?.

Nos dirigimos con esto a La Publicidad de Barcelona, insultada por Soriano, para que conozca el sentimiento general de los republicanos de esta ciudad. Y aun esperamos que antes de resolver nada en definitiva mediten y se convenzan de que su presencia representaría aquí la de una comparsa sorianista insultadora y provocadora.

Continuaremos.


LA LEPRA CAT......


Via Oscar Vila Baldó

Quiero poner en su conocimiento la permanente ofensa que a los valencianos se nos está haciendo no solo por quienes ya sabemos y desde donde ya sabemos, si no que hay más. En la pagina web http://www.cervantesvirtual.com/historia/monarquia/orientales.shtml se borra de la Historia al Reino de Valencia. Para la universidad que mantiene esta pagina el Reino de Valencia no ha existido. Figuran El Reino de Navarra, el Reino de Aragón, los Condes de Barcelona, la Corona de Aragón y el Reino de Mallorca. Del Reino de Valencia nada. Claro, habrá quien dice que Valencia está incluida en la Corona de Aragón, pero con ese razonamiento no se entiende que figuren explícitamente los otros componentes de la Corona y no el Reino de Valencia. Hagan sus cabalas y sus apuestas. Y sí, la tal universidad es la de Alicante ¡ooooooh! una de esas en las que los tribunales se basan para decir que al valenciano se le puede llamar catalán. Esto no ha hecho mas que empezar.


LA LENGUA VALENCIANA YA FORMADAPor: Manuel Mourelle de Lema


No abundan los datos fiables acerca de la vida de los aborígenes valencianos en vísperas de la conquista mora. Se cree que esta carencia de noticias durante los dos primeros siglos del Islam pudiera deberse al aislamiento y a la independencia de que, al parecer, gozó la zona. Se han dado casos curiosos en nuestros días, al igual que ocurrió en el siglo XVII con las apócrifas Trobes del inventado Jaume Febrer, de proponer toda una serie de piezas numismáticas falsas para salvar el bache histórico.

Propiamente de la mozarabía valenciana no hay datos objetivos hasta la presencia del Cid a finales del XI, coetánea esta estancia con la de los almorávides. Incluso la vida política de Valencia, en este periodo, apenas es conocida nada mas que por la actuación de sus gobernadores en relación con el poder central y las campañas que emprendieron contra los cristianos. Pero aun de esto no se hicieron eco las crónicas latinas de la época. Cabria pensar en un caso raro de desaparición de tales datos, que si debieron existir, pues hubo una Crónica Bizatino-arábiga del 741, cuyo autor se cree haber sido un levantino recientemente convertido al Islam; está demostrado, además, un importante culto cristiano en las sedes de Valencia, Játiva y Elche.

Periodo de gran interés en la vida mozárabe valenciana lo constituyó el almorávide. Hay autores que sostienen que esta invasión comportó, en el siglo XI, una represión indiscriminada que borró totalmente la lengua romance en Valencia y fomentó el culto del árabe, produciéndose así un vacío en esta habla por espacio de, al menos, una centuria, hasta la fecha en que llegaron las huestes de Jaime I, las cuales iban a implantar, sin mas,  un nuevo romance sin solución de continuidad con el anterior, de cuya existencia aun llegan a dudar. Piensa así Alvaro Galmes, entre otros.

Nuestra opinión es que la lengua románica de Valencia se hablaba antes de la invasión almorávide (piénsese en las jarchas) y continuo durante ella y la almohade, así como después de la Reconquista cristiana, desembocando en el habla medieval (la de los siglos XIII y XIV). Además, sobre ella fue muy escasa la incidencia de las hablas de los reconquistadores, ya que el aumento de la población del reino no llegó a un cinco por ciento con la inmigración foránea. Los catalanes no trajeron una lengua, puesto que no la tenían propia; el primer autor que ellos consideran suyo es el valenciano Arnau de Vilanova. Los catalanes hablaban el occitano y un romance occidental próximo a la lengua  valenciana y al aragonés.

El latín fue hasta el siglo XII casi el único instrumento de la comunicación escrita. Continuó siendo incluso hasta el XIII y durante este mismo la lengua de la cancillería, de la liturgia, de la erudición y de la expresión literaria, pues solo en él era dado fijar por escrito las vivencias y sentimientos de cada cual. Pero se daba, al mismo tiempo, el alza del romance. Tradicionalmente piensan los autores que estos se dio primero en el dominio galorrománico. En efecto,  para las lenguas románicas no hispánicas se consideraban que habían textos  procedentes del siglo IX, aunque el numero de manuscritos conservados no aumente hasta el XIII. De épocas anteriores, siempre según estos autores,  no se posee ningún manuscrito principalmente destinado a la fijación del romance. Incluso los Juramentos de Estrasburgo, del año 843, aparecen en medio del texto latino de Neithard. Y algo parecido ocurriría con los textos conservados para el romance galo e italiano.

Entre los primeros textos hispánicos citan los autores el Auto de los Reyes Magos, registrado en el espacio libre de un manuscrito latino de principios del siglo XIII, que contiene textos exegéticos. Mas el Cantar del Mio Cid está localizado en 1140. Pero ahora, con el descubrimiento de las jarchas, se sabe que el romance español es anterior a las demás lenguas románicas y aun europeas en general.

Si nos fijamos en lo que ocurría en Cataluña, observaremos que hasta Arnau de Vilanova y Raimundo Lulio, que nacieron por los mismos años (el valenciano en 1238 y el mallorquín en 1235), no hay un solo autor que escriba en lo que pudiera denominarse catalán, es decir,  no hay mas que trovadores y estos empleaban una lengua de origen galo. Pero aun  hay algo mas significativo. En el territorio de la Corona de Aragón, antes de la reconquista valenciana,  los primeros textos de las historiografía vernácula conservada no pueden datarse con certeza hasta el XIV, pues es a principios de este siglo cuando se sitúa la actividad del considerado primer historiador de la Corona, a quien se debe la versión latina del Libre dels Feyts o Crónica Latina Iacobi regis Aragonum,  llevada a feliz término por disposición de Jaime II alrededor de 1313. Sería el texto latino mas antiguo que el catalán, según Nicolau d’Olwer; para otros, el latino procedería de uno catalán muy próximo en el tiempo. De cualquier modo, ambos pertenecerían al siglo XIV. Por otra parte, la Crónica de Bernat Desclot es contemporánea o aun posterior, puesto que fue iniciada en 1283, aunque alguien la considere anterior al Libre dels Feyts; la Crónica de Ramón Muntaner y la de Pere el Cerimonios son posteriores a aquellas otras.

Respecto de las primeras manifestaciones literarias anteriores a Llull y Vilanova, Comas fijas como provenzalista toda la poesía, que alcanzó su apogeo entre los siglos XI y XIII. Por lo que se refiere a la prosa, el que ha sido primer texto literario catalán pertenece a finales del XII: Las Homilias d’Organyà. Sería ya en el siglo XIII cuando se escribieron las restantes muestras del catalán, tales como Libre de la saviesa, Libre de paraules e dits de savis e filosofs (de Jafuda Bonsenyor) y, después, las versiones de Usatges, del Consolat de Mar y alguna otra. Pero sobre esta producción vernácula hubo de influir la lengua d Valencia a través de los catalanes llegados a estas tierras durante la Reconquista y posteriormente.

Subráyese que las primeras ediciones de obras antiguas en prosa catalana se hicieron en el siglo XIX, e incluso entonces mas por motivos históricos que literarios, y al español o en forma bilingüe. Me refiero a las versiones de las crónicas de Jaime I, Pedro IV el Ceremonioso y Muntaner, realizadas por Antonio de Bofarull.  
bada la gue­rra, en 1939, Llorente siguió defendiendo el idioma en el Centro de Cultura Valenciana y Lo Rat Penat; aunque los franquistas del Institut d‘Es­tudis Catalanas conseguían con­trolar la Revista valenciana de filología, iniciándose la catala­nización parasitaria con fon­dos públicos.

Respecto a la Bella Easo, ac­tualmente hay quien dice que es Sansestabién; pero otros, recu­perando una alusión irónica a las provincias vascongadas, ase­gurarían que: “en les Provincies Bascollaes pareix que van a mo­chicons”(El Tabalet, any 1847, p.168).

olor:blue'>

LA LENGUA VALENCIANA EN SANSESTABIÉNRicardo García Moya
Diario de Valencia 21 de Enero de 2001

Así rebautizaron a San Se­bastián en la Guerra Civil. Mientras toda España andaba de paseillos, la ciudad del Uru­mea gozó de plácido buen vivir. Ocupada sin dificultad en 1936, se convirtió el paraíso de valen­cianos huidos de un Reino don­de, por un quítame esta deuda, te hacían mártir de plomo en nuca. Igual sucedía en la zona nacional. Durante la pesadilla se mantuvo el amor a la lengua propia entre valencianos republicanos y nacionales; hasta Fuster recuerda en su etapa falangista y brazo en ristre, que en los ambientes fascistas que frecuentaba todos hablaban va­lenciano.
La II República también res­petó la independencia de una lengua que -viva desde Crevi­llent a Tortosa- podía oírse has­ta en Barcelona. En las mismas narices de Fabra, el teatro en valenciano competía con el cas­tellano en los proscenios ram­bleros. El 15 de agosto de 1934 se estrenaba en el Teatro Coro­leu de Barcelona “¡Che, quin dia! Sainet valenciá en un acte y en prosa”, editándose en la mis­ma ciudad y año. No era excep­ción, pues “Anem a la Madale­na. Choguet de costums de Cas­telló” de Vicent Breva Branca­dell también se representó allí y fue publicado por la barcelonesa Gráficas Vilalta en 1931.
La edición en Barcelona de obras en valenciano se remon­taba al XV, aunque aquellos incunables de prosa teológica fueron sustituidos en los tiem­pos del charlestón y champag­ne, entre 1920 y 1936, por chis­peantes sainetes. Hubo años en que la temporada teatral pare­cía de la ciudad del Turia, más que de Barcelona. Por ejemplo, en 1927 se estrenaba en Barce­lona “¡Tot per un gos! Diálec valenciá”. Atravesando unas ca­lles se podía acceder a la Sala Pompeya, donde se escenificaba “Per l´honor de ma muller. Salinet valenciá”. Había más ofertas. En el barcelonés Teatro de la Comedia se ofrecía la farsa «Per la filla del Alcalde. Cho­guet cómic”; y, aunque parezca excesivo, en el cercano Teatro Bosque de Barcelona, el 21 de marzo de 1927, se ponía en escena “Marianet y Marianeta. Choguet bilingüe”. La inmersión no lo dice, pero el teatro en lengua valenciana, sin catalanismos, compitió con el castellano en la Barcelona anterior a 1936. Los espectadores distinguían los tres idiomas; nadie confundía, p.e., el choguet valenciá, el juguete castellano y la jogina catalana. La Enciclopedia del catalán Dalmau CarIes editada en el republicano 1934 recordaba la existencia de cuatro “lenguas regionales: catalán, gallego, éuskaro, valencia no” (Enc.Gerona,1934, p.104).
Pasamos al sangriento 1936. De los miles de valencianos que buscaron cobijo en San Sebastián queda constancia en el Koldo Mitxelena Kulturenea, centro cultural modélico: Allí conservan el libro que Teodoro Llorente Falcó escribió sobre su estancia en San Sebastián y la detenciones por hablar valenciano. Según recuerda, “por el hecho de haberse refugiado una colonia catalana que llegaba a las 30.000 personas a fines del año 1937, y a varios millares la valenciana, se oyera en todas partes, en los hoteles, en las fondas y pensiones, en teatros y cines, en las calles y los cafés más catalán, valenciano y vasco que castellano” (Llorente: Los valencianos en San Sebastián 1941, p.48)
La inquietud que tal situación provocaba entre los mandos franquistas era considerable. Para atajar el desacato se organizaron brigadillas idiomáticas de guardias que cumplían este orden: “El primero, al oír en la calle, terrazas de cafés, etc., conversaciones en idioma distinto al castellano, llamará cortésmente la atención a los infractores y continuará su camino si es atendido, cuidando de exhibir la placa”. El segundo, “sin boina regla­mentaria, convenientemente distanciado del primero, observará con disimulo si la primera advertencia ha sido desatendi­da...”. Lo que sigue es fácil de adivinar, si no atendían las sugerencias, el de la boina y los otros filólogos de pistola detenían a los “infractores, llegando al uso de la fuerza si a ello hubiere lugar”.
En Donostia vivían regníco­las “cuya lengua familiar y usual es la valenciana (...) y es natural que hablasen entre ellos su idioma natal, lo mismo en la calle, que en los teatros y cafés” (ib,p.50) Analizando el texto coetáneo del franquismo cuartelero, comprobamos que los valencianos de la zona nacio­nal no odiaban su idioma, tal como propaga la inmersión. Recuerda Llorente una mañana de 1937, cuando hallándose dos valencianos en una cafetería de la avenida donostiarra, los comisarios lingüísticos les “requirieron para que cambiasen de idioma”. La reacción no fue muy sumisa.
Los tertulianos fueron dete­nidos y conducidos al Gobierno Civil; pero, al estar San Sebas­tián invadida de valencianos, a pocos metros se escuchó: «Che, ¿ahón aneu?”. El jefe de patru­lla, ante la inesperada agresión lingüística, ordenó: “Véngase
usted también con nosotros, por no hablar la lengua ofi­cial”. El aludido, estupefacto ante el espantajo de boina y pistolón, preguntó: «¿Y aixó per qué?”. La situación fue re­pitiéndose, llegando al Gobier­no Civil una procesión de catorce insurrectos. No hubo torturas ni macabro final. Se impuso multa al más alborota­dor y, con prudencia, nuestros compatriotas siguieron ha­blando valenciano en los foros donostiarras. Acabada la gue­rra, en 1939, Llorente siguió defendiendo el idioma en el Centro de Cultura Valenciana y Lo Rat Penat; aunque los franquistas del Institut d‘Es­tudis Catalanas conseguían con­trolar la Revista valenciana de filología, iniciándose la catala­nización parasitaria con fon­dos públicos.
Respecto a la Bella Easo, ac­tualmente hay quien dice que es Sansestabién; pero otros, recu­perando una alusión irónica a las provincias vascongadas, ase­gurarían que: “en les Provincies Bascollaes pareix que van a mo­chicons”(El Tabalet, any 1847, p.168).

olor:blue'>