domingo, 28 de abril de 2013

WIFREDO EL VELLOS Autor: Desconocido.

Wifredo el Vellós (840 - 897) al que els catalans diuen, Guifré el Pelós, fon visigot, i per lo tant hispà, puix aixina es denominaven a sí mateixos els primers pobladors que crearen la Marca Pirenaica o Marca Hispànica.
D'una atra banda, Wifredo fon l'últim comte designat per la monarquia francesa. Alguns dels comtats de la zona nordest d'Espanya ni tan sols existien, i la dependència francesa d'eixos territoris, era molt marcada.
Alguns historiadors catalans, han convertit a Wifredo en un héroe forjador de l'independència de Catalunya, pero lo cert és que esta idea, popularisada durant la Renaixença pel dramaturc Serafí Pitarra en la seua frase, Fills de Guifré el Pilós, això vol dir catalans, és del tot falsa, puix lo cert és que Wifredo no fon el fundador de la ¿Nació catalana?, no tingué ni la menor consciencia d'allò. Al respecte, l'historiador català, J. M. Salrach, afirma; "La concepció que Wifredo tingué sobre els seus dominis no passà de la que experimenta el nou propietari sobre uns bens arreplegats i heretats, i dels quals dispondrà lliurement, com si de bens personals es tractara".
De totes maneres, està molt estesa per Catalunya la llegenda de l'orige de les quatre barres de la bandera catalana, puix durant moltíssims anys es donà verosimilitut a una llegenda de l'historiador català Muntaner segons la qual;
"En el sigle IX, el Rei Francés Carles el Calp, commogut davant les ferides sofrides en combat del seu servidor Wifredo el Pelós matant romans i davant la demanda de Wifredo al seu rei de que li donara un escut d'armes, introduí el rei quatre dits de la seua mà en les ferides de Wifredo i, tacades les seues caps en sanc, dibuixà en l'escut de Wifredo quatre ralles roges, donant-se-les com ensenya ad ell i als seus descendents. És en esta història a on és recolzen els historiadors catalans per a atribuir a la seua comunitat la paternitat de la bandera quatribarrada.
Wifredo el Pelós, per la llegenda anterior, és considerat el pare de la patiria catalana, pero la veritat és que esta llegenda té orige en la Gesta Comitum Barchinonensium, escrita en el sigle XII, tres sigles després de morir Wifredo, pels monges de Ripoll. en esta obra, és sobredimensionà exageradament la figura de Wifredo el Pelós.
Pero ara anem a parlar en sério. En el sigle XX, historiadors aragonesos demostraren la falsetat de la llegenda de Muntaner. La tesis utilisada és senzilla i simplement demolidora, per les dates de les morts de cada u, és impossible que el rei Carles el Calp (823 - 877), estiguera present en la mort de Wifredo el Pelós (840 - 897). ¿Es veu clar?
La llegenda de Wifredo el Pelós ben entesa, i sabent que separen vint anys la veracitat d'esta història que no es manté de peu ni apuntalada, seria més o manco aixina.
Estant en el seu llit de mort Wifredo el Pelós, aparegué de sobte (encara que recordem que havia mort vint anys abans) el seu rei, el rei de França, no sabem si havia estat amagat mirant durant tota la batalla a vore que passava o simplement s'havia retardat en arribar i ho feu en el moment just de la mort de Wifredo.
El valerós matador de romans, Wifredo el Pelós, fent cas omís a la gravetat de les seues ferides, articulà les seues darreres paraules per a que estes foren per a demanar-li al seu rei francés un escut d'armes. El rei que ostentava el tro francés en eixe moment, era ni més ni manco que Carles el Calp (Mort vint anys abans, ¡Quina ariçonada!), el qual, no tingué millor idea que ficar la seua ma en les múltiples ferides del comte espanyol (Marca Hispànica) i, en la sanc de wifredo en les caps, pintar quatre ralles roges en l'escut groc del matador de romans. ¿Groc?
Bo, en realitat tot apunta a que l'escut era blanc, pero a la fi i al cap esta és una història de ciència ficció totalment inventada per alguns oportunistes catalanistes... ¿Qué més dona el color de l'escut?
Després clar està Wifredo mor en eixos moments, ell no pot transmetre a ningú que el seu escut d'armes són quatre ralles roges en fondo groc, (Quatre gules en camp groc). Això vol dir que fon el propi Rei Carles el Calp, qui havia mort fa vint anys, qui escampà el disseny de l'escut d'armes per tot el seu regne... ¡No se! Hi ha coses que no m'encaixen be.
Bo, una volta desmontada la falsetat de l'història de la llegenda que els catalanistes escampen com la verdadera història de la creació de la seua bandera, en una atra ocasió contarem la verdadera història de les banderes dels regnes d'Aragó, Valéncia i Balears, i lo que la comunitat autònoma de Catalunya, ha tingut que fer per a poder tindre bandera.


VALENCIÀ I ANDALUS: EL JOC DE LES 7 DIFERENCIESAutor: Desconegut.

Molt a sovint, en un alardo d’ignorancia, de manipulacio o d’abdos coses, es soste la següent tesis: “El Valencià és la mateixa llengua que el catala, considerar el Valencià com una llengua distinta de la catalana sería com si considerarem a l’ andalus un idioma distint del castellà”. Pero ¿realment és aixina? ¿Els casos del Valencià i de l’andalus són identics? Al llector li proponc un joc, el de les 7 diferencies; a vore si pot trobar-les.

1) La societat andalusa considera que l’ andalus i l’ espanyol són la mateixa llengua. La societat valenciana afirma que Valencià i catala són dos idiomes distints (concretament, el 70% dels valencians segons el CIS de 2004).

2) Parlant de lliteratura, Andalusia no ha tingut mai un Segle d’ Or. Valencia va tindre el primer Segle d’ Or de totes les llengües neollatines –el XV-, centuries abans de que naixquera Catalunya.

3) Els escritors andalusos tradicionalment han afirmat escriure en espanyol o castellà. Per contra, cap autor del Segle d’ Or afirmà mai escriure en catala o que el Valencià i el catala foren la mateixa llengua.

4) En Andalusia no hi ha texts seculars d’ autors andalusos que diferencien entre andalus i castellà. Pero en Valencia sí existixen. De fet, Fra Antoni Canals, en 1395 afirmà: “(...) el tret de lati en nostra vulgada lengua materna valenciana, exi breu com he pogut, jatse sia que altres lagen tret en lengua catalana”.

5) En Andalusia sempre s’ ha utilisat la denominacio “espanyol o castellà” per a referir-se a la seua llengua. I en l’ actualitat -llevat de casos excepcionals- ningu contradiu eixa nomenclatura. En Valencia tota la vida s’ ha afirmat parlar en Valencià, i nomes des de temps historics recents hi ha un intent de nomenar catala a la llengua dels valencians, concretament des del naiximent del nacionalisme expansioniste catala, datat de finals del segle XIX.

6) Andalusia no existia abans que Espanya. Per contra, Valencia existia segles abans del naiximent de Catalunya. Ho dic perque els llocs geografics són els que otorguen el nom a un idioma.

7) No hi ha autors espanyols (significatius) que reconeguen l’ andalus com idioma distint del castellà. Pero sí hi ha de catalans que admeten que Valencià i catala no són la mateixa llengua: Pompeu Fabra, Antoni Badia Margarit, Antoni Rubió i Lluch, Manuel Montoliu, Francesc Carreras i Candi, Francesc Pi i Margall, etc.

CONCLUSIO: Sense eixir de la Peninsula, trobem tambe el cas del gallec i el portugues, dos llengües bessones que s’ entenen entre si i que oficialment són dos idiomes independents. En eixe model és en el que de veritat encaixa el cas valencià-catala (i no en el cas andalus-castellà com torticerament volen fer creure). Pero clar, si el Valencià es compara en el gallec (i no en l’ andalus com volen) tota la pseudociencia catalanufa se vindria abaix.

TIRANT LO BLANCH
Autor: Joaquín Serrano Yuste

No vaig a contar-los la historia d’este bell llibre de cavalleries, escrit pel cavaller valencià Joanot Martorell el qual ya era elogiat per Cervantes, perque suponc que la majoria de vostes ho hauran llegit en alguna de les seues innumerables edicions, i si no es aixina es recomane que ho facen, per a que puguen comprovar que en el sigle XV s’escrivien en Valencia obres lliteraries de la major altura. Pero si que tratare de puntualisar uns extrems que incompressiblement per a mi, per ignorancia o tal vegada per no deixar que hem llaven el cervell, hi ha encara gent que’ls fica en qüestio.
Escomençare per les transcripcions lliterals de parts del “Prolech” i del “Deo Gracias”.
[…] Mes encara de portoguesa en VULGAR VALENCIANA, per ço que la nacio d’on yo so natural sen puxa alegrar e molt ajudar per lo tants e tan insignes actes com hi son.[…]
[…] Com evident experiencia mostre la debilitat de la nostra memoria, sots metent facilment a oblivio, no solament los actes per longitut de temps envellits mes encara los actes freschs de nostres dies […]
[…] Aci feneix lo libre del valeros e strenu cavaller TIRANT LO BLANCH, Princep e Cesar del Imperi Grech de Contestinoble. Lo qual fon traduit de Angles en lengua portoguesa. E apres en vulgar LENGUA VALENCIANA, per lo magnifich e virtuos cavaller mossen Johanot Martorell. […]
[…] Fon acabada de emprentar la present obra en la Ciutat de Valencia, a vint del mes de Nohembre del any de la nativitat de nostre Senyor Deu Jesucrist mil quatrecents noranta. […]
Com dia la meua yaya , mes clar aigua, es tan obvi que es molt dificil contradir-ho i absurt justificar-ho, es com demostrar que dos més dos son quatre o que el cavall blanc de Santiago era d’este lluminos color. El text nos diu primer que res que està escrit en VALENCIÀ, llengua que per aquella epoca va aplegar al seu Sigle d’Or, ans que el castellà i que encara hui no han alcansat les demes llengües espanyoles, i en segon lloc que el nom del personage i protagonista, heroe i cavaller es TIRANT LO BLANCH, en valencià classic, idioma en el que s’escriu i per tant en el que se denomina tot el seu contingut incluint el titul que s’ha transmitit en multiples edicions i per mig de generacions.
Ademes nos indica moltes atres coses, com que l’any 1490, en el que s’imprimix en Valencia, a on es trobava les primeres i més importants imprentes de la Peninsula, entre elles la de Nicolau Spindeler, com foc de primer orde internacional que era en eixe moment. Tambe conté un avis per a navegants, premonitori del tormentos futur en el que vivim, en el que s’obliden moltes coses si no estan escrites, i no a soles s’obliden lo que es pijor, es tergiversen i manipulen en funcio de foscs interessos torticers. Nos diuen qui es l’autor, com era la llengua valenciana migeval i atres moltes coses.
Com hem resenyat s’han realisat multitut d’edicions, les primeres: la principal en 1490 en Valencia de la que es va fer un tirage de 715 eixemplars i que s’anomenava Tirant Lo Blanch, la de Valladolid de 1511 en la denominacio Tirante el Blanco o les de Venecia de 1538, 1566 i 1611 en el titul Tirante il Bianco, tot aixo demostra atra evidencia, en cada llengua es va designar pel nom del protagonista traduït ad este idioma, aixina en català es Tirant lo Blanc en “c”, pero en valencià des de la primera fins a hui sempre ha segut Blanch en “ch” i qui no ho veja o esta sent enganyat o es un manipulador que canvia la realitat, nostra historia i la cultura de tot un poble creador de la mateixa i d’atres moltes obres significatives de la cultura mundial, que no permetra que se les arrebaten impunement al poble valencià.

SOBRE JOANOT MARTORELLAutor: Desconegut.

De nou la Uep Oficial de la Generalitat de Catalunya nos regala una nova megalomania, en esta ocasió la nomenada per ells, "Sigle d'Or de les lletres catalanes", com pots vore en l'image de l'esquerre, extreta d'un archiu en format .pdf de descàrrega pública i debades que pots trobar en la mencionada Uep Oficial de la Generalitat de Catalunya, i que per a no perdre't, pots descarregar pulsant ací.
Quan ho lliggues, fes-lo en deteniment, puix hi ha afirmacions tan desencertades, que realment em causen vergonya aliena pensar que la Generalitat de Catalunya estiga promovent i amparant estes idees tan errònees i que tant de dany estan fent a la llengua valenciana i a tota la Comunitat Valenciana, puix en este cas que nos ocupa, mai no ha existit tal sigle d'or, és simplement una usurpació, sense més, de l'esplendorós, Sigle d'Or de la Llengua Valenciana, que tants i tants autors i obres ha donat al món.
Les persones encarregades de farcir dita Uep, deurien de tindre més rigor històric, apartar-se del seu exacerbat ego català, i tindre un poc d'humiltat i admiració per alguna cosa que, sent aliena a Catalunya, es mereix el reconeiximent mundial.
Potser que l'autor de la frase que apareix al peu de la foto que podem vore amunt, deuria de vore esta pàgina d'Internet, la qual és aliena ad esta plana, i en la que es pot llegir qual fon el Sigle d'Or de la Lliteratura Valenciana, i una biografia de Joanot Martorell, lo qual, si se sap situar Gandia en el mapa, (i si no, per això he posat el mapa de més avall *, en el qual el territori marró més fosc és la Comunitat Valenciana), pot vore's que està en Valéncia, no en Catalunya encara que els pese als catalans, per lo tant és valencià i com queda reflectit en multitut de llibres i enciclopèdies que no hi hagen passat el filtre catalaniste, Joanot Martorell, escriu en valencià, en la seua llengua natal, en la llengua que sempre s'ha parlat en Valéncia, i Tirant lo Blanch és una de les obres més representatives del Sigle d'Or de les Lletres Valencianes. L'autor de la frase en qüestió, potser que dega de llegir un poquet mes d'història no escrita per catalanistes, puix la parla catalana mai no ha tingut un sigle d'or de no res, i el sigle d'or al que es referixen, és el Sigle d'Or de les Lletres Valencianes, és molt trist vore com els catalans han de usurpar-li a la llengua valenciana el seu Sigle d'Or per a poder dir que són alguna cosa.
També vullc afegir que, eixa afirmació del peu de la foto de damunt, canvia per sancer l'història, puix quan yo estudiava sent jove, els llibres de lliteratura nos ensenyaven que, 'el Sigle d'Or de la Lliteratura Valenciana...", ¿Ara ya no existix eixe Sigle d'Or?. Segurament, com es narra en la película Farenheit 451, s'haurà de cremar tots els llibres que diuen que existí el Sigle d'Or de les Lletres Valencianes, i eixe buit deixar-lo en blanc fins a que els catalans s'apoderen per sancer d'ell.
Entitats com les Universitats de la Comunitat Valenciana, per eixemple, crec que deurien de velar per que barbaritats d'este calibre no estigueren disponibles en cap tipo de soport, i molt manco, a l'alcanç de qualsevol persona, ni a través de cap mig públic. En canvi, en lloc d'això traduïxen les seues respectives Ueps oficials al català. ¡¿?!
El dany que delliberadament se li està fent a Valéncia, espere que no siga irreversible, encara que lo que si que està sent, és enorme, descomunal i premeditat.
En el text en .pdf que te pots descarregar de la Uep Oficial de la Generalitat de Catalunya, també hi ha afirmacions tan desencertades com, "També estan en català els grans texts llegislatius d'eixa época, com son Furs de Valéncia, ...", i atres per l'estil.
Com a curiositat vullc anotar que, fiu una busca en Internet en el buscador Google, en ell busquí, "sigle d'or de les lletres valencianes", i m'aparegueren cents de Ueps, nacionalistes i no nacionalistes, de dins i fòra de Valéncia que parlen d'ell, del seus autors i de lo que representaren per a Valéncia i per a tot lo món. Després busquí, "sigle d'or de les lletres catalanes", i tristament, a soles m'aparegué la Uep Oficial de la Generalitat de Catalunya.
* El mapa de la Comunitat de Valéncia a on es veu la situació geogràfica de Gandia està extret de la Web gandia.net. Visita-la.
part de l'història, en favor de crear-se una història i un passat que mai han tingut i mai van a tindre.

MURCIA CATALANA Autor: Desconocido

En la pàgina Racó Català, fa un temps hi havia una informació que no tenia desperdici, pero ara l'han llevat de la seua plana, imagine que per vergonya, puix era tal el destrellat de dita informació, que no es mantenia de peu de cap de les maneres.
Ara no es troba en la dita pàgina, pero sempre podrem llegir-la ací, com una de les Megalomanies més panolis de l'història dels panques, (Pero no l'única clar, puix el pancatalaniste no té mida)
Este artícul començava en este logo i esta foto de la Vega de Múrcia; a més d'un dibuix d'un mapa que més be pertany als mons de Yupi.
La direcció a on es trobava esta meagalomania dins de la plana Racó Català, era esta, http://racocatala.com/vegamurcia/historiacastellano.htm
Abans d'explicar la megalomania, hem de demanar als llectors, que primer es lligguen la megalomania titulada, Eixa magnifica repoblació, puix és imprescindible, per a poder entendre esta.
Comencem. Per a no clavar-nos en massa tema històric, podríem dir que el regne de Múrcia baix el regnat d'Ibn Hud, en 1243 firma en el castellà, Ferran III el Sant la capitulació del regne de Múrcia en favor del protectorat castellà.
Ferran III es trobava un poc malament de salut i deixà el seu eixercit en mans del seu fill, Alfons X.
En 1244 en el tractat d'Almizra, es firma el repartiment de les terres i les fronteres en Castella, Aragó...
En 1264 baix el regnat d'Alfons X, es produïx una revolta dels musulmans de Múrcia que posa en perill el domini d'este rei castellà, és per això que Alfons X demana ajuda a Jaume I, el seu sogre, qui en una ràpida batalla entre els anys 1265 i 1266 reconquista Alacant, Elig, Oriola, Múrcia... i li tornà de nou els territoris conquistats al seu gendre, el rei castellà. Alfons X.
Fins ací les senyes històriques pures crues i dures. Ara seguim dient que sempre hem dit que en els territoris que ara són Múrcia, hi havien musulmans, castellans, i hem de supondre que, gent de distintes procedències.
Be, puix lo que esta plana dia en son moment, en correcte castellà, es pot resumir en l'última frase que posaren en son dia, que és esta textualment;
"El hecho de la no expansión política en Murcia no impidió, como apuntamos antes, que los catalanes y aragoneses repoblaran Murcia y Almería, ni que el catalán fuese hablado con total naturalidad en la vega murciana y Cartagena. El tratado había sido una decisión de gabinete que obviaba una realidad incipiente en Murcia, su catalanidad."
O siga, esta gent part de la base de que quan Jaume I el Conquistador, conquista els territoris de Múrcia, repoblaren tot lo que era el regne de Murcia, a més d'Almeria, en gent d'Aragó i Catalunya.
¡Quan llegí això em quedí de pedra!
A vore, Valéncia capital, cau en mans d'En Jaume I, el dia 28 de setembre de 1238, i com s'explica en la megalomania, Eixa magnifica repoblació, és del tot impossible que Valéncia fora repoblada per catalans, i molt manco que les poques persones que venien de lo que ara es diu Catalunya, nos educaren a la catalana.
Sobre tot, perque Catalunya no existia com a tal, puix a soles eren uns comtats d'Aragó, i per tant no eren catalans, sino aragonesos del comtat de... que pertanyien a Aragó. Be, pero anem a seguir.
Puix be, la conquista dels territoris murcians per part d'En Jaume I, fon en 1265 i 1266, o siga, 27 / 28 anys després de la conquista de Valéncia.
 En eixe temps la gent que quedara en Valéncia, principalment valencians, es mesclaren en una atra gent, d'uns atres llocs, a més, també hem de tindre en conte que els chiquets i chiquetes que en l'any de la conquista de Valéncia tenien 10 anys, i no venien de fòra de Valéncia, en eixos moments tenien 37 o 38 anys. Els guerrers que lluitaren per a conquistar Valéncia, si tenien 35 anys, tindrien 62 o 63 anys i no és possible que foren a lluitar en la conquista de Múrcia i molt manco a quedar-se a viure en ella. I els que naixqueren després de la conquista de Valéncia, puix la majoria eren massa chicotets per a barallar-se en una guerra.
En eixa gent, i com passava en eixa época, en que els guerrers no eren exactament la gent més culta, es dispongué Jaume I a conquistar els territoris Murcians, territoris que segons casi tots els historiadors, no estaven molt plens de gent, pero que haguera la gent que haguera, ya tenien la seua pròpia cultura, feta entre els musulmans i posteriorment, els castellans.
Del mínim percentage que arribà a Valéncia, dels territoris aragonesos que es trobaven en els comtats d'Urgel i atres, no quedarien ni tres, i de segur que de més de cinquanta anys...
I la gent de Racó Català diu que esta gent, ¿Repoblà Múrcia i Almeria en catalans i aragonesos...?
Als panques i les seues ànsies d'un reconeiximent que mai han tingut, els passa com diu un conegut llavaveixells, que en una gota neteja tot lo que gasta un restaurant en un divendres de nit, puix els catalans, en una persona que chapurrege el català, són capaços de repoblar tota Europa. ¡Que dic! ¡Tot lo món!
La megalomania catalana no té llímits, i les ànsies de grandea tampoc.
Es trist vore com gent que mai han segut res, estan clavant-se en qualsevol lloc i manant a pastar fanc, qualsevol part de l'història, en favor de crear-se una història i un passat que mai han tingut i mai van a tindre.

DESENMASCARANDO LA FICCIÓN HISTÓRICA FABRICADA POR EL NACIONALISMO CATALÁN.LES MALALTIES CRONICA I AGUDA DE LA CULTURA VALENCIANA

Autor: Jaume el de la Serra
----------------------------------

La Generalitat de Cataluña y sus instituciones llevan decenios inmersos en la tarea de fabricar una nueva "Historia" que apoye y sustente sus ambiciones políticas. Las cuales, sucintamente, vienen a ser: la ambición de ser un país separado de España, la ambición de anexionarse las tierras del histórico Reino de Valencia, del de Mallorca, parte del de Aragón y el Roussillon francés, y la ambición de imponer el catalán en todos los territorios anteriormente mencionados en detrimento de las lenguas habladas por sus pobladores autóctonos.

A fin de conseguir todo esto, la Generalitat de Cataluña y sus instituciones no tienen empacho en manipular la historia, ocultando y tergiversando lo que no les conviene y añadiendo falacias allí donde les pudiera resultar beneficioso.

Esta campaña de propaganda financiada con dinero público desde Cataluña lleva ya muchos años intoxicando machaconamente la opinión pública con sus mentiras históricas y lingüísticas, las cuales parece van calando hondo en el pensamiento colectivo de la sociedad catalana, que de manera acrítica las va asumiendo como ciertas. El adoctrinamiento subliminal de este colectivo lo encamina hacia una postura nazional-imperialista-catalana de marcado carácter fundamentalista.

Los datos históricos que a continuación se exponen son, de manera sistemática, ignorados o tergiversados por el aparato de propaganda pancatalanista, ya que son evidencias históricas que ponen fuera de credibilidad y legitimidad un gran número de argumentos político-históricos que maneja el nacionalismo catalán.

- Apartados:

A) Los condados de la "Marca Hispánica" del Reino Franco.
B) Rey de Aragón o aragonés. Corona de Aragón o aragonesa.
C) El Reino de Valencia nunca fué parte de los "Països catalans".
D) Los catalanes tratan de imponer sus ambiciones por las armas.
E) El actual rechazo catalán al monarca aragonés Fernándo II "el Católico".

A) Los condados de la "Marca Hispánica" del Reino Franco.

Los territorios de lo que hoy día se conoce como Cataluña (Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona) no formaron una entidad político-administrativa hasta hace relativamente poco tiempo. Por poner un ejemplo, la unidad catalana es posterior a la del Reino de Valencia, que ya era una unidad política autónoma y soberana antes de que se creara Cataluña como ente político unido.

Usualmente, los catalanes se remiten al siglo IX y a los "condados catalanes" para reivindicar su existencia histórica como país. Esto es algo del todo incierto, ya que en principio y en aquel tiempo no eran ni una unidad política independiente, ni recibían el nombre de "catalanes", sino que cada condado tenía su propio nombre (Condado de Barcelona, de Urgell, etc...) y eran simples divisiones territoriales o "provincias" pertenecientes al "Reino Franco" y gobernadas por un "conde" instituido por el rey de los francos (los "francos" eran un pueblo germánico, lo mismo que los visigodos, suevos, alanos, etc...). Estos condados o provincias eran los territorios que el rey franco Carlomagno, había conquistado con sus tropas cristianas a los moros que en aquel momento ocupaban "Hispania". (Esta frontera sur del territorio franco, colindante a las tierras musulmanas, era conocida como la "Marca Hispánica").

Tanto condes, como condados estaban bajo el mando y jurisdicción del rey franco, siendo los condes unos meros administradores colocados "a dedo" por el monarca, sin derecho a entregar el condado en herencia a sus descendientes.

Con el paso del tiempo y aprovechando momentos difíciles del Reino Franco, los condes o administradores de estos condados, comenzaron a dar rienda suelta a sus ambiciones personales, colocándose en rebeldía ante el monarca y desobedeciendo la ley regia que los legitimaba como condes. A partir de ese momento y en contra de lo establecido hasta entonces, los condes, sin que legalmente nada los amparara, se tomaron la licencia de convertir el condado en hereditario y poder así entregarlo a su clan familiar.

Legalmente todos estos condados continuaban perteneciendo al Reino Franco, aunque a causa de su debilitamiento, éste nunca pudo acometer una acción bélica para restaurar el orden roto por sus subordinados.

Un dato que demuestra que no se los consideraba territorios independientes del Reino Franco fué el hecho de que nunca obtuvieron la conformidad "Papal" para acceder al rango de "reino". Ni tan siquiera uno de ellos por separado, y aún mucho menos, en un conjunto falto de unidad donde cada cual trataba de imponer sus ambiciones al resto. Solo poco a poco, a través de los enlaces matrimoniales entre la progenie de los diferentes "condes" hubo un acercamiento de "condados", al aglutinarse bajo una amalgama de intereses hereditarios algunos de ellos.

Para aquel entonces, el Condado de Castilla y el Condado de Aragón, formados fuera de los territorios francos, ya habían obtenido la conformidad y beneplácito "Papal" para convertirse en "Reinos", a la vez que "reyes" sus respectivos titulares. (La religión cristiana no solo era herramienta para elevar las almas a los cielos, era el instrumento político por excelencia. En occidente era el "Papa" el que legitimaba o no, a reyes y reinos con su bendición "divina". Bendición que nunca dió a los "condados" de la "Marca Hispánica").

B) Rey de Aragón o aragonés. Corona de Aragón o aragonesa.

En 1157, Ramiro II "el Monje", rey de Aragón, no tuvo descendiente varón que lo sucediera en el trono. Su hija Petronila Ramírez, reina de Aragón, fué casada con Ramón Berenguer, "conde de Barcelona". De este enlace nacería Alfonso II "el Casto", que obtendría los títulos de rey de Aragón y "conde de Barcelona".

Llegados a este punto, conviene aclarar una serie de cuestiones que suelen ser manipuladas descaradamente por los políticos e historiadores catalanes.

Alfonso II "el Casto", rey de Aragón y "conde de Barcelona", recibió su título de rey por la parte de su madre, esto es, por su sangre y linaje aragonés, nunca por el catalán, el de su padre, por el cual solo recibió el título de "conde".

Muchos textos catalanes hablan de "rey catalán" o "rey catalán-aragonés" en referencia a aquellos que fueron descendientes de Ramón Berenguer, "conde" de Barcelona. Esta denominación es del todo incorrecta y falsa. El rey bajo el punto de vista político no tiene más nacionalidad que la del reino que representa y del que es titular. Al no existir en este caso otro reino que el "Reino de Aragón", indefectiblemente, al referirnos a la figura regia, éste nunca podrá tener otro calificativo más que el de "rey aragonés". De igual forma, cuando esta misma persona se presentaba como titular del "Condado de Barcelona", su rango era únicamente el de "conde" de esos territorios. Nunca se mezclaban los estatus de rey y "conde". Iban siempre por separado. Lo mismo que los territorios.

Esto se puede comprender perfectamente al saber que, reino y condado, eran territorios distintos, con leyes e instituciones legislativas y jurídicas distintas, cuyo nexo de unión era el que tenían como rey, conde o titular del territorio a una misma persona (característica ésta que mantuvo a lo largo de toda su existencia la "Corona de Aragón").

Así pues, habiendo dejado claro que el "condado" en ningún caso adquiere el rango, ni las atribuciones de reino, resulta igualmente conveniente aclarar que el concepto de "Corona catalano-aragonesa" es otra falsedad histórica que no tienen empacho en utilizar y pregonar hasta la saciedad los sectores oficiales y oficialistas del pancatalanismo, con la única finalidad de dar un peso político e histórico que no posee a la "nación catalana". En ningún caso existió ninguna "Corona catalano-aragonesa". Solo existió la "Corona de Aragón", que obtiene su nombre del reino que le da origen, por ser éste el único ente político que posee las atribuciones necesarias para fundamentar una "Corona". (Es una aberración política hablar de una "Corona" cimentada sobre un condado, además de una falta de rigor histórico extremo ya que nunca ha existido ese modelo político, ni hay cauce político alguno para realizarlo).

Los condados, en base a las jerarquías y normas existentes en esa época, no tenían ninguna atribución para aparecer como titulantes de ninguna "Corona", ni aún de manera compartida con un reino, tal como nos quieren hacer creer hoy día los sectores pancatalanistas.

Por tanto, los términos legítimamente correctos son:"Corona de Aragón" y "rey aragonés".

C) El Reino de Valencia nunca fué parte de los "Paisos catalans".

Sobre el 1238 el rey aragonés Jaime I "el Conquistador" dió por conquistado el musulmán Reino de Valencia. Sus tierras no fueron anexionadas ni al Reino de Aragón, ni a ninguno de los "condados" de la "Marca Hispánica". El Reino de Valencia permaneció independiente y soberano sobre sí mismo, si bien ahora bajo un gobierno y una población vencedora de carácter cristiano, que prevalecía sobre la población musulmana vencida que se mantuvo en el reino.

Hoy día, el nacionalismo oficial catalán habla de unos "Paisos catalans" donde estarían integrados los territorios del histórico Reino de Valencia. Todo ello sin fundamento histórico-político alguno que valide tanto la tesis de que esos "Paisos catalans" existieron, como la de que el Reino de Valencia perteneció a ellos.

Resulta evidente que Jaime I cuando re-fundó sobre el cristianismo el Reino de Valencia, lo hizo con la convicción de crear un reino soberano e independiente del resto de territorios de la Corona de Aragón, sin que existiera intención alguna por parte del monarca de anexionarlo a nada que se conociera como "condados catalanes", porque como ya se ha comentado anteriormente, éstos aún no existían como unidad política sobre la que efectuar tal donación.

Es más, Jaime I estuvo presionado por la nobleza aragonesa para que anexionara las tierras valencianas al Reino de Aragón, algo que sí era factible políticamente, y, evidenciándose los propositos del monarca, Jaime I se negó a ello manteniendo al Reino de Valencia independiente de cualquier otro territorio.

Jaime I y todos los monarcas aragoneses que vinieron tras él, respetaron las leyes, fueros, instituciones y costumbres propias del Reino de Valencia, manteniéndolo soberano, autónomo e independiente del resto de territorios que formaban la Corona de Aragón.

En definitiva, el Reino de Valencia o su territorio, nunca ha pertenecido, de una u otra forma, a nada conocido como "Paisos catalans", Cataluña, "condados catalanes", etc..., sino que siempre ha disfrutado como reino, de independencia y soberanía. Algo que se traduce en el reconocimiento que tiene sobre si mismo el pueblo valenciano, de poseer una cultura y lengua propias, diferentes a la catalana.

D) Los catalanes tratan de imponer sus ambiciones por las armas.

En 1410 el rey aragonés Martín I "el Humano" (último rey aragonés descendiente del "conde" Ramón Berenguer) falleció sin dejar sucesor al trono de la Corona de Aragón. Tras un lapso de dos años de "interregno" en el que la corona no tuvo monarca, representantes de los diversos territorios que componían la Corona de Aragón se reunieron para deliberar, votar y elegir al nuevo monarca entre varios aspirantes con derecho al trono ("Compromiso de Caspe" 1412).

Efectuada la votación, la elección recayó, por mayoría de seis votos contra dos, en Fernando I "el de Antequera", contabilizándose a su favor los votos de los aragoneses y los de los valencianos, y en contra los de los catalanes que habían entregado dos de sus tres votos al "conde de Urgell".
Los catalanes, al no haber conseguido sus propósitos, rechazaron esta decisión legítima emanada del voto (unas reglas previamente aceptadas por todos) y de forma totalmente deshonesta tomaron las armas para tratar de imponer por la fuerza sus aspiraciones políticas.

El motivo de la sublevación no era otro que el peligro que los nobles catalanes veían de perder todos los favoritismos, privilegios y beneficios oportunistas que habían obtenido de unos monarcas (los descendientes del "conde" Ramón erenguer) con los que poseían lazos de sangre la mayoría de ellos. No les interesaba un monarca que abriera la posibilidad a una política más equitativa para todos los territorios de la Corona de Aragón, algo que sin duda restaría prioridad y favoritismo a los intereses de la nobleza catalana.

Décadas de inestabilidad y crispación dentro de la Corona de Aragón siguieron a los acontecimientos mencionados, que acabaron desembocando en una Guerra Civil Catalana en la que se vieron involucrados y perjudicados el resto de territorios de la Corona de Aragón (A causa del conflicto iniciado por los catalanes se perdieron el Rosellón y la Cerdaña, territorios de la Corona de Aragón, que fueron ocupados por Francia).

En 1472 la Guerra Civil Catalana finaliza y al cabo de unos pocos años la situación política entra en un periodo de relativa estabilidad que da como frutos la aceptación por todos (catalanes incluidos) de Fernándo II "el Católico" como sucesor al trono de la Corona de Aragón.

E) El actual rechazo catalán al monarca aragonés Fernándo II "el Católico".

En 1479, Fernándo II "el Católico" fué proclamado rey de la Corona de Aragón. Diez años antes había contraido matrimonio con Isabel, princesa castellana y sucesora al trono de la Corona de Castilla. Con su matrimonio se concretaba la unión de ambas coronas bajo una misma línea sucesoria, en derecho de igualdad y manteniendo las leyes, fueros, instituciones, lengua, etc...propias de cada uno de los reinos o territorios que componían cada una de dichas "Coronas". (La unión de ambas coronas recibiría el nombre de "Corona de España").

En definitiva, tras el enlace regio, los territorios de la Corona de Aragón siguieron manteniendo, porque así se había acordado en el pacto de unión de ambas coronas, el mismo ordenamiento político que había existido en siglos anteriores.

Cada reino o territorio seguía manteniendo sus propios fueros, leyes, costumbres e instituciones, con la observancia común de rendir homenaje y pleitesía a un mismo monarca. Monarca que a partir de ese momento sería fruto de la descendencia de Fernándo e Isabel, los "Reyes Católicos".

Fernando II contribuyó a hacer grande la corona de Aragon. Aunque luego los acontecimientos históricos desvirtuaran y corrompieran la empresa iniciada por el monarca. Fernándo II con su matrimonio buscaba lo que buscaron todos los monarcas aragoneses desde sus inicios: alianzas con otros reinos o territorios para aumentar el poder político y territorial. Ya mucho antes que él, Jaime I "el Conquistador" había casado a dos de sus hijas con sendos hijos del rey de Castilla (una de ellas con el futuro rey Alfonso X "el Sabio"), abriendo así la puerta a la posibilidad de que la Corona de Aragón y la de Castilla se unieran.

Por otra parte, Fernándo II recuperó para la Corona los territorios del Rosellón y la Cerdaña, ocupados por Francia durante la Guerra Civil Catalana.

La figura de Fernándo II "el Católico" ha sido denostada por la historigrafía catalana, de manera injusta. Al igual que el resto de monarcas que tuvo la Corona de Aragón tras Martín I "el Humano", último descendiente del "conde" catalán Ramón Berenguer.

Francamente resulta de un localismo ridículo, por no calificarlo de "chauvinismo paleto" la imagen ofrecida por la historigrafía oficial catalana, que ensalza y glorifica a determinados monarcas porque son, según ellos, catalanes. Y menosprecia e ignora a otros porque no cumplen las pautas de catalanidad genética.

Parecen olvidar, (algo que realmente saben, pero que ocultan descaradamente), que la "sangre" o linaje familiar del monarca no tenía ninguna trascendencia en el carácter político de la Corona de Aragón, en su constitución o en su legislación.

Y es que la respuesta real a toda esta manipulación histórica hay que buscarla en el intento de legitimar las actuales pretensiones separatistas de Cataluña respecto a España para lo cual los pancatalanistas han desarrolado una historia "prefabricada" a gusto y medida de los actuales intereses políticos del nacionalismo catalán.

Así se comprende que los pancatalanistas hagan esfuerzos denodados intentando distanciar y desvincular a Cataluña de aquella etapa en la que merced al matrimonio de los principes Fernando e Isabel, las Coronas de Aragón y Castilla se unieron y formaron la Corona de España.
Por fortuna, la documentación histórica hace flaco favor a esta manipulación histórica catalana y recuerda de manera irrefutable, a todo el que tenga ánimo de hacer la consulta, que "Cataluña" pertenecía en el momento del enlace de los "Reyes Católicos" a la Corona de Aragón y que compartía, suscribía y participaba de grado y agrado de las decisiones que se tomaban dentro de dicha Corona, en plenitud de derechos, pero también igualmente en obligación de deberes legítimamente estipulados y acatados.

Lo que los acontecimientos histórico-políticos depararían más tarde, (entiéndase, por ejemplo, "Felipe V" y su "Decreto de Nueva Planta") son asuntos de una gran trascendencia e impacto, incluso actual, en el decurso de la Corona de España y sus respectivos miembros, pero que en ningún caso han de servir para tergiversar la história política anterior a los mismos.

Editado por valenciadelig, Martes, 1 de Junio de 2004, 02:03

SOM 250... I SERAN MÉS D'UN MILLÓ
Autor: Joan Benet
www.llenguavalencianasi.com

Als hòmens com a espècie, mos agrada molt contar, és part de la nostra naturalea, dos collons, quatre gats, sis catalanistes... tot té un número de control, inclús lo que pareix que no.
Pero d'entre tot eixe guirigall de números i contra números, hi ha un conte que quan som chicotets mos agrada que puge, i quan som majors, puja massa ràpit... els anys. D'estos contes d'anys, hi ha alguns que no són molt ben rebuts com els anys en les dònes, pero uns atres sí que són ben rebuts com eixos mateixos anys pero en les anyades dels bons vins.
Pero encara podria filar més prim i dir que hi ha un atre conte que és especial i que sense cap dubte, és un dels millors contes que es poden fer, els contes dels anys que es mante en actiu una revista, o el número d'eixemplars que esta ha publicat, i eixe és el nostre cas, puix teniu el plaer de sostindre entre los vostres mans, la revista decana dins del món valencianiste actual, la revista que més anys ha conseguit estar a peu de canó publicant un número darrere d'atre sense que cap color polític, o lluita per defendre lo nostre, o baixa en les files valencianistes, o traïdor que s'haja venut a la chequera nortenya o res de res, haja fet que SOM deixe de publicar-se puntualment i com tocava en cada moment, ficant el dit damunt la nafra que calia tocar i si podia ser prement en ella tot lo necessari, puix SOM sempre ha estat compromesa en el valencianisme més pur i actiu, en el valencianisme com cal, en el valencianisme en MAYÚSCULES, com el seu nom.
És per això que esta humil persona que soc yo, Joan Benet, vol expressar-li a SOM, i evidentment a tots els equips que any darrere anys han estat fent la faena de traure-la avant, ¡la meua més sincera enhorabona!, pel treball que han fet i estan fent tants anys.
Pero dir això a soles seria quedar-me a miges, puix SOM no és una revista del passat sino una revista de futur, aixina que per a arrematar la faena, vullc desijar-li a SOM el meu més expressiu, ¡AVANT!, per a que no mos quedem en este número 250 que hui festegem, sino per a que més en avant els nostres fills i nets puguen festejar el número 2.500.
Per una revista SOM que dia a dia vaja creixent, i que mai no tinga fi.

MEMORIA Y OLVIDO
Autor: JOAN IGNACI CULLA

LAS PROVINCIAS
21 DE MAYO DE 2007

 Uno de los propósitos de la imposición cultural catalanista a los valencianos es la aniquilación de la memoria histórica y lingüística: el olvido de lo propio bajo el pretexto de formar un todo. En otras palabras, los catalanistas pretenden aniquilar la lengua valenciana desde la unidad lingüística para así dotarla de un cariz de universalidad que les garantice la subsistencia del catalán. Tratan de imponer en todos los estamentos valencianos modelos culturales ajenos como propios, con el objetivo de borrar nuestro pasado para que asumamos otra realidad y, con el tiempo, conseguir el olvido de lo propio. 

Bourdieu y Wacquant (2001) decían: “El imperialismo cultural reposa sobre el poder de universalizar los particularismos vinculados a una tradición histórica singular haciendo que resulten irreconocibles como tales particularismos”.

Por su parte, Milan Kundera señala en su magnífica novela El libro de la risa y el olvido : “El primer paso para aniquilar un pueblo es borrar su memoria. Destruir sus libros, su cultura, su historia. Y después pones a alguien para que escriba nuevos libros, para que elabore una nueva cultura, para que invente una nueva historia. En poco tiempo la nación empezará a olvidar lo que es y lo que fue”. Si no se supiese que el autor, después de escribir este libro, tuvo que exilarse de Checoslovaquia, su país natal, por ir en contra “del orden establecido” y refugiarse en Francia, pensaría que se había instalado en nuestra Comunitat. No hay más que comprobar los libros con los que estudian nuestros hijos, donde se adultera la historia y la cultura con el claro objetivo de que asuman una inmersión cultural catalanista.

Algunos políticos (los más) pretenden borrar el pasado para no avergonzarse de su presente. Este es el caso de los que hoy ostentan el poder: “La gente grita que quiere crear un futuro mejor, pero eso no es verdad. El futuro es un vacío indiferente que no le interesa a nadie, mientras que el pasado está lleno de vida y su rostro nos excita, nos irrita, nos ofende y por eso queremos destruirlo o retocarlo”, continúa Kundera.

El reescribir la historia modifica la realidad, porque tiene como fin ajustarla a los intereses partidistas de quien la encarga. No importa que tenga otra música, ni otra letra, y mucho menos que sea verdad. Lo realmente importante es que los resultados convengan a los objetivos pactados, y que los encargados de tal propósito sean gente sin escrúpulos y sin sentimiento de identidad propia en la que avergonzarse: “Un día un gran hombre comprobó que el idioma de la música se había agotado al cabo de un milenio y que no era capaz más que de reiterar siempre el mismo mensaje. Derogó mediante un decreto revolucionario la jerarquía de los tonos y los hizo a todos iguales [...]. El sonido de la música era probablemente más interesante que antes, pero el hombre, que estaba acostumbrado a todo un milenio de atender a las intrigas de las cortes reales de las escalas, oía el sonido y no lo entendía. Por lo demás el reino de la dodecafonía desapareció pronto”. Más adelante, relata Kundera, vinieron otros que no sólo acabaron con la escala sino con el propio tono de la voz humana y de los instrumentos musicales.

Aplicada esta idea a nuestro caso (la realidad de la AVL) su “dodecafonía” obliga a la sustitución de la “melodía” valenciana por la catalana. Una música impuesta con las notas desafinadas de la traición y la nómina, cuyo tono estridente se hace imperceptible y extraño a los oídos valencianos.

Y es que, sin memoria, llega el olvido. Y con el olvido, la percepción de la realidad se modifica. Los valencianos ni podemos ni debemos olvidar la memoria de nuestro pueblo si queremos forjar nuestro presente y reivindicar nuestro futuro, como tampoco a quienes la traicionan. 

¿ES CATALANA LA TOPONIMIA VALENCIANA? (III)
Autor: Agusti Galbis

En els dos articuls anteriors hem vist la continuïtat pre i postjaumina, fonamentalment de la toponimia major, es dir, de pobles i ciutats. Algu podria pensar que les gatades dels catalans les podriem trobar en la toponimia menor, (partides, llomes, tossals, barrancs, camins, fonts, cequies, cases...). I res mes llunt de la realitat. Vejam-ho:

En el llibre editat en motiu del “Congrés Internacional de Toponímia i Onomàstica Catalanes” (2001), Emili Casanova, presentà “Les monografies toponímiques de Joan Coromines i l´Onomasticon Cataloniae: El cas de la vall d´Albaida”. El seu treball consistix en fer una arreplega dels comentaris etimologics de Coromines sobre toponimia de la Vall d´Albaida, tant els que es troben en el “Onomasticon Catalonie” com uns atres inèdits (154 toponims).

Fent un estudi, segons els comentaris de Coromines, per a vore en que consistix “l´onomàstica catalana” de la Vall d´Albaida, trobem un total de 410 toponims, que es convertixen en 395, perque n´hi han de repetits en distints pobles. Mantindré la seua grafia.

Coromines estudia posibles etimologies prerromanes per a 9 toponims: Alianda, Racó de la Escucadora, Fonteta i Barranquet de la Nava, Tossalet de Pereat, Pda. de Sales, Cova de Tudulí, Fondo de les Mascarelles, Pla de la Vega i Cartaina.

Troba 37 arabismes “segurs”. Ne reproduixc alguns: L´Asseit; Albacor; L´Alfardí, L´Alfogàs; L´Algebassó; L´Aljorf; L´Almoina; L´Atzuvia; Benialis; El Beniati; Benioia; La font de Bodí....

De possibles arabismes “te aspecte, pot ser, segurament...”, ne trobem 19: Font de l´Aljar; L´Arboleda de Dalt i de Baix; La Carbonera; Pda Gàfit; Barranc de Gaietà; Casa Madremany; Pinar de Merseguer; Casa el Mudel; Mulió;  El Rafelet...

Mossarabismes segurs “flagrant mossarabisme, es o son, sembla clar que, per ventura, plenament mossàrab, serà...”, ne conte 41. Per eixemple: Asséix; El Barandano; La Barcella; Benicadell; El Bolòt; Penya Campana; El Campaner; Barranc de la Canella; El Castellar; Cebolella; La torre del tio Columbari; Conxell...

Possibles mossarabismes “pot ser, cal suposar-lo, em decanto a admetre, ha de ser, sospito que, sembla, podria ser, té aspecte, segurament, te aire, pot venir, la cosa més versemblant, probablement...” n´ixen 115. Vejam-ne alguns: Font Ados, Barranc de l´Aiguar, Barraix, Benimatxer, L´alt de Calbo, Font del lagarto, El Llobero, La Maciana Barranc del Modronyar, La Motxa, Carrasques de Palusseno;  Barranc del Penyascals, El Pesebret, Alt de Pètre...

Mossarabismes dubtosos ne trobem 53 “mes dificil, seria rebuscat, dubtem entre, qui sap si...”. Una mostra: Aracil/Racil; Corralet de la Aracila-Rassila; Les Armes; L´Asnet; Pda Atarcó; Benifumet; Benimantell; Benimeia; Beniprí; El Bessó; Pda. Borràs; Clot de Carabassero; Els Colòquis; Alt de Montaner; El Peix...

Es conten 44 topònims que poden procedir de noms o malnoms de persona: La font de Ballester; Barrabassets; La Beata; Lloma Bèlo; L´escala de Billo; Molí del Bors; El Calent; El Canari; Costera de Carando; Pda Carrió (Bèlgida) El Catalí....

Toponims que fan referencia a paraules o derivats, n´hi han 15: El Pas de l´Anguilar; Botanet; Font de Brulls; Font de Cantal; Barranc Codollets..., i alusius a fets o a l´entorn es troben 16: Casa de Caragol; Les Carrilades; La Crestió; La Freixura; Lloma i barranc Geperut....

No veu explicacio raonable a 25 toponims: Els Amallars; Carrer Budèu; La lloma del Caliu; Alteró Carà; Colltorta; La Cruà  (Olleria); L´esclafitó... i es conten 5 no autoctons o castellanismes: El Bohío; Assut Calicanto; La cova Jàquera...De 7 no fa comentaris etimologics: El Dèu; Casi; El Cop; La sima Maldàia; La Marxaleta... De dos nomes s´extrau que son “precatalanes”: Pda. Bendix; i Vint i cinc.

¿I “catalanes”? ¿Quants toponims hi han en la Vall d´Albaida, segons Coromines, que segur, segur foren duts pels “conquistadors catalans” (espai no vos maregeu en la cifra) ¡9! I son: La Coma; Caseta Felissio; Tossalet de Calabuig; La cova Morral; La Bassaporta; El Cérvo; Pla de Coca; Cova del Haver i La Paixerona. ¡I aixo es tot lo que juga!

D´elles, hi ha una que segur que no es cert. Des de l´any 1100, Ibn Buklaris atribuix a l´aljamia de Valencia la veu “s.rbu” (lliggas cervo). (Be saben els escolars valencians que hui els imposen “cérvol”). Lo de “Calabuig”, simplement comentar, que mes del 80% dels Calabuig de tota Espanya estan en Valencia, segons el “Mapa de distribución de apellidos” del I.N.E. Respecte del “Haver”, (de la cova del Haver), el “mestre” la fa catalana, “...per més que en català el que s´ha aplicat al bestiar és averia, derivat d´haver”...i aixina totes.

Donant-los tots per bons, tindriem que, segons Coromines, ¡un 2% de la toponimia de la vall d´Albaida seria catalana! Si afegirem els que fan referencia a paraules o derivats i aquells alusius a fets o a l´entorn, el percentage estaria pel 10%. ¿Dona aixo dret als catalans a apropiar-se de la toponimia valenciana?

S`ha de destacar la important majoria de toponimia d´orige romanic, no català, respecte dels quals els arabismes son una minoria. Llegint a Coromines no parem de vore: “...mot essencialment estrany al cat.”; “Estructuralment no pot ser cat. ni aràbic”; “Evidentment es nom precatalà”; “no es mot d´herència catalana”; “ antic i no català”; “no cat. segurament anterior a la Conquesta”; “segur que no es d´origen català”; “no es cat. ni pot ser aràbic”; “no té etim lògica en cat.”; “Com que aquest nom no es cat.”; “Nom precatalà”; “Difícilment cat”; “no ve de l´àrab ni del cat”; “de tota manera ha de ser precatalà”; “No te explicació clara en la nostra llengua” “en català no es compren la formació”; “veig clar que de tota manera ha de ser precatalà”; “N´hi hauria que sospitar que es tracti de noms d´origen precatalà...”

Pero no nos deixem enganyar, parlar de “precatalà” en Valencia es un destrellat com ho seria parlar de “prevalencià” en Murcia. La toponimia valenciana es valenciana i no catalana. La minima infuencia que ha pogut haver no els dona dret a apoderar-se del conjunt. ¿Furt, lladrera, robo, lladronici? ¿Acte d´imperialisme o de poca vergonya?

Coromines (naixcut Corominas), aplegà mes llunt. La toponimia valenciana es troba en l´ “Onomasticon Cataloniae”, es dir en l´Onomasticon “de Catalunya”. I es que hi ha catalans i catalanistes que no han estudiat o no entenen la teoria basica de conjunts. Vejam: siguen dos conjunts independents A (Valencia) y B (Catalunya), cada u en els seus elements. ¿Estan els elements de A en B? Per lo vist, hi ha alguns que pensen que sí, rao per la qual segur que farien el ridicul en “¿Sabes más que un niño de primaria?”

Hem de saber, que el “Congrés Internacional de Toponímia i Onomàstica Catalanes” tingue lloc, en la ciutat de Valencia, entre el 18 i el 21 d’abril de l’any 2001 “sota l’organització d’un equip de docents i col.laboradors encapçalats pel sempre actiu Emili Casanova”. El propi Emili Casanova, diu que el treball que hem estudiat el fa “...a fi de veure les aportacions que fa a l´onomàstica catalana...” (Coromines). Hem de coneixer, que est agullenti, es “il·l·lustrissim” academic de la AVL. ¿Es Agullent (el poble de mon pare), valencià o es de Catalunya? ¿Que podem esperar de la gent que pareix que no volen deixar ni pollegó en el patrimoni dels valencians?

Bosch Vilá, en“Notas de toponimia para la historia de Guadalest y su valle...” es sorprengue, com J. Ribera en “De historia arábigo-valenciana”, de l´elevat numero de romanismes en la toponimia de la Valencia acabada de reconquistar i pensa en la “existencia de un fondo romano intenso [...] y la persistencia de éste, conservado a través del mozárabe e incluso por elementos neomusulmanes”. Els nostres catalanistes diuen justetet lo contrari. ¿Sera perque no pensen? ¿O perque lo que pensen es en “ofrenar noves glories....a Catalunya”? ¡Redell quina vergonya de valencians!

martes, 23 de abril de 2013

LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS, SUS RAZONES JURÍDICAS Y CONSECUENCIAS ECONOMICAS PARA LA REGION VALENCIANA (XVI)
Autor: Antonio Magraner Rodrigo
Valencia 1975
ARV. Signatura 1607-2498


Parte Segunda

Capítulo I: El bando de expulsión y sus incidencias.


Aún había otro apartado en el mismo bando, en prevención de posibles atropellos a los expulsos, que decía” Y para que entiendan los moriscos que la intención de S.M. es solo echarles de sus Reinos, y que no se les haze vexación en el viaje, y que se les pone en tierra en la costa de Berbería,  permitimos que diez de los dichos moriscos que se embarcaren en el primer viaje,  en el primero viaje, vuelvan para que den noticia de ello a los demás.  Y que en cada embarcación se haga lo mismo: Que se escribirá a los capitanes generales de las galeras y armada de navío lo ordenen así, y que no permitan que ningún soldado ni marino los trate mal de obra, ni de palabra”.

A pesar de tan paternales preocupaciones y de la amable actividad de algunos próceres, como el Duque de Gandia, el de Maqueda, el Marqués de Albaida y los Condes de Buñol, Cocentaina y Alacuás, que quisieron protegerles acompañándoles, junto con la escolta de soldados, hasta los puertos de embarque, no se pudieron evitar algunos lamentables desmanes y robos que, algunos mal aconsejados cristianos viejos, cometieron con los expulsados, quienes, además, fueron, al desembarcar en África, víctimas de nuevos atropellos.

Con la promulgación del célebre bando, la cuestión morisca quedaba resuelta. La sociedad cristiana –y el pueblo valenciano en particular- aplaudió la resolución real, celebrando con general alegría, el triunfo de su fe, de su unidad religiosa y la salvación de su patria. También los nobles, generalmente hablando, dieron irrecusables pruebas de fidelidad al Rey, con tal motivo. No faltaron, sin embargo, excepciones. Y ello era natural en quienes podía mas el interés material y crematístico que el ideal religioso y patriótico. No hay que olvidar que la opulencia en que vivían muchos de ellos y esplendor en que mantenían sus casas, eran producto de las pingüe y saneadas rentas –los azofres, las almagras, alfardas y otras gabelas- que les proporcionaban sus vasallos moriscos; y que jmuchas comunidades, tanto eclesiásticas como municipales, habían prestado sus riquezas a los señores y a las aljamas a cambio de las pensiones que los moriscos pagaban a los censalistas. No era, pues, de extrañar, en vista de ello, aquella oposición de algunos de los citados nobles al destierro de sus vasallos.

                                                           *  *  * 

Publicado el bando de expulsión por el Marqués de Caracena, en 22 de septiembre, no tardaron los bajeles en llenarse de moriscos. La primera expedición acompañada del Marqués de Santacruz, partió, el 28 de igual mes, del puerto de Gandia, rumbo a Orán, constituyéndola, 5000 vasallos del Duque de Gandia, en cuyos estados se publicó el bando del destierro el día 25, y a ésta siguieran todas las demás. El día de San Miguel llegaron al Grao de Valencia los vasallos del señor de Bellreguart, Don Gaspar Tapia, y los de Cristóbal Zanoguera, señor de Alcácer. En compañía de éstos, y el 3 de octubre, embarcaron, asimismo, los moriscos de Picasent, vasallos del Duque de Mandas, yendo con ellos don Sebastián Frías “para que –como dice Bleda- diesse razón donde los avian desembarcado y el tratamiento que les avian hecho los soldados y patronos que los condujeron”.

A los citados siguieron los de Mirambell, Serra, Alacuás, Mislata, Benimodo, Carlet, Bétera, Buñol, Benisanó, Macastre, Alfara, Algimia, Algar, etc., quienes embarcaron en el puerto de Valencia los días 5 y 7 de octubre.

A pesar dela tranquilidad con que se desarrollaba el embarque, las autoridades temían algunos desórdenes, no ya por parte de los mencionados censalistas, temerosos de una probable ruina en sus rentas –no obstante la disposición del bando en que se hacía merced de las haciendas y bienes raíces de los condenados al extrañamiento, a sus respectivos señores-, sino por parte de los respectivos moriscos, de los que,  si bien la mayoría se resignaron a su triste suerte y malvendiendo como pudieron parte de sus respectivos bienes muebles, sus caballerías, etc. El abuso de esta facultad de vender obligó al Marqués de Caracena a dictar órdenes para regularla, se dirigieron a los puertos de embarque, otros alentados por las arengas de los alfaquíes, exarcebados y ciegos por la desesperación opusieron la más furiosa resistencia que les fue posible en algunos lugares escabrosos del Reino.

Pese a los indultos publicados por el capitán general de Valencia, de acuerdo con el Patriarca Ribera. En 13 de octubre de 1609 había mandado publicar un bando el mencionado marqués en el que perdonaba los desmanes de algunos moriscos que merodeaban por las sierras, robando y asesinando a cuantos encontraban, creyendo que asó cooperararían al embarque de todos los forajidos, los moriscos de Alberique intentaron sublevar a los vecinos de Algemesí, intentona que quedó frustrada ante la presencia de 10.000 hombres de las milicias de Alcira, que no llegaron a intervenir.

Mayor importancia revistió la actividad de los resistentes en las fragosidades de la región. Nos refiere Escolano que el “martes 20 de octubre, se juntaron muchos moriscos de la Vall de Ayora, en el de Teresa y habiendo nombrado cinco capitanes de los más prácticos  en armas, resolvieron de subirse a la Muela de Cortes y fortificarse en ella; y en esta conformidad marchaban en escuadrón  cerrado, a cinco hombres por hilera con dos vanderas, llevando delante las mugeres, ganados, bagajes y ropa, y por caudillo a Pablillo Ubecar”.

Este fue el primer brote de rebelión armada con que los moriscos respondieron al decreto de expulsión. El Virrey, al dar cuenta de la insurrección a Felipe III, le propuso dejar sin efecto el bando en la parte que toleraba dejar seis casas de moriscos (o cabezas de familia de moriscos labradores) por cada ciento de los que existían.

Al anterior núcleo de rebeldes se unieron los de otros lugares, entre ellos los cristianos nuevos de la Canal de Navarrés, y nombraron jefe o régulo, primero a un alfaquí de Cortes, el llamado Amira, y posteriormente a un acaudalado morisco de Catadau, de nombre Turigi, contra quienes se organizó la ofensiva de las tropas reales.

Con esta rebelión concedió la de los valle de Laguar (situado en Javea, Benisa y Teulada, pueblos de la Marina de Alicante) y Guadalest, frente a la montaña de Serrella, donde se congregaron unos 20.000 moriscos capitaneados por uno de Guadalest, llamado Millimi; que fue rápida y sangrientamente reprimida por don Asgustín Mejía, el cual obtuvo, además de los plácemes del Monarca, el nombramiento de maestre de campo, general de los ejércitos.

No menos encarnizada resistencia opusieron los insurrectos de la Muela de Cortes a quienes se incorporaron los de Castellá, Benedix y otros lugares, exigua aunque aguerrida hueste de cerca de un millar, capitaneados por el citado Turigi, de Játiva, sin aceptar el ofrecimiento que, con el mismo fin, le hicieron don Sancho de Luna, el conde de Castellá y otros nobles valencianos.  Pero noticioso del desastre de Laguar y abrumados por el número y superioridad de las armas reales, tuvieron, al fin, que rendirse el 20 de noviembre de 1609.
Turigi continuó, sin embargo, la resistencia, haciendo la guerra de emboscadas, hasta que lo traicionó y entregó uno de los suyos (7 de diciembre), siendo conducido a Carlet y de allí a Valencia, donde fue paseado sobre un asno, atenaceado, ahorcado y descuartizado, al igual que un en siglo anterior Aben Aboo, en Granada; y su cabeza colocada en la antigua puerta de San Vicente. Pero quiso morir como cristiano, y se confesó muchas veces con fray Jerónimo Alcocer, Prior de Predicadores de Valencia, según nos refieren en sus “Apuntamientos” el P. Drago, pág. 282 y atestiguan no solo Escolano, sino otros eclesiásticos coetáneos.

Así terminó aquella rebelión, que tan formidable parecía al principio. Habían salido de los puertos del Reino de Valencia, desde el 28 de septiembre de 1609 hasta marzo de 1610, unos 150.000 moriscos y 453 pueblos del mismo quedaron deshabitados. Aún quedaron muchos errantes por las sierras, pero sin formar núcleo serio de resistencia.

El Marqués de Caracena publicó dos bandos, el 5 de diciembre, con los que a la fuerza venía a sustituir la clemencia. Prevenía, en uno, no fuesen tenidos como esclavos los moriscos detenidos con armas en las manos, y prohibía, en el otro, la venta de los refugiados en las montañas.

Finalmente, se practicó una severa requisa de todos los ocultos o prófugos, con quienes se procedió a una segunda remesa al Africa.

Un delicado problema quedaba, sin embargo,  por resolver después de la expulsión: el destierro de los niños moriscos. Al Patriarca Ribera –a quien tanto como al Rey, preocupaba este asunto- había escrito ya a Felipe III, en 4 de agosto de aquel mismo año,  de la expulsión, encomendando a su exquisita prudencia la solución de aquel grave negocio. Existían, en efecto, en la Diócesis de Valencia, mas de 2.000 niños, cerca de 4.000 en el Reino y 818 en la capital del mismo, de los cuales unos habían sido robados, recogidos otros, en número de 900 a 1.000, y bastantes de los que quedaban en las atarazanas del Grao de Valencia al embarque, quedarían bajo la caritativa tutela de doña Isabel de Velasco, Marquesa de Caracena y esposa del Capitán General. El clero se interesó, igualmente, por la suerte de estos inocentes: el Obispo de Orihuela, se comprometió a cuidar de la educación y sustento de los de su Diócesis; Pero ante la inflexible severidad del Consejo de Estado, el Arzobispo de Valencia se vio obligado a promulgar su famoso edicto de 3 de agosto de 1610, mandando rebautizarles para asegurar la salud espiritual de aquellos desgraciados huérfanos.